Tổng công ty xây dựng Thăng Long - Công ty cổ phần (TTL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,243,682  
1,258,172  
1,336,745  
1,384,720  
1,513,514  
997,655  
998,497  
1,075,644  
1,126,101  
1,241,500  
141,378  
136,983  
153,290  
153,394  
172,917  
19,666  
19,627  
19,620  
19,393  
19,393  
595,788  
578,627  
674,421  
675,133  
805,345  
198,118  
218,020  
186,890  
239,120  
206,381  
42,706  
45,239  
41,424  
39,060  
37,463  
246,027  
259,675  
261,102  
258,620  
272,014  
1,900  
0  
0  
50  
50  
33,077  
35,186  
36,389  
32,613  
31,335  
0  
0  
0  
0  
0  
2,894  
1,404  
1,230  
2,727  
3,574  
188,597  
199,960  
199,960  
200,330  
216,414  
19,560  
23,124  
23,522  
22,900  
20,641  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,243,682  
1,258,172  
1,336,745  
1,384,720  
1,513,514  
717,387  
698,880  
775,613  
836,662  
966,136  
669,811  
651,881  
730,270  
803,507  
879,917  
47,576  
46,999  
45,343  
33,155  
86,219  
526,296  
559,292  
561,132  
548,058  
547,378  
526,296  
559,292  
561,132  
548,058  
547,378  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0