Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,998,479  
1,666,729  
1,646,174  
1,561,429  
1,523,301  
1,724,210  
1,403,466  
1,377,693  
1,300,925  
1,433,141  
98,102  
155,687  
114,908  
152,892  
499,203  
799,900  
388,000  
459,600  
634,000  
363,000  
585,519  
577,850  
391,012  
268,212  
354,905  
238,366  
280,018  
406,334  
244,488  
212,626  
2,323  
1,911  
5,839  
1,333  
3,408  
274,269  
263,263  
268,481  
260,504  
90,160  
5,024  
5,024  
147  
162  
137  
188,775  
188,278  
192,153  
190,705  
45,322  
0  
0  
0  
0  
0  
10,359  
7,341  
6,324  
9,643  
5,633  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
51,705  
44,213  
51,450  
41,586  
20,662  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,998,479  
1,666,729  
1,646,174  
1,561,429  
1,523,301  
1,345,091  
1,061,611  
1,113,529  
1,059,768  
1,125,171  
997,061  
801,053  
914,643  
890,273  
979,158  
348,030  
260,558  
198,886  
169,494  
146,013  
653,388  
605,118  
532,645  
501,661  
398,130  
653,337  
605,067  
532,594  
501,610  
398,080  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0