Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,153  
94,830  
97,881  
103,903  
112,572  
45,335  
51,485  
67,905  
65,994  
83,186  
2,332  
1,765  
7,075  
4,717  
6,470  
0  
0  
0  
0  
0  
24,340  
22,929  
32,321  
42,024  
41,197  
16,622  
25,059  
26,664  
18,026  
33,130  
2,042  
1,733  
1,845  
1,228  
2,390  
51,818  
43,345  
29,976  
37,909  
29,385  
14,000  
14,000  
0  
0  
0  
22,875  
24,145  
24,846  
24,935  
29,359  
0  
0  
0  
0  
0  
14,389  
5,000  
5,000  
12,503  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
200  
130  
471  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,153  
94,830  
97,881  
103,903  
112,572  
18,627  
16,181  
18,069  
25,722  
32,585  
17,913  
16,181  
18,069  
24,555  
32,585  
714  
0  
0  
1,168  
0  
78,527  
78,649  
79,812  
78,181  
79,987  
78,527  
78,649  
79,812  
78,181  
79,987  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0