Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,627  
124,092  
139,938  
117,800  
128,331  
125,664  
106,287  
122,427  
106,491  
120,898  
69,184  
48,432  
92,885  
76,611  
88,243  
12,216  
15  
17  
17  
17  
39,418  
52,072  
24,617  
24,620  
26,602  
0  
0  
0  
0  
0  
4,846  
5,768  
4,908  
5,244  
6,037  
2,963  
17,804  
17,511  
11,308  
7,433  
0  
0  
0  
0  
0  
996  
897  
865  
993  
1,015  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,950  
14,950  
8,490  
4,490  
1,967  
1,957  
1,697  
1,825  
1,928  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,627  
124,092  
139,938  
117,800  
128,331  
37,708  
37,887  
58,004  
30,744  
43,896  
2,708  
2,887  
23,004  
30,744  
43,896  
35,000  
35,000  
35,000  
0  
0  
90,919  
86,204  
81,934  
87,056  
84,434  
90,919  
86,204  
81,934  
87,056  
84,434  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0