Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,732,364  
2,726,167  
3,118,069  
3,480,211  
3,378,617  
428,779  
336,518  
587,343  
660,958  
661,318  
14,745  
7,220  
7,871  
6,059  
7,894  
0  
0  
0  
0  
0  
287,339  
83,808  
86,400  
147,765  
151,225  
100,431  
243,567  
492,315  
504,108  
496,517  
26,264  
1,922  
757  
3,026  
5,683  
2,303,586  
2,389,649  
2,530,726  
2,819,254  
2,717,300  
37,532  
44,007  
42,902  
42,717  
42,203  
1,720,915  
1,759,969  
1,898,355  
1,860,380  
2,047,344  
0  
0  
0  
0  
0  
25,009  
44,149  
10,572  
198,399  
26,230  
0  
0  
0  
0  
0  
520,128  
541,525  
578,896  
717,757  
601,523  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,732,364  
2,726,167  
3,118,069  
3,480,211  
3,378,617  
2,209,363  
2,224,966  
2,625,104  
2,972,160  
2,885,156  
793,730  
662,352  
953,115  
1,210,753  
1,234,173  
1,415,633  
1,562,614  
1,671,990  
1,761,407  
1,650,983  
523,001  
501,201  
492,965  
508,051  
493,461  
514,132  
490,289  
482,052  
494,474  
479,884  
8,870  
10,913  
10,913  
13,577  
13,577  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0