Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,441,465  
1,355,120  
1,460,602  
1,360,920  
1,000,408  
1,355,485  
1,277,488  
1,382,276  
1,291,562  
943,439  
160,632  
24,071  
30,905  
392,849  
407,485  
309,000  
381,173  
594,244  
387,790  
151,900  
505,050  
378,053  
172,606  
224,486  
188,169  
377,173  
471,217  
540,555  
250,155  
162,066  
3,629  
22,974  
43,966  
36,282  
33,819  
85,980  
77,632  
78,326  
69,359  
56,968  
259  
227  
227  
227  
227  
43,510  
36,879  
37,267  
37,563  
28,195  
0  
0  
0  
0  
0  
2,941  
1,867  
1,650  
3,666  
1,600  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
20,864  
20,252  
20,776  
9,496  
8,540  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,441,465  
1,355,120  
1,460,602  
1,360,920  
1,000,408  
1,127,173  
1,059,552  
1,157,728  
1,111,130  
787,128  
1,032,094  
944,624  
1,053,887  
1,039,134  
737,072  
95,079  
114,928  
103,841  
71,996  
50,056  
314,292  
295,568  
302,874  
249,790  
213,280  
314,242  
295,517  
302,824  
249,740  
213,229  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0