Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
266,610  
227,540  
259,816  
220,100  
220,201  
214,650  
175,639  
207,670  
173,500  
179,550  
93,848  
51,788  
79,421  
49,249  
39,100  
868  
817  
817  
838  
838  
81,603  
88,284  
93,781  
100,957  
107,814  
37,990  
34,342  
33,581  
22,285  
31,507  
341  
408  
70  
171  
291  
51,961  
51,901  
52,146  
46,601  
40,652  
153  
153  
153  
8,755  
153  
30,966  
29,921  
29,819  
21,647  
24,697  
0  
0  
0  
0  
0  
311  
311  
311  
311  
1,704  
18,537  
19,450  
19,450  
13,850  
11,350  
1,994  
2,065  
2,412  
2,037  
2,748  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
266,610  
227,540  
259,816  
220,100  
220,201  
177,812  
138,286  
172,549  
134,699  
141,211  
177,812  
138,286  
172,549  
134,699  
141,211  
0  
0  
0  
0  
0  
88,799  
89,254  
87,267  
85,401  
78,990  
88,799  
89,254  
87,267  
85,401  
78,990  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0