Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,793,769  
1,855,610  
1,864,845  
1,870,966  
1,971,096  
946,692  
944,780  
940,807  
940,820  
1,023,397  
39,001  
47,614  
33,891  
27,096  
36,035  
0  
0  
0  
0  
0  
434,011  
434,839  
437,059  
412,071  
469,425  
472,203  
461,782  
469,059  
501,449  
517,870  
1,477  
545  
798  
205  
66  
847,077  
910,830  
924,038  
930,146  
947,699  
-32,493  
21,624  
6,089  
57,166  
61,775  
869,696  
883,017  
913,080  
867,628  
881,033  
0  
0  
0  
0  
0  
6,869  
3,128  
2,144  
2,231  
2,231  
0  
0  
0  
0  
0  
3,004  
3,062  
2,724  
3,122  
2,661  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,793,769  
1,855,610  
1,864,845  
1,870,966  
1,971,096  
1,455,878  
1,522,242  
1,531,208  
1,534,566  
1,643,912  
845,479  
899,625  
919,384  
871,054  
970,816  
610,399  
622,617  
611,824  
663,512  
673,096  
337,891  
333,367  
333,637  
336,400  
327,184  
330,385  
325,862  
326,132  
328,895  
327,184  
7,505  
7,505  
7,505  
7,505  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0