Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,149,203  
1,080,354  
1,088,996  
1,037,338  
988,519  
951,494  
893,436  
923,800  
896,775  
980,268  
56,937  
22,399  
67,401  
36,449  
90,167  
237,233  
219,314  
242,289  
281,601  
300,023  
656,990  
651,278  
613,750  
578,192  
589,857  
0  
0  
0  
0  
0  
335  
446  
360  
532  
221  
197,709  
186,918  
165,196  
140,563  
8,251  
18,959  
25,777  
3,777  
83,676  
2,896  
5,635  
1,613  
1,743  
1,873  
1,910  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
169,500  
154,300  
154,300  
46,000  
0  
3,615  
3,228  
3,377  
7,015  
3,445  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,149,203  
1,080,354  
1,088,996  
1,037,338  
988,519  
639,232  
575,591  
590,173  
549,898  
510,094  
604,832  
525,591  
590,173  
549,898  
510,094  
34,400  
50,000  
0  
0  
0  
509,971  
504,763  
498,823  
487,440  
478,425  
509,971  
504,763  
498,823  
487,440  
478,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0