Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,402  
208,791  
184,556  
145,714  
162,395  
182,170  
186,877  
167,637  
128,680  
159,488  
177,639  
180,176  
164,942  
124,396  
155,372  
4,530  
6,701  
2,694  
4,284  
4,115  
12,233  
21,914  
16,919  
17,034  
2,908  
7,500  
17,200  
12,200  
12,200  
0  
1,758  
1,871  
1,915  
2,043  
846  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,500  
17,200  
12,200  
12,200  
0  
2,975  
2,842  
2,804  
2,791  
2,061  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,402  
208,791  
184,556  
145,714  
162,395  
30,509  
48,777  
28,060  
45,064  
60,377  
30,509  
48,777  
28,060  
33,324  
25,377  
0  
0  
0  
11,740  
35,000  
163,893  
160,015  
156,496  
100,650  
102,019  
163,893  
160,015  
156,496  
100,650  
102,019  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0