Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (TVD: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,364,256  
3,198,932  
3,150,211  
2,658,075  
2,246,884  
762,942  
636,484  
816,102  
597,556  
536,561  
11,308  
8,615  
2,544  
4,515  
3,294  
0  
0  
0  
0  
0  
350,816  
313,862  
419,851  
193,205  
176,970  
394,875  
308,173  
391,641  
397,873  
349,851  
5,944  
5,834  
2,066  
1,962  
6,446  
2,601,313  
2,562,448  
2,334,109  
2,060,519  
1,710,324  
41,568  
38,644  
41,006  
42,604  
102,667  
1,321,240  
1,427,255  
1,256,819  
1,236,935  
1,145,718  
0  
0  
0  
0  
0  
703,418  
691,996  
669,746  
488,697  
328,725  
0  
0  
0  
0  
0  
535,087  
404,553  
366,537  
292,283  
133,214  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,364,256  
3,198,932  
3,150,211  
2,658,075  
2,246,884  
2,870,133  
2,736,948  
2,669,907  
2,194,012  
1,778,074  
1,321,145  
1,217,606  
1,333,014  
1,017,044  
807,820  
1,548,989  
1,519,342  
1,336,892  
1,176,967  
970,254  
494,122  
461,984  
480,305  
464,063  
468,810  
482,147  
450,009  
466,358  
450,116  
452,892  
11,975  
11,975  
13,947  
13,947  
15,918  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0