Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
476,952  
525,762  
524,130  
527,061  
480,045  
248,528  
357,108  
344,746  
357,626  
427,278  
38,153  
8,020  
31,943  
22,505  
24,753  
0  
0  
0  
0  
0  
121,203  
259,814  
223,858  
233,924  
303,488  
89,165  
87,148  
86,672  
99,540  
96,765  
7  
2,125  
2,274  
1,658  
2,272  
228,424  
168,654  
179,384  
169,435  
52,767  
116,639  
116,639  
126,639  
116,639  
0  
35,999  
41,682  
42,628  
42,285  
42,619  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
176  
176  
176  
176  
75,717  
9,517  
9,517  
9,517  
9,517  
69  
640  
423  
818  
455  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
476,952  
525,762  
524,130  
527,061  
480,045  
77,920  
100,512  
123,363  
137,015  
143,385  
77,920  
100,512  
123,363  
137,015  
113,385  
0  
0  
0  
0  
30,000  
399,031  
425,250  
400,768  
390,046  
336,660  
399,031  
425,250  
400,768  
390,046  
336,660  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0