Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,200,306  
3,352,603  
4,706,691  
4,691,091  
4,712,879  
2,343,526  
2,501,229  
3,642,058  
3,666,802  
3,807,119  
77,025  
99,922  
160,507  
7,973  
246,117  
0  
3,110  
1,798  
116,331  
131,938  
265,790  
530,434  
915,904  
1,130,882  
921,621  
1,942,986  
1,824,363  
2,516,946  
2,384,151  
2,485,852  
57,725  
43,399  
46,902  
27,465  
21,590  
856,780  
851,374  
1,064,633  
1,024,289  
905,760  
25,498  
24,828  
44,406  
980  
800  
491,393  
496,143  
480,481  
466,010  
451,090  
0  
0  
0  
0  
0  
48,492  
40,126  
270,984  
278,880  
202,469  
193,445  
193,779  
170,543  
180,589  
166,000  
97,953  
96,498  
98,220  
97,830  
85,402  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,200,306  
3,352,603  
4,706,691  
4,691,091  
4,712,879  
3,234,091  
2,987,656  
2,788,436  
2,748,102  
2,829,008  
3,173,074  
2,926,175  
1,552,093  
2,678,757  
2,763,336  
61,016  
61,481  
1,236,342  
69,345  
65,671  
-33,785  
364,946  
1,918,255  
1,942,989  
1,883,872  
-33,816  
364,915  
1,918,255  
1,942,989  
1,883,872  
32  
32  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0