Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,869  
195,954  
181,273  
 
 
213,524  
161,678  
146,993  
 
 
9,285  
18,506  
10,175  
 
 
0  
0  
0  
 
 
161,632  
87,926  
95,388  
 
 
42,607  
50,996  
39,402  
 
 
0  
4,250  
2,028  
 
 
34,345  
34,276  
34,280  
 
 
34,200  
34,200  
34,200  
 
 
35  
39  
43  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
110  
37  
36  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,869  
195,954  
181,273  
 
 
58,446  
44,235  
32,009  
 
 
58,446  
44,235  
32,009  
 
 
0  
0  
0  
 
 
189,423  
151,719  
149,265  
 
 
189,423  
151,719  
149,265  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0