Công ty Cổ phần Thủy Tạ (TTJ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,929  
69,544  
68,062  
68,982  
61,786  
46,851  
49,793  
46,903  
46,400  
39,108  
3,207  
4,858  
4,125  
4,732  
5,516  
0  
0  
0  
0  
0  
14,709  
16,422  
15,396  
20,787  
11,884  
28,620  
28,030  
26,658  
20,125  
20,842  
316  
483  
724  
756  
867  
19,077  
19,750  
21,159  
22,582  
22,678  
0  
0  
0  
0  
0  
12,694  
12,611  
12,881  
13,679  
15,614  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
500  
500  
500  
5,884  
6,639  
7,778  
8,403  
6,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,929  
69,544  
68,062  
68,982  
61,786  
18,490  
22,671  
22,675  
20,736  
14,554  
15,966  
22,590  
22,594  
20,651  
14,471  
2,524  
81  
81  
85  
83  
47,439  
46,872  
45,387  
48,246  
47,231  
47,439  
46,872  
45,387  
48,246  
47,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0