Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
290,976  
235,653  
239,654  
213,786  
278,218  
218,725  
169,152  
172,467  
163,584  
224,949  
86,295  
64,649  
45,573  
59,981  
104,218  
221  
886  
5,886  
5,896  
13,896  
103,863  
69,654  
82,882  
60,784  
73,949  
28,115  
33,450  
37,201  
35,219  
32,637  
232  
513  
925  
1,704  
249  
72,251  
66,501  
67,187  
50,202  
53,269  
21,122  
15,314  
15,314  
153  
153  
29,246  
29,705  
30,872  
31,472  
32,227  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19,105  
19,231  
18,915  
16,421  
18,537  
2,777  
2,251  
2,087  
2,156  
2,353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
290,976  
235,653  
239,654  
213,786  
278,218  
189,110  
141,478  
152,017  
117,940  
179,560  
189,110  
141,478  
152,017  
117,940  
179,560  
0  
0  
0  
0  
0  
101,866  
94,175  
87,637  
95,846  
98,658  
101,866  
94,175  
87,637  
95,846  
98,658  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0