Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,196  
217,256  
191,480  
194,402  
208,791  
195,957  
187,885  
161,993  
182,170  
186,877  
190,511  
184,333  
157,448  
177,639  
180,176  
5,445  
3,552  
4,545  
4,530  
6,701  
51,240  
29,371  
29,488  
12,233  
21,914  
22,000  
22,000  
22,000  
7,500  
17,200  
1,504  
1,619  
1,735  
1,758  
1,871  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
0  
25,736  
3,752  
3,753  
2,975  
2,842  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,196  
217,256  
191,480  
194,402  
208,791  
68,376  
43,970  
23,706  
30,509  
48,777  
18,376  
43,970  
23,706  
30,509  
48,777  
50,000  
0  
0  
0  
0  
178,820  
173,286  
167,774  
163,893  
160,015  
178,820  
173,286  
167,774  
163,893  
160,015  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0