Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,460,602  
1,360,920  
1,000,408  
878,712  
662,088  
1,382,276  
1,291,562  
943,439  
823,674  
607,741  
30,905  
392,849  
407,485  
462,110  
204,386  
594,244  
387,790  
151,900  
62,900  
80,000  
172,606  
224,486  
188,169  
204,240  
273,633  
540,555  
250,155  
162,066  
75,987  
47,538  
43,966  
36,282  
33,819  
18,437  
2,185  
78,326  
69,359  
56,968  
55,038  
54,346  
227  
227  
227  
227  
580  
37,267  
37,563  
28,195  
26,697  
25,688  
0  
0  
0  
0  
0  
1,650  
3,666  
1,600  
1,292  
1,169  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
18,407  
20,776  
9,496  
8,540  
8,416  
8,502  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,460,602  
1,360,920  
1,000,408  
878,712  
662,088  
1,157,728  
1,111,130  
787,128  
715,939  
492,499  
1,053,887  
1,039,134  
737,072  
671,301  
459,906  
103,841  
71,996  
50,056  
44,638  
32,593  
302,874  
249,790  
213,280  
162,773  
169,589  
302,824  
249,740  
213,229  
162,723  
169,538  
51  
51  
51  
51  
51  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0