Tổng công ty xây dựng Thăng Long - Công ty cổ phần (TTL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,198,374  
1,243,682  
1,258,172  
1,336,745  
1,384,720  
975,350  
997,655  
998,497  
1,075,644  
1,126,101  
150,582  
141,378  
136,983  
153,290  
153,394  
19,718  
19,666  
19,627  
19,620  
19,393  
620,162  
595,788  
578,627  
674,421  
675,133  
155,941  
198,118  
218,020  
186,890  
239,120  
28,947  
42,706  
45,239  
41,424  
39,060  
223,024  
246,027  
259,675  
261,102  
258,620  
1,900  
1,900  
0  
0  
50  
20,770  
33,077  
35,186  
36,389  
32,613  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,894  
1,404  
1,230  
2,727  
188,597  
188,597  
199,960  
199,960  
200,330  
11,757  
19,560  
23,124  
23,522  
22,900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,198,374  
1,243,682  
1,258,172  
1,336,745  
1,384,720  
673,295  
717,387  
698,880  
775,613  
836,662  
629,683  
669,811  
651,881  
730,270  
803,507  
43,612  
47,576  
46,999  
45,343  
33,155  
525,079  
526,296  
559,292  
561,132  
548,058  
525,079  
526,296  
559,292  
561,132  
548,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0