Tổng công ty xây dựng Thăng Long - Công ty cổ phần (TTL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,279,051  
1,198,374  
1,243,682  
1,258,172  
1,336,745  
1,032,497  
975,350  
997,655  
998,497  
1,075,644  
201,908  
150,582  
141,378  
136,983  
153,290  
19,861  
19,718  
19,666  
19,627  
19,620  
643,029  
620,162  
595,788  
578,627  
674,421  
140,413  
155,941  
198,118  
218,020  
186,890  
27,287  
28,947  
42,706  
45,239  
41,424  
246,554  
223,024  
246,027  
259,675  
261,102  
17,857  
1,900  
1,900  
0  
0  
42,930  
20,770  
33,077  
35,186  
36,389  
0  
0  
0  
0  
0  
309  
0  
2,894  
1,404  
1,230  
177,025  
188,597  
188,597  
199,960  
199,960  
8,433  
11,757  
19,560  
23,124  
23,522  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,279,051  
1,198,374  
1,243,682  
1,258,172  
1,336,745  
749,183  
673,295  
717,387  
698,880  
775,613  
704,484  
629,683  
669,811  
651,881  
730,270  
44,699  
43,612  
47,576  
46,999  
45,343  
529,868  
525,079  
526,296  
559,292  
561,132  
529,868  
525,079  
526,296  
559,292  
561,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0