Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
367,488  
346,212  
357,438  
356,103  
300,425  
156,539  
136,982  
160,995  
179,085  
125,892  
2,253  
6,687  
4,881  
3,296  
3,851  
0  
0  
0  
0  
0  
72,104  
61,424  
106,581  
130,783  
48,204  
80,800  
66,686  
48,926  
44,662  
73,359  
1,382  
2,186  
607  
343  
479  
210,949  
209,230  
196,443  
177,018  
174,533  
62  
68  
376  
340  
357  
116,305  
116,524  
118,404  
121,476  
113,445  
0  
0  
0  
0  
0  
39,496  
38,139  
22,576  
7,028  
10,554  
44,296  
43,904  
43,855  
36,162  
38,857  
10,790  
10,594  
11,232  
12,013  
11,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
367,488  
346,212  
357,438  
356,103  
300,425  
143,947  
127,970  
156,189  
165,617  
125,092  
141,133  
125,497  
153,696  
163,188  
123,537  
2,814  
2,473  
2,492  
2,429  
1,555  
223,542  
218,242  
201,249  
190,486  
175,334  
223,542  
218,242  
201,249  
190,486  
175,334  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0