Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
429,068  
448,475  
373,012  
398,644  
396,175  
265,677  
268,675  
195,007  
271,439  
267,057  
203,705  
201,652  
118,283  
104,450  
36,649  
38,032  
39,871  
38,871  
106,687  
196,737  
12,680  
12,731  
11,828  
44,057  
20,459  
8,560  
10,208  
13,202  
9,925  
9,772  
2,700  
4,214  
12,823  
6,320  
3,441  
163,391  
179,800  
178,005  
127,205  
129,118  
900  
900  
900  
900  
900  
158,100  
173,556  
108,979  
116,918  
111,722  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,679  
3,158  
10,094  
0  
0  
0  
0  
0  
4,391  
5,344  
7,447  
6,229  
6,402  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
429,068  
448,475  
373,012  
398,644  
396,175  
29,776  
47,253  
28,839  
29,704  
33,592  
29,221  
46,664  
28,258  
29,148  
33,026  
555  
589  
581  
556  
566  
399,292  
401,223  
344,173  
368,940  
362,582  
393,259  
394,218  
339,593  
363,416  
356,467  
6,033  
7,004  
4,580  
5,524  
6,115  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0