Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,697,953  
3,547,363  
3,585,116  
3,200,306  
3,352,603  
2,840,503  
2,684,282  
2,710,895  
2,343,526  
2,501,229  
50,678  
74,315  
111,536  
77,025  
99,922  
471  
471  
753  
0  
3,110  
1,041,823  
800,855  
755,271  
265,790  
530,434  
1,691,551  
1,752,286  
1,783,971  
1,942,986  
1,824,363  
55,980  
56,356  
59,363  
57,725  
43,399  
857,450  
863,081  
874,221  
856,780  
851,374  
36,715  
36,471  
35,412  
25,498  
24,828  
482,647  
488,180  
497,766  
491,393  
496,143  
0  
0  
0  
0  
0  
56,685  
57,185  
56,359  
48,492  
40,126  
192,715  
190,741  
190,263  
193,445  
193,779  
88,687  
90,503  
94,422  
97,953  
96,498  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,697,953  
3,547,363  
3,585,116  
3,200,306  
3,352,603  
3,564,962  
3,432,344  
3,453,016  
3,234,091  
2,987,656  
1,944,540  
3,343,390  
3,423,576  
3,173,074  
2,926,175  
1,620,422  
88,954  
29,440  
61,016  
61,481  
132,991  
115,019  
132,100  
-33,785  
364,946  
132,959  
114,987  
132,068  
-33,816  
364,915  
32  
32  
32  
32  
32  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0