Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,244,253  
1,268,921  
1,258,799  
1,082,610  
1,089,353  
781,332  
796,335  
810,111  
790,663  
922,729  
4,281  
8,070  
3,165  
9,917  
6,162  
54,009  
99,509  
99,509  
189,509  
286,509  
417,084  
393,957  
394,244  
351,678  
393,859  
289,088  
270,863  
290,763  
227,284  
224,782  
16,870  
23,937  
22,430  
12,276  
11,417  
462,921  
472,586  
448,689  
291,947  
166,624  
10  
10  
10  
10  
10  
255,725  
265,928  
245,418  
141,820  
97,918  
0  
0  
0  
0  
0  
88,899  
88,995  
86,593  
65,331  
54,701  
109,000  
108,000  
108,000  
78,000  
5,000  
9,287  
9,653  
8,667  
6,786  
8,995  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,244,253  
1,268,921  
1,258,799  
1,082,610  
1,089,353  
478,768  
514,167  
513,200  
341,854  
364,329  
470,821  
506,220  
505,516  
334,432  
356,907  
7,947  
7,947  
7,685  
7,422  
7,422  
765,485  
754,754  
745,599  
740,757  
725,025  
765,485  
754,754  
745,599  
740,757  
725,025  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0