Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
480,045  
290,083  
275,435  
251,771  
255,251  
427,278  
207,339  
223,442  
199,354  
207,858  
24,753  
7,669  
50,705  
7,806  
10,586  
0  
0  
0  
0  
0  
303,488  
145,820  
117,827  
150,741  
110,060  
96,765  
53,547  
53,688  
40,703  
84,084  
2,272  
303  
1,221  
103  
3,129  
52,767  
82,744  
51,993  
52,417  
47,393  
0  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
42,619  
38,850  
8,154  
8,571  
3,533  
0  
0  
0  
0  
0  
176  
0  
0  
0  
0  
9,517  
9,517  
9,517  
9,517  
9,517  
455  
177  
122  
129  
143  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
480,045  
290,083  
275,435  
251,771  
255,251  
143,385  
94,552  
73,586  
58,640  
61,472  
113,385  
94,552  
73,586  
58,640  
61,472  
30,000  
0  
0  
0  
0  
336,660  
195,531  
201,849  
193,131  
193,779  
336,660  
195,531  
201,849  
193,131  
193,779  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0