Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,523,301  
1,441,465  
1,355,120  
1,460,602  
1,360,920  
1,433,141  
1,355,485  
1,277,488  
1,382,276  
1,291,562  
499,203  
160,632  
24,071  
30,905  
392,849  
363,000  
309,000  
381,173  
594,244  
387,790  
354,905  
505,050  
378,053  
172,606  
224,486  
212,626  
377,173  
471,217  
540,555  
250,155  
3,408  
3,629  
22,974  
43,966  
36,282  
90,160  
85,980  
77,632  
78,326  
69,359  
137  
259  
227  
227  
227  
45,322  
43,510  
36,879  
37,267  
37,563  
0  
0  
0  
0  
0  
5,633  
2,941  
1,867  
1,650  
3,666  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
20,662  
20,864  
20,252  
20,776  
9,496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,523,301  
1,441,465  
1,355,120  
1,460,602  
1,360,920  
1,125,171  
1,127,173  
1,059,552  
1,157,728  
1,111,130  
979,158  
1,032,094  
944,624  
1,053,887  
1,039,134  
146,013  
95,079  
114,928  
103,841  
71,996  
398,130  
314,292  
295,568  
302,874  
249,790  
398,080  
314,242  
295,517  
302,824  
249,740  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0