Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,501  
71,561  
68,446  
72,557  
69,389  
58,334  
52,777  
51,411  
56,747  
54,453  
8,589  
1,638  
3,424  
2,731  
4,248  
0  
0  
0  
0  
0  
21,262  
21,270  
18,717  
24,048  
26,108  
26,636  
28,401  
27,477  
28,288  
22,931  
1,847  
1,468  
1,792  
1,681  
1,166  
22,167  
18,783  
17,035  
15,810  
14,936  
1,800  
0  
0  
0  
0  
19,964  
18,739  
17,035  
15,810  
14,504  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
403  
45  
0  
0  
432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,501  
71,561  
68,446  
72,557  
69,389  
17,647  
11,504  
10,037  
11,951  
10,716  
16,375  
11,504  
10,037  
11,951  
10,716  
1,272  
0  
0  
0  
0  
62,853  
60,056  
58,409  
60,607  
58,673  
62,853  
60,056  
58,409  
60,607  
58,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0