Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
259,816  
220,100  
220,201  
210,357  
222,451  
207,670  
173,500  
179,550  
164,776  
177,378  
79,421  
49,249  
39,100  
38,742  
51,135  
817  
838  
838  
1,221  
5,990  
93,781  
100,957  
107,814  
95,470  
90,760  
33,581  
22,285  
31,507  
28,933  
29,348  
70  
171  
291  
411  
145  
52,146  
46,601  
40,652  
45,580  
45,073  
153  
8,755  
153  
153  
153  
29,819  
21,647  
24,697  
29,800  
30,265  
0  
0  
0  
0  
0  
311  
311  
1,704  
1,704  
311  
19,450  
13,850  
11,350  
11,350  
11,350  
2,412  
2,037  
2,748  
2,574  
2,994  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
259,816  
220,100  
220,201  
210,357  
222,451  
172,549  
134,699  
141,211  
131,730  
145,700  
172,549  
134,699  
141,211  
131,730  
145,700  
0  
0  
0  
0  
0  
87,267  
85,401  
78,990  
78,627  
76,752  
87,267  
85,401  
78,990  
78,627  
76,752  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0