Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,646,174  
1,561,429  
1,523,301  
1,441,465  
1,355,120  
1,377,693  
1,300,925  
1,433,141  
1,355,485  
1,277,488  
114,908  
152,892  
499,203  
160,632  
24,071  
459,600  
634,000  
363,000  
309,000  
381,173  
391,012  
268,212  
354,905  
505,050  
378,053  
406,334  
244,488  
212,626  
377,173  
471,217  
5,839  
1,333  
3,408  
3,629  
22,974  
268,481  
260,504  
90,160  
85,980  
77,632  
147  
162  
137  
259  
227  
192,153  
190,705  
45,322  
43,510  
36,879  
0  
0  
0  
0  
0  
6,324  
9,643  
5,633  
2,941  
1,867  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
51,450  
41,586  
20,662  
20,864  
20,252  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,646,174  
1,561,429  
1,523,301  
1,441,465  
1,355,120  
1,113,529  
1,059,768  
1,125,171  
1,127,173  
1,059,552  
914,643  
890,273  
979,158  
1,032,094  
944,624  
198,886  
169,494  
146,013  
95,079  
114,928  
532,645  
501,661  
398,130  
314,292  
295,568  
532,594  
501,610  
398,080  
314,242  
295,517  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0