Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
524,130  
527,061  
480,045  
290,083  
275,435  
344,746  
357,626  
427,278  
207,339  
223,442  
31,943  
22,505  
24,753  
7,669  
50,705  
0  
0  
0  
0  
0  
223,858  
233,924  
303,488  
145,820  
117,827  
86,672  
99,540  
96,765  
53,547  
53,688  
2,274  
1,658  
2,272  
303  
1,221  
179,384  
169,435  
52,767  
82,744  
51,993  
126,639  
116,639  
0  
34,200  
34,200  
42,628  
42,285  
42,619  
38,850  
8,154  
0  
0  
0  
0  
0  
176  
176  
176  
0  
0  
9,517  
9,517  
9,517  
9,517  
9,517  
423  
818  
455  
177  
122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
524,130  
527,061  
480,045  
290,083  
275,435  
123,363  
137,015  
143,385  
94,552  
73,586  
123,363  
137,015  
113,385  
94,552  
73,586  
0  
0  
30,000  
0  
0  
400,768  
390,046  
336,660  
195,531  
201,849  
400,768  
390,046  
336,660  
195,531  
201,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0