Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
427,606  
429,068  
448,475  
373,012  
398,644  
277,404  
265,677  
268,675  
195,007  
271,439  
160,999  
203,705  
201,652  
118,283  
104,450  
1,653  
38,032  
39,871  
38,871  
106,687  
102,209  
12,680  
12,731  
11,828  
44,057  
10,200  
8,560  
10,208  
13,202  
9,925  
2,344  
2,700  
4,214  
12,823  
6,320  
150,202  
163,391  
179,800  
178,005  
127,205  
900  
900  
900  
900  
900  
145,778  
158,100  
173,556  
108,979  
116,918  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,679  
3,158  
0  
0  
0  
0  
0  
3,524  
4,391  
5,344  
7,447  
6,229  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
427,606  
429,068  
448,475  
373,012  
398,644  
22,638  
29,776  
47,253  
28,839  
29,704  
22,125  
29,221  
46,664  
28,258  
29,148  
513  
555  
589  
581  
556  
404,968  
399,292  
401,223  
344,173  
368,940  
400,009  
393,259  
394,218  
339,593  
363,416  
4,959  
6,033  
7,004  
4,580  
5,524  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0