Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,547,363  
3,585,116  
3,200,306  
3,352,603  
4,706,691  
2,684,282  
2,710,895  
2,343,526  
2,501,229  
3,642,058  
74,315  
111,536  
77,025  
99,922  
160,507  
471  
753  
0  
3,110  
1,798  
800,855  
755,271  
265,790  
530,434  
915,904  
1,752,286  
1,783,971  
1,942,986  
1,824,363  
2,516,946  
56,356  
59,363  
57,725  
43,399  
46,902  
863,081  
874,221  
856,780  
851,374  
1,064,633  
36,471  
35,412  
25,498  
24,828  
44,406  
488,180  
497,766  
491,393  
496,143  
480,481  
0  
0  
0  
0  
0  
57,185  
56,359  
48,492  
40,126  
270,984  
190,741  
190,263  
193,445  
193,779  
170,543  
90,503  
94,422  
97,953  
96,498  
98,220  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,547,363  
3,585,116  
3,200,306  
3,352,603  
4,706,691  
3,432,344  
3,453,016  
3,234,091  
2,987,656  
2,788,436  
3,343,390  
3,423,576  
3,173,074  
2,926,175  
1,552,093  
88,954  
29,440  
61,016  
61,481  
1,236,342  
115,019  
132,100  
-33,785  
364,946  
1,918,255  
114,987  
132,068  
-33,816  
364,915  
1,918,255  
32  
32  
32  
32  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0