Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,771  
255,251  
247,869  
195,954  
181,273  
199,354  
207,858  
213,524  
161,678  
146,993  
7,806  
10,586  
9,285  
18,506  
10,175  
0  
0  
0  
0  
0  
150,741  
110,060  
161,632  
87,926  
95,388  
40,703  
84,084  
42,607  
50,996  
39,402  
103  
3,129  
0  
4,250  
2,028  
52,417  
47,393  
34,345  
34,276  
34,280  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
8,571  
3,533  
35  
39  
43  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,517  
9,517  
0  
0  
0  
129  
143  
110  
37  
36  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,771  
255,251  
247,869  
195,954  
181,273  
58,640  
61,472  
58,446  
44,235  
32,009  
58,640  
61,472  
58,446  
44,235  
32,009  
0  
0  
0  
0  
0  
193,131  
193,779  
189,423  
151,719  
149,265  
193,131  
193,779  
189,423  
151,719  
149,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0