Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung (TTS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,126,878  
1,075,333  
1,170,879  
1,213,883  
1,125,846  
84,468  
23,750  
100,350  
138,596  
29,693  
1,987  
706  
3,586  
3,665  
9,882  
0  
0  
0  
0  
0  
56,625  
2,581  
72,066  
115,006  
667  
20,586  
17,560  
19,294  
16,144  
16,367  
5,271  
2,903  
5,405  
3,780  
2,777  
1,042,410  
1,051,583  
1,070,529  
1,075,287  
1,096,153  
0  
0  
0  
0  
0  
1,017,819  
1,030,299  
1,047,091  
1,057,976  
1,043,333  
0  
0  
0  
0  
0  
945  
0  
0  
0  
32,862  
0  
0  
0  
0  
0  
23,646  
21,284  
23,437  
17,311  
19,958  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,126,878  
1,075,333  
1,170,879  
1,213,883  
1,125,846  
886,633  
839,987  
940,334  
989,011  
912,018  
385,028  
318,382  
413,729  
404,997  
290,504  
501,605  
521,605  
526,605  
584,014  
621,514  
240,245  
235,346  
230,545  
224,872  
213,828  
240,245  
235,346  
230,545  
224,872  
213,828  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0