Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
403,682  
367,488  
346,212  
357,438  
356,103  
190,256  
156,539  
136,982  
160,995  
179,085  
3,490  
2,253  
6,687  
4,881  
3,296  
0  
0  
0  
0  
0  
135,789  
72,104  
61,424  
106,581  
130,783  
50,320  
80,800  
66,686  
48,926  
44,662  
657  
1,382  
2,186  
607  
343  
213,426  
210,949  
209,230  
196,443  
177,018  
57  
62  
68  
376  
340  
159,095  
116,305  
116,524  
118,404  
121,476  
0  
0  
0  
0  
0  
4,263  
39,496  
38,139  
22,576  
7,028  
37,387  
44,296  
43,904  
43,855  
36,162  
12,624  
10,790  
10,594  
11,232  
12,013  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
403,682  
367,488  
346,212  
357,438  
356,103  
162,207  
143,947  
127,970  
156,189  
165,617  
158,961  
141,133  
125,497  
153,696  
163,188  
3,246  
2,814  
2,473  
2,492  
2,429  
241,475  
223,542  
218,242  
201,249  
190,486  
241,475  
223,542  
218,242  
201,249  
190,486  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0