Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
268,856  
259,944  
243,272  
257,065  
224,766  
128,115  
118,826  
107,827  
123,016  
91,253  
30,084  
18,902  
9,592  
25,256  
2,338  
0  
0  
0  
0  
0  
93,722  
94,775  
83,800  
80,987  
79,969  
3,615  
5,150  
14,435  
16,773  
8,946  
694  
0  
0  
0  
0  
140,741  
141,118  
135,445  
134,048  
133,513  
1,906  
1,898  
1,898  
1,898  
2,082  
26,727  
27,305  
24,756  
23,826  
24,020  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
110,942  
110,942  
107,442  
106,542  
105,942  
1,166  
973  
1,349  
1,782  
1,469  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
268,856  
259,944  
243,272  
257,065  
224,766  
88,820  
78,477  
65,521  
76,054  
49,493  
88,820  
78,477  
65,521  
76,054  
49,493  
0  
0  
0  
0  
0  
180,035  
181,467  
177,751  
181,010  
175,273  
180,035  
181,467  
177,751  
181,010  
175,273  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0