Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,197  
237,654  
240,953  
233,409  
239,919  
107,315  
103,962  
106,716  
100,218  
106,977  
8,393  
13,843  
22,446  
26,706  
20,410  
0  
0  
0  
0  
0  
88,207  
81,354  
70,887  
66,325  
70,640  
10,715  
8,705  
13,377  
7,061  
8,884  
0  
60  
5  
126  
7,043  
133,883  
133,692  
134,237  
133,191  
132,942  
2,082  
2,082  
2,082  
2,082  
2,012  
24,460  
24,458  
24,895  
23,339  
23,690  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
105,942  
105,942  
105,942  
106,400  
106,400  
1,399  
1,210  
1,318  
1,369  
840  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,197  
237,654  
240,953  
233,409  
239,919  
63,925  
62,356  
60,466  
64,512  
65,732  
63,925  
62,356  
57,466  
60,512  
61,353  
0  
0  
3,000  
4,000  
4,379  
177,272  
175,297  
180,487  
168,897  
174,187  
177,272  
175,297  
180,487  
168,897  
174,187  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0