Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,658,075  
2,246,884  
2,266,614  
2,036,131  
1,904,801  
597,556  
536,561  
512,284  
575,185  
506,292  
4,515  
3,294  
86,226  
236,597  
179,212  
0  
0  
0  
0  
0  
193,205  
176,970  
256,444  
204,000  
195,894  
397,873  
349,851  
164,559  
131,525  
127,597  
1,962  
6,446  
5,055  
3,064  
3,589  
2,060,519  
1,710,324  
1,754,330  
1,460,946  
1,398,510  
42,604  
102,667  
81,984  
140,688  
140,653  
1,236,935  
1,145,718  
1,221,155  
998,134  
937,045  
0  
0  
0  
0  
0  
488,697  
328,725  
324,882  
222,707  
218,163  
0  
0  
0  
0  
0  
292,283  
133,214  
126,309  
99,417  
102,649  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,658,075  
2,246,884  
2,266,614  
2,036,131  
1,904,801  
2,194,012  
1,778,074  
1,803,357  
1,545,721  
1,421,745  
1,017,044  
807,820  
950,435  
720,331  
644,306  
1,176,967  
970,254  
852,922  
825,390  
777,440  
464,063  
468,810  
463,257  
490,410  
483,056  
450,116  
452,892  
447,339  
484,323  
476,969  
13,947  
15,918  
15,918  
6,087  
6,087  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0