Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,881  
103,903  
112,572  
110,410  
89,100  
67,905  
65,994  
83,186  
80,203  
66,492  
7,075  
4,717  
6,470  
12,690  
2,676  
0  
0  
0  
0  
0  
32,321  
42,024  
41,197  
35,317  
24,994  
26,664  
18,026  
33,130  
29,760  
35,709  
1,845  
1,228  
2,390  
2,436  
3,113  
29,976  
37,909  
29,385  
30,207  
22,608  
0  
0  
0  
0  
0  
24,846  
24,935  
29,359  
30,172  
22,564  
0  
0  
0  
0  
0  
5,000  
12,503  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
130  
471  
26  
35  
44  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,881  
103,903  
112,572  
110,410  
89,100  
18,069  
25,722  
32,585  
31,302  
28,600  
18,069  
24,555  
32,585  
31,302  
28,600  
0  
1,168  
0  
0  
0  
79,812  
78,181  
79,987  
79,109  
60,500  
79,812  
78,181  
79,987  
79,109  
60,500  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0