Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
298,047  
236,241  
252,408  
261,314  
268,856  
159,696  
97,605  
113,088  
121,043  
128,115  
79,851  
12,360  
37,456  
33,243  
30,084  
0  
0  
0  
0  
0  
69,364  
72,259  
63,045  
75,673  
93,722  
10,480  
12,985  
12,587  
12,127  
3,615  
0  
0  
0  
0  
694  
138,351  
138,636  
139,320  
140,271  
140,741  
1,918  
1,908  
1,908  
1,908  
1,906  
25,146  
25,457  
26,071  
26,721  
26,727  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
110,763  
110,763  
110,732  
110,732  
110,942  
524  
509  
610  
912  
1,166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
298,047  
236,241  
252,408  
261,314  
268,856  
122,833  
68,252  
84,034  
78,364  
88,820  
122,833  
68,252  
84,034  
78,364  
88,820  
0  
0  
0  
0  
0  
175,214  
167,989  
168,374  
182,951  
180,035  
175,214  
167,989  
168,374  
182,951  
180,035  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0