Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,258,799  
1,082,610  
1,089,353  
998,396  
955,802  
810,111  
790,663  
922,729  
876,412  
824,989  
3,165  
9,917  
6,162  
14,809  
24,443  
99,509  
189,509  
286,509  
295,000  
305,000  
394,244  
351,678  
393,859  
364,267  
296,974  
290,763  
227,284  
224,782  
196,086  
193,021  
22,430  
12,276  
11,417  
6,250  
5,551  
448,689  
291,947  
166,624  
121,984  
130,812  
10  
10  
10  
10  
10  
245,418  
141,820  
97,918  
106,958  
115,565  
84,059  
0  
0  
0  
0  
2,534  
65,331  
54,701  
28  
28  
108,000  
78,000  
5,000  
5,000  
5,000  
8,667  
6,786  
8,995  
9,988  
10,210  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,258,799  
1,082,610  
1,089,353  
998,396  
955,802  
513,200  
341,854  
364,329  
292,716  
269,993  
505,516  
334,432  
356,907  
285,192  
262,434  
7,685  
7,422  
7,422  
7,523  
7,558  
745,599  
740,757  
725,025  
705,680  
685,809  
745,599  
740,757  
725,025  
705,680  
685,809  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0