Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
827,670  
768,612  
644,700  
431,243  
385,957  
808,722  
751,369  
627,543  
413,937  
365,924  
52,306  
139,423  
137,489  
122,609  
115,367  
182,489  
174,994  
140,797  
131,266  
98,665  
573,541  
436,915  
349,108  
159,784  
151,455  
0  
0  
0  
0  
0  
385  
38  
149  
279  
437  
18,949  
17,243  
17,156  
17,306  
20,033  
2,743  
1,999  
1,892  
1,892  
1,892  
2,238  
1,056  
1,150  
1,234  
1,149  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,200  
12,200  
12,200  
12,200  
14,950  
1,768  
1,989  
1,914  
1,980  
213  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
1,829  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
827,670  
768,612  
644,700  
431,243  
385,957  
362,980  
313,299  
217,720  
132,384  
98,442  
351,240  
301,111  
206,060  
114,964  
80,512  
11,740  
12,188  
11,660  
17,420  
17,929  
464,691  
455,313  
426,979  
298,859  
287,515  
464,691  
455,313  
426,979  
298,859  
287,515  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0