Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,971,096  
1,939,407  
1,929,610  
1,912,801  
1,927,649  
1,023,397  
894,590  
901,568  
911,963  
904,765  
36,035  
10,843  
15,544  
29,857  
29,503  
0  
0  
0  
0  
0  
469,425  
358,041  
359,738  
392,372  
407,153  
517,870  
519,993  
518,375  
484,879  
468,026  
66  
5,713  
7,910  
4,856  
83  
947,699  
1,044,818  
1,028,042  
1,000,837  
1,022,883  
61,775  
138,983  
110,450  
72,439  
85,251  
881,033  
890,307  
902,267  
915,554  
928,634  
0  
0  
0  
0  
0  
2,231  
10,341  
10,301  
6,024  
2,280  
0  
0  
0  
0  
0  
2,661  
5,186  
5,024  
6,819  
6,718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,971,096  
1,939,407  
1,929,610  
1,912,801  
1,927,649  
1,643,912  
1,624,503  
1,601,988  
1,591,362  
1,607,330  
970,816  
906,670  
929,079  
915,456  
860,114  
673,096  
717,834  
672,909  
675,906  
747,216  
327,184  
314,904  
327,621  
321,439  
320,319  
327,184  
314,904  
327,621  
321,439  
320,319  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0