Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
213,786  
278,218  
268,607  
266,610  
227,540  
163,584  
224,949  
216,572  
214,650  
175,639  
59,981  
104,218  
102,849  
93,848  
51,788  
5,896  
13,896  
13,868  
868  
817  
60,784  
73,949  
58,066  
81,603  
88,284  
35,219  
32,637  
41,599  
37,990  
34,342  
1,704  
249  
191  
341  
408  
50,202  
53,269  
52,035  
51,961  
51,901  
153  
153  
153  
153  
153  
31,472  
32,227  
31,275  
30,966  
29,921  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
311  
311  
311  
16,421  
18,537  
18,537  
18,537  
19,450  
2,156  
2,353  
1,759  
1,994  
2,065  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
213,786  
278,218  
268,607  
266,610  
227,540  
117,940  
179,560  
178,522  
177,812  
138,286  
117,940  
179,560  
178,522  
177,812  
138,286  
0  
0  
0  
0  
0  
95,846  
98,658  
90,085  
88,799  
89,254  
95,846  
98,658  
90,085  
88,799  
89,254  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0