Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,297,996  
3,364,256  
3,198,932  
3,150,211  
2,658,075  
699,879  
762,942  
636,484  
816,102  
597,556  
8,972  
11,308  
8,615  
2,544  
4,515  
0  
0  
0  
0  
0  
182,594  
350,816  
313,862  
419,851  
193,205  
499,630  
394,875  
308,173  
391,641  
397,873  
8,682  
5,944  
5,834  
2,066  
1,962  
2,598,117  
2,601,313  
2,562,448  
2,334,109  
2,060,519  
41,760  
41,568  
38,644  
41,006  
42,604  
1,311,126  
1,321,240  
1,427,255  
1,256,819  
1,236,935  
0  
0  
0  
0  
0  
732,490  
703,418  
691,996  
669,746  
488,697  
0  
0  
0  
0  
0  
512,741  
535,087  
404,553  
366,537  
292,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,297,996  
3,364,256  
3,198,932  
3,150,211  
2,658,075  
2,825,683  
2,870,133  
2,736,948  
2,669,907  
2,194,012  
1,143,873  
1,321,145  
1,217,606  
1,333,014  
1,017,044  
1,681,810  
1,548,989  
1,519,342  
1,336,892  
1,176,967  
472,313  
494,122  
461,984  
480,305  
464,063  
456,104  
482,147  
450,009  
466,358  
450,116  
16,209  
11,975  
11,975  
13,947  
13,947  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0