Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
768,612  
644,700  
431,243  
385,957  
295,908  
751,369  
627,543  
413,937  
365,924  
275,665  
139,423  
137,489  
122,609  
115,367  
100,336  
174,994  
140,797  
131,266  
98,665  
85,733  
436,915  
349,108  
159,784  
151,455  
89,425  
0  
0  
0  
0  
0  
38  
149  
279  
437  
171  
17,243  
17,156  
17,306  
20,033  
20,243  
1,999  
1,892  
1,892  
1,892  
1,788  
1,056  
1,150  
1,234  
1,149  
1,128  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,200  
12,200  
12,200  
14,950  
14,950  
1,989  
1,914  
1,980  
213  
174  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
1,829  
2,203  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
768,612  
644,700  
431,243  
385,957  
295,908  
313,299  
217,720  
132,384  
98,442  
117,255  
301,111  
206,060  
114,964  
80,512  
79,825  
12,188  
11,660  
17,420  
17,929  
37,430  
455,313  
426,979  
298,859  
287,515  
178,653  
455,313  
426,979  
298,859  
287,515  
178,653  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0