Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,191,711  
1,998,479  
1,666,729  
1,646,174  
1,561,429  
1,843,526  
1,724,210  
1,403,466  
1,377,693  
1,300,925  
210,730  
98,102  
155,687  
114,908  
152,892  
833,400  
799,900  
388,000  
459,600  
634,000  
679,485  
585,519  
577,850  
391,012  
268,212  
117,411  
238,366  
280,018  
406,334  
244,488  
2,500  
2,323  
1,911  
5,839  
1,333  
348,186  
274,269  
263,263  
268,481  
260,504  
3,012  
5,024  
5,024  
147  
162  
189,878  
188,775  
188,278  
192,153  
190,705  
0  
0  
0  
0  
0  
67,534  
10,359  
7,341  
6,324  
9,643  
23,407  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
64,354  
51,705  
44,213  
51,450  
41,586  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,191,711  
1,998,479  
1,666,729  
1,646,174  
1,561,429  
1,493,659  
1,345,091  
1,061,611  
1,113,529  
1,059,768  
1,132,670  
997,061  
801,053  
914,643  
890,273  
360,989  
348,030  
260,558  
198,886  
169,494  
698,053  
653,388  
605,118  
532,645  
501,661  
698,002  
653,337  
605,067  
532,594  
501,610  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0