Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
290,083  
275,435  
251,771  
255,251  
247,869  
207,339  
223,442  
199,354  
207,858  
213,524  
7,669  
50,705  
7,806  
10,586  
9,285  
0  
0  
0  
0  
0  
145,820  
117,827  
150,741  
110,060  
161,632  
53,547  
53,688  
40,703  
84,084  
42,607  
303  
1,221  
103  
3,129  
0  
82,744  
51,993  
52,417  
47,393  
34,345  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
38,850  
8,154  
8,571  
3,533  
35  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,517  
9,517  
9,517  
9,517  
0  
177  
122  
129  
143  
110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
290,083  
275,435  
251,771  
255,251  
247,869  
94,552  
73,586  
58,640  
61,472  
58,446  
94,552  
73,586  
58,640  
61,472  
58,446  
0  
0  
0  
0  
0  
195,531  
201,849  
193,131  
193,779  
189,423  
195,531  
201,849  
193,131  
193,779  
189,423  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0