Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,272  
257,065  
224,766  
241,197  
237,654  
107,827  
123,016  
91,253  
107,315  
103,962  
9,592  
25,256  
2,338  
8,393  
13,843  
0  
0  
0  
0  
0  
83,800  
80,987  
79,969  
88,207  
81,354  
14,435  
16,773  
8,946  
10,715  
8,705  
0  
0  
0  
0  
60  
135,445  
134,048  
133,513  
133,883  
133,692  
1,898  
1,898  
2,082  
2,082  
2,082  
24,756  
23,826  
24,020  
24,460  
24,458  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
107,442  
106,542  
105,942  
105,942  
105,942  
1,349  
1,782  
1,469  
1,399  
1,210  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,272  
257,065  
224,766  
241,197  
237,654  
65,521  
76,054  
49,493  
63,925  
62,356  
65,521  
76,054  
49,493  
63,925  
62,356  
0  
0  
0  
0  
0  
177,751  
181,010  
175,273  
177,272  
175,297  
177,751  
181,010  
175,273  
177,272  
175,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0