Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,251  
247,869  
195,954  
181,273  
 
207,858  
213,524  
161,678  
146,993  
 
10,586  
9,285  
18,506  
10,175  
 
0  
0  
0  
0  
 
110,060  
161,632  
87,926  
95,388  
 
84,084  
42,607  
50,996  
39,402  
 
3,129  
0  
4,250  
2,028  
 
47,393  
34,345  
34,276  
34,280  
 
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
 
3,533  
35  
39  
43  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,517  
0  
0  
0  
 
143  
110  
37  
36  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,251  
247,869  
195,954  
181,273  
 
61,472  
58,446  
44,235  
32,009  
 
61,472  
58,446  
44,235  
32,009  
 
0  
0  
0  
0  
 
193,779  
189,423  
151,719  
149,265  
 
193,779  
189,423  
151,719  
149,265  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0