Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,728,062  
1,793,769  
1,855,610  
1,864,845  
1,870,966  
842,517  
946,692  
944,780  
940,807  
940,820  
25,260  
39,001  
47,614  
33,891  
27,096  
0  
0  
0  
0  
0  
387,223  
434,011  
434,839  
437,059  
412,071  
427,724  
472,203  
461,782  
469,059  
501,449  
2,310  
1,477  
545  
798  
205  
885,545  
847,077  
910,830  
924,038  
930,146  
0  
-32,493  
21,624  
6,089  
57,166  
872,613  
869,696  
883,017  
913,080  
867,628  
0  
0  
0  
0  
0  
10,639  
6,869  
3,128  
2,144  
2,231  
0  
0  
0  
0  
0  
2,293  
3,004  
3,062  
2,724  
3,122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,728,062  
1,793,769  
1,855,610  
1,864,845  
1,870,966  
1,396,754  
1,455,878  
1,522,242  
1,531,208  
1,534,566  
799,587  
845,479  
899,625  
919,384  
871,054  
597,167  
610,399  
622,617  
611,824  
663,512  
331,308  
337,891  
333,367  
333,637  
336,400  
323,803  
330,385  
325,862  
326,132  
328,895  
7,505  
7,505  
7,505  
7,505  
7,505  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0