Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,352,603  
4,706,691  
4,691,091  
4,712,879  
4,249,770  
2,501,229  
3,642,058  
3,666,802  
3,807,119  
3,346,130  
99,922  
160,507  
7,973  
246,117  
141,551  
3,110  
1,798  
116,331  
131,938  
56,824  
530,434  
915,904  
1,130,882  
921,621  
824,826  
1,824,363  
2,516,946  
2,384,151  
2,485,852  
2,293,591  
43,399  
46,902  
27,465  
21,590  
29,338  
851,374  
1,064,633  
1,024,289  
905,760  
903,640  
24,828  
44,406  
980  
800  
800  
496,143  
480,481  
466,010  
451,090  
452,884  
0  
0  
0  
0  
0  
40,126  
270,984  
278,880  
202,469  
203,521  
193,779  
170,543  
180,589  
166,000  
161,189  
96,498  
98,220  
97,830  
85,402  
85,246  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,352,603  
4,706,691  
4,691,091  
4,712,879  
4,249,770  
2,987,656  
2,788,436  
2,748,102  
2,829,008  
2,866,535  
2,926,175  
1,552,093  
2,678,757  
2,763,336  
2,799,951  
61,481  
1,236,342  
69,345  
65,671  
66,584  
364,946  
1,918,255  
1,942,989  
1,883,872  
1,383,235  
364,915  
1,918,255  
1,942,989  
1,883,872  
1,383,235  
32  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0