Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
220,100  
220,201  
210,357  
222,451  
201,106  
173,500  
179,550  
164,776  
177,378  
161,552  
49,249  
39,100  
38,742  
51,135  
49,913  
838  
838  
1,221  
5,990  
10,000  
100,957  
107,814  
95,470  
90,760  
64,653  
22,285  
31,507  
28,933  
29,348  
33,325  
171  
291  
411  
145  
3,661  
46,601  
40,652  
45,580  
45,073  
39,554  
8,755  
153  
153  
153  
0  
21,647  
24,697  
29,800  
30,265  
27,660  
0  
0  
0  
0  
0  
311  
1,704  
1,704  
311  
0  
13,850  
11,350  
11,350  
11,350  
8,571  
2,037  
2,748  
2,574  
2,994  
3,323  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
220,100  
220,201  
210,357  
222,451  
201,106  
134,699  
141,211  
131,730  
145,700  
127,844  
134,699  
141,211  
131,730  
145,700  
127,844  
0  
0  
0  
0  
0  
85,401  
78,990  
78,627  
76,752  
73,262  
85,401  
78,990  
78,627  
76,752  
73,262  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0