Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
644,700  
431,243  
385,957  
295,908  
239,610  
627,543  
413,937  
365,924  
275,665  
225,893  
137,489  
122,609  
115,367  
100,336  
92,811  
140,797  
131,266  
98,665  
85,733  
72,139  
349,108  
159,784  
151,455  
89,425  
60,720  
0  
0  
0  
0  
0  
149  
279  
437  
171  
222  
17,156  
17,306  
20,033  
20,243  
13,717  
1,892  
1,892  
1,892  
1,788  
1,788  
1,150  
1,234  
1,149  
1,128  
1,274  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,200  
12,200  
14,950  
14,950  
8,490  
1,914  
1,980  
213  
174  
229  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
1,829  
2,203  
1,936  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
644,700  
431,243  
385,957  
295,908  
239,610  
217,720  
132,384  
98,442  
117,255  
41,079  
206,060  
114,964  
80,512  
79,825  
34,949  
11,660  
17,420  
17,929  
37,430  
6,130  
426,979  
298,859  
287,515  
178,653  
198,531  
426,979  
298,859  
287,515  
178,653  
198,531  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0