Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,065  
224,766  
241,197  
237,654  
240,953  
123,016  
91,253  
107,315  
103,962  
106,716  
25,256  
2,338  
8,393  
13,843  
22,446  
0  
0  
0  
0  
0  
80,987  
79,969  
88,207  
81,354  
70,887  
16,773  
8,946  
10,715  
8,705  
13,377  
0  
0  
0  
60  
5  
134,048  
133,513  
133,883  
133,692  
134,237  
1,898  
2,082  
2,082  
2,082  
2,082  
23,826  
24,020  
24,460  
24,458  
24,895  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
106,542  
105,942  
105,942  
105,942  
105,942  
1,782  
1,469  
1,399  
1,210  
1,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,065  
224,766  
241,197  
237,654  
240,953  
76,054  
49,493  
63,925  
62,356  
60,466  
76,054  
49,493  
63,925  
62,356  
57,466  
0  
0  
0  
0  
3,000  
181,010  
175,273  
177,272  
175,297  
180,487  
181,010  
175,273  
177,272  
175,297  
180,487  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0