Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,929,610  
1,912,801  
1,927,649  
1,893,854  
1,909,189  
901,568  
911,963  
904,765  
876,416  
881,517  
15,544  
29,857  
29,503  
20,783  
30,868  
0  
0  
0  
0  
0  
359,738  
392,372  
407,153  
345,710  
368,426  
518,375  
484,879  
468,026  
464,422  
439,188  
7,910  
4,856  
83  
45,501  
43,036  
1,028,042  
1,000,837  
1,022,883  
1,017,437  
1,027,672  
110,450  
72,439  
85,251  
81,521  
88,664  
902,267  
915,554  
928,634  
930,669  
932,139  
0  
0  
0  
0  
0  
10,301  
6,024  
2,280  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,024  
6,819  
6,718  
5,247  
6,870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,929,610  
1,912,801  
1,927,649  
1,893,854  
1,909,189  
1,601,988  
1,591,362  
1,607,330  
1,582,700  
1,565,302  
929,079  
915,456  
860,114  
879,095  
859,179  
672,909  
675,906  
747,216  
703,605  
706,123  
327,621  
321,439  
320,319  
311,154  
343,887  
327,621  
321,439  
320,319  
311,154  
343,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0