Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,855,610  
1,864,845  
1,870,966  
1,971,096  
1,939,407  
944,780  
940,807  
940,820  
1,023,397  
894,590  
47,614  
33,891  
27,096  
36,035  
10,843  
0  
0  
0  
0  
0  
434,839  
437,059  
412,071  
469,425  
358,041  
461,782  
469,059  
501,449  
517,870  
519,993  
545  
798  
205  
66  
5,713  
910,830  
924,038  
930,146  
947,699  
1,044,818  
21,624  
6,089  
57,166  
61,775  
138,983  
883,017  
913,080  
867,628  
881,033  
890,307  
0  
0  
0  
0  
0  
3,128  
2,144  
2,231  
2,231  
10,341  
0  
0  
0  
0  
0  
3,062  
2,724  
3,122  
2,661  
5,186  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,855,610  
1,864,845  
1,870,966  
1,971,096  
1,939,407  
1,522,242  
1,531,208  
1,534,566  
1,643,912  
1,624,503  
899,625  
919,384  
871,054  
970,816  
906,670  
622,617  
611,824  
663,512  
673,096  
717,834  
333,367  
333,637  
336,400  
327,184  
314,904  
325,862  
326,132  
328,895  
327,184  
314,904  
7,505  
7,505  
7,505  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0