Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,000,408  
878,712  
662,088  
590,673  
579,437  
943,439  
823,674  
607,741  
542,441  
533,580  
407,485  
462,110  
204,386  
113,257  
161,964  
151,900  
62,900  
80,000  
130,000  
130,000  
188,169  
204,240  
273,633  
178,493  
157,750  
162,066  
75,987  
47,538  
112,140  
77,466  
33,819  
18,437  
2,185  
8,552  
6,399  
56,968  
55,038  
54,346  
48,232  
45,857  
227  
227  
580  
0  
0  
28,195  
26,697  
25,688  
28,094  
25,485  
0  
0  
0  
0  
0  
1,600  
1,292  
1,169  
0  
0  
18,407  
18,407  
18,407  
17,548  
17,548  
8,540  
8,416  
8,502  
2,590  
2,825  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,000,408  
878,712  
662,088  
590,673  
579,437  
787,128  
715,939  
492,499  
455,016  
453,572  
737,072  
671,301  
459,906  
453,476  
453,572  
50,056  
44,638  
32,593  
1,540  
0  
213,280  
162,773  
169,589  
135,657  
125,865  
213,229  
162,723  
169,538  
135,606  
125,814  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0