Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
988,519  
937,179  
840,338  
827,670  
768,612  
980,268  
913,528  
821,619  
808,722  
751,369  
90,167  
139,055  
98,147  
52,306  
139,423  
300,023  
276,387  
233,796  
182,489  
174,994  
589,857  
497,856  
489,360  
573,541  
436,915  
0  
0  
0  
0  
0  
221  
229  
315  
385  
38  
8,251  
23,651  
18,719  
18,949  
17,243  
2,896  
2,743  
2,743  
2,743  
1,999  
1,910  
2,038  
2,096  
2,238  
1,056  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,200  
12,200  
12,200  
12,200  
3,445  
1,671  
1,680  
1,768  
1,989  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
988,519  
937,179  
840,338  
827,670  
768,612  
510,094  
458,492  
373,462  
362,980  
313,299  
510,094  
458,492  
373,462  
351,240  
301,111  
0  
0  
0  
11,740  
12,188  
478,425  
478,687  
466,876  
464,691  
455,313  
478,425  
478,687  
466,876  
464,691  
455,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0