Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
258,821  
247,196  
217,256  
191,480  
194,402  
212,324  
195,957  
187,885  
161,993  
182,170  
206,473  
190,511  
184,333  
157,448  
177,639  
5,851  
5,445  
3,552  
4,545  
4,530  
46,496  
51,240  
29,371  
29,488  
12,233  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
7,500  
5,540  
1,504  
1,619  
1,735  
1,758  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
18,956  
25,736  
3,752  
3,753  
2,975  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
258,821  
247,196  
217,256  
191,480  
194,402  
74,919  
68,376  
43,970  
23,706  
30,509  
40,519  
18,376  
43,970  
23,706  
30,509  
34,400  
50,000  
0  
0  
0  
183,902  
178,820  
173,286  
167,774  
163,893  
183,902  
178,820  
173,286  
167,774  
163,893  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0