Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,864,845  
1,870,966  
1,971,096  
1,939,407  
1,929,610  
940,807  
940,820  
1,023,397  
894,590  
901,568  
33,891  
27,096  
36,035  
10,843  
15,544  
0  
0  
0  
0  
0  
437,059  
412,071  
469,425  
358,041  
359,738  
469,059  
501,449  
517,870  
519,993  
518,375  
798  
205  
66  
5,713  
7,910  
924,038  
930,146  
947,699  
1,044,818  
1,028,042  
6,089  
57,166  
61,775  
138,983  
110,450  
913,080  
867,628  
881,033  
890,307  
902,267  
0  
0  
0  
0  
0  
2,144  
2,231  
2,231  
10,341  
10,301  
0  
0  
0  
0  
0  
2,724  
3,122  
2,661  
5,186  
5,024  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,864,845  
1,870,966  
1,971,096  
1,939,407  
1,929,610  
1,531,208  
1,534,566  
1,643,912  
1,624,503  
1,601,988  
919,384  
871,054  
970,816  
906,670  
929,079  
611,824  
663,512  
673,096  
717,834  
672,909  
333,637  
336,400  
327,184  
314,904  
327,621  
326,132  
328,895  
327,184  
314,904  
327,621  
7,505  
7,505  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0