Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
840,338  
827,670  
768,612  
644,700  
431,243  
821,619  
808,722  
751,369  
627,543  
413,937  
98,147  
52,306  
139,423  
137,489  
122,609  
233,796  
182,489  
174,994  
140,797  
131,266  
489,360  
573,541  
436,915  
349,108  
159,784  
0  
0  
0  
0  
0  
315  
385  
38  
149  
279  
18,719  
18,949  
17,243  
17,156  
17,306  
2,743  
2,743  
1,999  
1,892  
1,892  
2,096  
2,238  
1,056  
1,150  
1,234  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,200  
12,200  
12,200  
12,200  
12,200  
1,680  
1,768  
1,989  
1,914  
1,980  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
840,338  
827,670  
768,612  
644,700  
431,243  
373,462  
362,980  
313,299  
217,720  
132,384  
373,462  
351,240  
301,111  
206,060  
114,964  
0  
11,740  
12,188  
11,660  
17,420  
466,876  
464,691  
455,313  
426,979  
298,859  
466,876  
464,691  
455,313  
426,979  
298,859  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0