Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,622,368  
1,700,417  
1,719,479  
1,728,062  
1,793,769  
800,485  
850,139  
858,869  
842,517  
946,692  
32,575  
29,594  
19,426  
25,260  
39,001  
0  
0  
0  
0  
0  
272,602  
382,570  
401,685  
387,223  
434,011  
493,763  
434,738  
434,957  
427,724  
472,203  
1,545  
3,236  
2,802  
2,310  
1,477  
821,882  
850,278  
860,610  
885,545  
847,077  
0  
0  
0  
0  
-32,493  
817,402  
831,253  
843,972  
872,613  
869,696  
0  
0  
0  
0  
0  
65  
16,251  
13,652  
10,639  
6,869  
0  
0  
0  
0  
0  
4,416  
2,774  
2,986  
2,293  
3,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,622,368  
1,700,417  
1,719,479  
1,728,062  
1,793,769  
1,328,430  
1,370,491  
1,393,217  
1,396,754  
1,455,878  
803,856  
793,056  
807,833  
799,587  
845,479  
524,574  
577,434  
585,384  
597,167  
610,399  
293,937  
329,926  
326,262  
331,308  
337,891  
292,584  
322,421  
318,757  
323,803  
330,385  
1,354  
7,505  
7,505  
7,505  
7,505  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0