Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,118,069  
3,480,211  
3,378,617  
3,513,096  
3,297,346  
587,343  
660,958  
661,318  
800,712  
700,025  
7,871  
6,059  
7,894  
5,734  
8,972  
0  
0  
0  
0  
0  
86,400  
147,765  
151,225  
202,179  
182,597  
492,315  
504,108  
496,517  
588,267  
499,660  
757  
3,026  
5,683  
4,532  
8,795  
2,530,726  
2,819,254  
2,717,300  
2,712,384  
2,597,321  
42,902  
42,717  
42,203  
41,957  
41,760  
1,898,355  
1,860,380  
2,047,344  
1,283,560  
1,310,330  
0  
0  
0  
0  
0  
10,572  
198,399  
26,230  
771,379  
732,490  
0  
0  
0  
0  
0  
578,896  
717,757  
601,523  
615,489  
512,741  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,118,069  
3,480,211  
3,378,617  
3,513,096  
3,297,346  
2,625,104  
2,972,160  
2,885,156  
3,033,405  
2,825,535  
953,115  
1,210,753  
1,234,173  
1,370,553  
1,143,725  
1,671,990  
1,761,407  
1,650,983  
1,662,852  
1,681,810  
492,965  
508,051  
493,461  
479,691  
471,810  
482,052  
494,474  
479,884  
464,106  
456,225  
10,913  
13,577  
13,577  
15,585  
15,585  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0