Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,084,830  
3,696,199  
3,682,337  
3,864,331  
3,697,953  
2,336,093  
2,885,290  
2,856,447  
3,016,466  
2,840,503  
89,307  
65,337  
53,865  
39,595  
50,678  
39,996  
92,674  
109,801  
75,902  
471  
428,489  
986,436  
1,020,741  
1,106,756  
1,041,823  
1,753,889  
1,719,919  
1,638,324  
1,753,422  
1,691,551  
24,413  
20,923  
33,717  
40,790  
55,980  
748,737  
810,909  
825,890  
847,865  
857,450  
36,599  
36,070  
38,347  
36,826  
36,715  
451,373  
449,430  
459,790  
480,950  
482,647  
0  
0  
0  
0  
0  
41,880  
53,337  
53,684  
52,649  
56,685  
140,608  
193,448  
192,471  
192,332  
192,715  
78,275  
78,624  
81,598  
85,108  
88,687  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,084,830  
3,696,199  
3,682,337  
3,864,331  
3,697,953  
2,783,492  
2,865,575  
2,830,836  
3,728,387  
3,564,962  
2,257,233  
2,338,860  
2,305,212  
3,140,758  
1,944,540  
526,259  
526,715  
525,624  
587,629  
1,620,422  
301,338  
830,624  
851,501  
135,944  
132,991  
301,306  
830,624  
851,469  
135,912  
132,959  
32  
0  
32  
32  
32  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0