Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
102,904  
112,572  
110,410  
89,100  
80,501  
72,046  
83,186  
80,203  
66,492  
58,334  
3,806  
6,470  
12,690  
2,676  
8,589  
0  
0  
0  
0  
0  
39,429  
41,197  
35,317  
24,994  
21,262  
27,046  
33,130  
29,760  
35,709  
26,636  
1,764  
2,390  
2,436  
3,113  
1,847  
30,858  
29,385  
30,207  
22,608  
22,167  
0  
0  
0  
0  
1,800  
25,701  
29,359  
30,172  
22,564  
19,964  
0  
0  
0  
0  
0  
5,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
157  
26  
35  
44  
403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
102,904  
112,572  
110,410  
89,100  
80,501  
25,248  
32,585  
31,302  
28,600  
17,647  
25,248  
32,585  
31,302  
28,600  
16,375  
0  
0  
0  
0  
1,272  
77,656  
79,987  
79,109  
60,500  
62,853  
77,656  
79,987  
79,109  
60,500  
62,853  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0