Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,355,120  
1,460,602  
1,360,920  
1,000,408  
878,712  
1,277,488  
1,382,276  
1,291,562  
943,439  
823,674  
24,071  
30,905  
392,849  
407,485  
462,110  
381,173  
594,244  
387,790  
151,900  
62,900  
378,053  
172,606  
224,486  
188,169  
204,240  
471,217  
540,555  
250,155  
162,066  
75,987  
22,974  
43,966  
36,282  
33,819  
18,437  
77,632  
78,326  
69,359  
56,968  
55,038  
227  
227  
227  
227  
227  
36,879  
37,267  
37,563  
28,195  
26,697  
0  
0  
0  
0  
0  
1,867  
1,650  
3,666  
1,600  
1,292  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
20,252  
20,776  
9,496  
8,540  
8,416  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,355,120  
1,460,602  
1,360,920  
1,000,408  
878,712  
1,059,552  
1,157,728  
1,111,130  
787,128  
715,939  
944,624  
1,053,887  
1,039,134  
737,072  
671,301  
114,928  
103,841  
71,996  
50,056  
44,638  
295,568  
302,874  
249,790  
213,280  
162,773  
295,517  
302,824  
249,740  
213,229  
162,723  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0