Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,480,211  
3,378,617  
3,513,096  
3,297,346  
3,364,256  
660,958  
661,318  
800,712  
700,025  
762,942  
6,059  
7,894  
5,734  
8,972  
11,308  
0  
0  
0  
0  
0  
147,765  
151,225  
202,179  
182,597  
350,816  
504,108  
496,517  
588,267  
499,660  
394,875  
3,026  
5,683  
4,532  
8,795  
5,944  
2,819,254  
2,717,300  
2,712,384  
2,597,321  
2,601,313  
42,717  
42,203  
41,957  
41,760  
41,568  
1,860,380  
2,047,344  
1,283,560  
1,310,330  
1,321,240  
0  
0  
0  
0  
0  
198,399  
26,230  
771,379  
732,490  
703,418  
0  
0  
0  
0  
0  
717,757  
601,523  
615,489  
512,741  
535,087  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,480,211  
3,378,617  
3,513,096  
3,297,346  
3,364,256  
2,972,160  
2,885,156  
3,033,405  
2,825,535  
2,870,133  
1,210,753  
1,234,173  
1,370,553  
1,143,725  
1,321,145  
1,761,407  
1,650,983  
1,662,852  
1,681,810  
1,548,989  
508,051  
493,461  
479,691  
471,810  
494,122  
494,474  
479,884  
464,106  
456,225  
482,147  
13,577  
13,577  
15,585  
15,585  
11,975  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0