Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,395  
137,190  
128,627  
124,092  
139,938  
159,488  
134,291  
125,664  
106,287  
122,427  
84,056  
79,708  
69,184  
48,432  
92,885  
54,351  
33,060  
12,216  
15  
17  
16,965  
16,889  
39,418  
52,072  
24,617  
0  
0  
0  
0  
0  
4,115  
4,634  
4,846  
5,768  
4,908  
2,908  
2,900  
2,963  
17,804  
17,511  
0  
0  
0  
0  
0  
846  
927  
996  
897  
865  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,950  
14,950  
2,061  
1,973  
1,967  
1,957  
1,697  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,395  
137,190  
128,627  
124,092  
139,938  
60,377  
40,724  
37,708  
37,887  
58,004  
25,377  
5,724  
2,708  
2,887  
23,004  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
102,019  
96,466  
90,919  
86,204  
81,934  
102,019  
96,466  
90,919  
86,204  
81,934  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0