Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,700,417  
1,719,479  
1,728,062  
1,793,769  
1,855,610  
850,139  
858,869  
842,517  
946,692  
944,780  
29,594  
19,426  
25,260  
39,001  
47,614  
0  
0  
0  
0  
0  
382,570  
401,685  
387,223  
434,011  
434,839  
434,738  
434,957  
427,724  
472,203  
461,782  
3,236  
2,802  
2,310  
1,477  
545  
850,278  
860,610  
885,545  
847,077  
910,830  
0  
0  
0  
-32,493  
21,624  
831,253  
843,972  
872,613  
869,696  
883,017  
0  
0  
0  
0  
0  
16,251  
13,652  
10,639  
6,869  
3,128  
0  
0  
0  
0  
0  
2,774  
2,986  
2,293  
3,004  
3,062  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,700,417  
1,719,479  
1,728,062  
1,793,769  
1,855,610  
1,370,491  
1,393,217  
1,396,754  
1,455,878  
1,522,242  
793,056  
807,833  
799,587  
845,479  
899,625  
577,434  
585,384  
597,167  
610,399  
622,617  
329,926  
326,262  
331,308  
337,891  
333,367  
322,421  
318,757  
323,803  
330,385  
325,862  
7,505  
7,505  
7,505  
7,505  
7,505  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0