Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
937,179  
840,338  
827,670  
768,612  
644,700  
913,528  
821,619  
808,722  
751,369  
627,543  
139,055  
98,147  
52,306  
139,423  
137,489  
276,387  
233,796  
182,489  
174,994  
140,797  
497,856  
489,360  
573,541  
436,915  
349,108  
0  
0  
0  
0  
0  
229  
315  
385  
38  
149  
23,651  
18,719  
18,949  
17,243  
17,156  
2,743  
2,743  
2,743  
1,999  
1,892  
2,038  
2,096  
2,238  
1,056  
1,150  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,200  
12,200  
12,200  
12,200  
12,200  
1,671  
1,680  
1,768  
1,989  
1,914  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
937,179  
840,338  
827,670  
768,612  
644,700  
458,492  
373,462  
362,980  
313,299  
217,720  
458,492  
373,462  
351,240  
301,111  
206,060  
0  
0  
11,740  
12,188  
11,660  
478,687  
466,876  
464,691  
455,313  
426,979  
478,687  
466,876  
464,691  
455,313  
426,979  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0