Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
184,556  
145,714  
162,395  
137,190  
128,627  
167,637  
128,680  
159,488  
134,291  
125,664  
164,942  
124,396  
155,372  
129,657  
120,818  
16,919  
17,034  
2,908  
2,900  
2,963  
12,200  
12,200  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
184,556  
145,714  
162,395  
137,190  
128,627  
28,060  
45,064  
60,377  
40,724  
37,708  
28,060  
33,324  
25,377  
5,724  
2,708  
0  
11,740  
35,000  
35,000  
35,000  
156,496  
100,650  
102,019  
96,466  
90,919  
156,496  
100,650  
102,019  
96,466  
90,919  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0