Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,435  
251,771  
255,251  
247,869  
195,954  
223,442  
199,354  
207,858  
213,524  
161,678  
50,705  
7,806  
10,586  
9,285  
18,506  
0  
0  
0  
0  
0  
117,827  
150,741  
110,060  
161,632  
87,926  
53,688  
40,703  
84,084  
42,607  
50,996  
1,221  
103  
3,129  
0  
4,250  
51,993  
52,417  
47,393  
34,345  
34,276  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
34,200  
8,154  
8,571  
3,533  
35  
39  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,517  
9,517  
9,517  
0  
0  
122  
129  
143  
110  
37  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,435  
251,771  
255,251  
247,869  
195,954  
73,586  
58,640  
61,472  
58,446  
44,235  
73,586  
58,640  
61,472  
58,446  
44,235  
0  
0  
0  
0  
0  
201,849  
193,131  
193,779  
189,423  
151,719  
201,849  
193,131  
193,779  
189,423  
151,719  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0