Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,870,966  
1,971,096  
1,939,407  
1,929,610  
1,912,801  
940,820  
1,023,397  
894,590  
901,568  
911,963  
27,096  
36,035  
10,843  
15,544  
29,857  
0  
0  
0  
0  
0  
412,071  
469,425  
358,041  
359,738  
392,372  
501,449  
517,870  
519,993  
518,375  
484,879  
205  
66  
5,713  
7,910  
4,856  
930,146  
947,699  
1,044,818  
1,028,042  
1,000,837  
57,166  
61,775  
138,983  
110,450  
72,439  
867,628  
881,033  
890,307  
902,267  
915,554  
0  
0  
0  
0  
0  
2,231  
2,231  
10,341  
10,301  
6,024  
0  
0  
0  
0  
0  
3,122  
2,661  
5,186  
5,024  
6,819  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,870,966  
1,971,096  
1,939,407  
1,929,610  
1,912,801  
1,534,566  
1,643,912  
1,624,503  
1,601,988  
1,591,362  
871,054  
970,816  
906,670  
929,079  
915,456  
663,512  
673,096  
717,834  
672,909  
675,906  
336,400  
327,184  
314,904  
327,621  
321,439  
328,895  
327,184  
314,904  
327,621  
321,439  
7,505  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0