Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,092,617  
1,037,338  
988,519  
937,179  
840,338  
908,604  
896,775  
980,268  
913,528  
821,619  
67,401  
36,449  
90,167  
139,055  
98,147  
242,289  
281,601  
300,023  
276,387  
233,796  
598,550  
578,192  
589,857  
497,856  
489,360  
0  
0  
0  
0  
0  
363  
532  
221  
229  
315  
184,014  
140,563  
8,251  
23,651  
18,719  
83,676  
83,676  
2,896  
2,743  
2,743  
1,743  
1,873  
1,910  
2,038  
2,096  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
0  
0  
0  
89,500  
46,000  
0  
17,200  
12,200  
7,095  
7,015  
3,445  
1,671  
1,680  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,092,617  
1,037,338  
988,519  
937,179  
840,338  
590,182  
549,898  
510,094  
458,492  
373,462  
590,182  
549,898  
510,094  
458,492  
373,462  
0  
0  
0  
0  
0  
502,435  
487,440  
478,425  
478,687  
466,876  
502,435  
487,440  
478,425  
478,687  
466,876  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0