Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,513,096  
3,297,346  
3,364,256  
3,198,932  
3,150,211  
800,712  
700,025  
762,942  
636,484  
816,102  
5,734  
8,972  
11,308  
8,615  
2,544  
0  
0  
0  
0  
0  
202,179  
182,597  
350,816  
313,862  
419,851  
588,267  
499,660  
394,875  
308,173  
391,641  
4,532  
8,795  
5,944  
5,834  
2,066  
2,712,384  
2,597,321  
2,601,313  
2,562,448  
2,334,109  
41,957  
41,760  
41,568  
38,644  
41,006  
1,283,560  
1,310,330  
1,321,240  
1,427,255  
1,256,819  
0  
0  
0  
0  
0  
771,379  
732,490  
703,418  
691,996  
669,746  
0  
0  
0  
0  
0  
615,489  
512,741  
535,087  
404,553  
366,537  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,513,096  
3,297,346  
3,364,256  
3,198,932  
3,150,211  
3,033,405  
2,825,535  
2,870,133  
2,736,948  
2,669,907  
1,370,553  
1,143,725  
1,321,145  
1,217,606  
1,333,014  
1,662,852  
1,681,810  
1,548,989  
1,519,342  
1,336,892  
479,691  
471,810  
494,122  
461,984  
480,305  
464,106  
456,225  
482,147  
450,009  
466,358  
15,585  
15,585  
11,975  
11,975  
13,947  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0