Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
191,480  
194,402  
208,791  
184,556  
145,714  
161,993  
182,170  
186,877  
167,637  
128,680  
157,448  
177,639  
180,176  
164,942  
124,396  
4,545  
4,530  
6,701  
2,694  
4,284  
29,488  
12,233  
21,914  
16,919  
17,034  
22,000  
7,500  
17,200  
12,200  
12,200  
1,735  
1,758  
1,871  
1,915  
2,043  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
0  
0  
0  
0  
3,753  
2,975  
2,842  
2,804  
2,791  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
191,480  
194,402  
208,791  
184,556  
145,714  
23,706  
30,509  
48,777  
28,060  
45,064  
23,706  
30,509  
48,777  
28,060  
33,324  
0  
0  
0  
0  
11,740  
167,774  
163,893  
160,015  
156,496  
100,650  
167,774  
163,893  
160,015  
156,496  
100,650  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0