Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,561,429  
1,523,301  
1,441,465  
1,355,120  
1,460,602  
1,300,925  
1,433,141  
1,355,485  
1,277,488  
1,382,276  
152,892  
499,203  
160,632  
24,071  
30,905  
634,000  
363,000  
309,000  
381,173  
594,244  
268,212  
354,905  
505,050  
378,053  
172,606  
244,488  
212,626  
377,173  
471,217  
540,555  
1,333  
3,408  
3,629  
22,974  
43,966  
260,504  
90,160  
85,980  
77,632  
78,326  
162  
137  
259  
227  
227  
190,705  
45,322  
43,510  
36,879  
37,267  
0  
0  
0  
0  
0  
9,643  
5,633  
2,941  
1,867  
1,650  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
41,586  
20,662  
20,864  
20,252  
20,776  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,561,429  
1,523,301  
1,441,465  
1,355,120  
1,460,602  
1,059,768  
1,125,171  
1,127,173  
1,059,552  
1,157,728  
890,273  
979,158  
1,032,094  
944,624  
1,053,887  
169,494  
146,013  
95,079  
114,928  
103,841  
501,661  
398,130  
314,292  
295,568  
302,874  
501,610  
398,080  
314,242  
295,517  
302,824  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0