Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung (TTS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,041,058  
1,281,299  
1,126,878  
1,075,333  
1,170,879  
1,021,411  
248,923  
84,468  
23,750  
100,350  
2,136  
7,790  
1,987  
706  
3,586  
0  
0  
0  
0  
0  
988,481  
212,962  
56,625  
2,581  
72,066  
26,153  
23,034  
20,586  
17,560  
19,294  
4,641  
5,138  
5,271  
2,903  
5,405  
1,019,646  
1,032,375  
1,042,410  
1,051,583  
1,070,529  
0  
0  
0  
0  
0  
991,829  
1,008,107  
1,017,819  
1,030,299  
1,047,091  
0  
0  
0  
0  
0  
945  
945  
945  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
26,872  
23,323  
23,646  
21,284  
23,437  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,041,058  
1,281,299  
1,126,878  
1,075,333  
1,170,879  
1,804,516  
1,057,222  
886,633  
839,987  
940,334  
1,372,821  
555,617  
385,028  
318,382  
413,729  
431,695  
501,605  
501,605  
521,605  
526,605  
236,542  
224,077  
240,245  
235,346  
230,545  
236,542  
224,077  
240,245  
235,346  
230,545  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0