Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,314  
268,856  
259,944  
243,272  
257,065  
121,043  
128,115  
118,826  
107,827  
123,016  
33,243  
30,084  
18,902  
9,592  
25,256  
0  
0  
0  
0  
0  
75,673  
93,722  
94,775  
83,800  
80,987  
12,127  
3,615  
5,150  
14,435  
16,773  
0  
694  
0  
0  
0  
140,271  
140,741  
141,118  
135,445  
134,048  
1,908  
1,906  
1,898  
1,898  
1,898  
26,721  
26,727  
27,305  
24,756  
23,826  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
110,732  
110,942  
110,942  
107,442  
106,542  
912  
1,166  
973  
1,349  
1,782  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,314  
268,856  
259,944  
243,272  
257,065  
78,364  
88,820  
78,477  
65,521  
76,054  
78,364  
88,820  
78,477  
65,521  
76,054  
0  
0  
0  
0  
0  
182,951  
180,035  
181,467  
177,751  
181,010  
182,951  
180,035  
181,467  
177,751  
181,010  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0