Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,183  
102,670  
93,806  
97,153  
94,830  
39,253  
63,128  
39,600  
45,335  
51,485  
2,202  
15,777  
3,617  
2,332  
1,765  
0  
0  
0  
0  
0  
28,480  
31,472  
22,034  
24,340  
22,929  
7,802  
15,050  
13,312  
16,622  
25,059  
769  
828  
636  
2,042  
1,733  
57,930  
39,543  
54,206  
51,818  
43,345  
0  
0  
14,000  
14,000  
14,000  
18,056  
20,068  
20,865  
22,875  
24,145  
0  
0  
0  
0  
0  
39,650  
19,226  
18,795  
14,389  
5,000  
0  
0  
0  
0  
0  
224  
249  
546  
554  
200  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,183  
102,670  
93,806  
97,153  
94,830  
17,651  
22,478  
16,438  
18,627  
16,181  
17,651  
22,478  
15,916  
17,913  
16,181  
0  
0  
523  
714  
0  
79,532  
80,192  
77,368  
78,527  
78,649  
79,532  
80,192  
77,368  
78,527  
78,649  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0