Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,268,921  
1,258,799  
1,082,610  
1,089,353  
998,396  
796,335  
810,111  
790,663  
922,729  
876,412  
8,070  
3,165  
9,917  
6,162  
14,809  
99,509  
99,509  
189,509  
286,509  
295,000  
393,957  
394,244  
351,678  
393,859  
364,267  
270,863  
290,763  
227,284  
224,782  
196,086  
23,937  
22,430  
12,276  
11,417  
6,250  
472,586  
448,689  
291,947  
166,624  
121,984  
10  
10  
10  
10  
10  
265,928  
245,418  
141,820  
97,918  
106,958  
0  
84,059  
0  
0  
0  
88,995  
2,534  
65,331  
54,701  
28  
108,000  
108,000  
78,000  
5,000  
5,000  
9,653  
8,667  
6,786  
8,995  
9,988  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,268,921  
1,258,799  
1,082,610  
1,089,353  
998,396  
514,167  
513,200  
341,854  
364,329  
292,716  
506,220  
505,516  
334,432  
356,907  
285,192  
7,947  
7,685  
7,422  
7,422  
7,523  
754,754  
745,599  
740,757  
725,025  
705,680  
754,754  
745,599  
740,757  
725,025  
705,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0