Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,653  
239,654  
213,786  
278,218  
268,607  
169,152  
172,467  
163,584  
224,949  
216,572  
64,649  
45,573  
59,981  
104,218  
102,849  
886  
5,886  
5,896  
13,896  
13,868  
69,654  
82,882  
60,784  
73,949  
58,066  
33,450  
37,201  
35,219  
32,637  
41,599  
513  
925  
1,704  
249  
191  
66,501  
67,187  
50,202  
53,269  
52,035  
15,314  
15,314  
153  
153  
153  
29,705  
30,872  
31,472  
32,227  
31,275  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
311  
19,231  
18,915  
16,421  
18,537  
18,537  
2,251  
2,087  
2,156  
2,353  
1,759  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,653  
239,654  
213,786  
278,218  
268,607  
141,478  
152,017  
117,940  
179,560  
178,522  
141,478  
152,017  
117,940  
179,560  
178,522  
0  
0  
0  
0  
0  
94,175  
87,637  
95,846  
98,658  
90,085  
94,175  
87,637  
95,846  
98,658  
90,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0