Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
3,200,306  
3,352,603  
4,706,691  
4,691,091  
 
2,343,526  
2,501,229  
3,642,058  
3,666,802  
 
77,025  
99,922  
160,507  
7,973  
 
0  
3,110  
1,798  
116,331  
 
265,790  
530,434  
915,904  
1,130,882  
 
1,942,986  
1,824,363  
2,516,946  
2,384,151  
 
57,725  
43,399  
46,902  
27,465  
 
856,780  
851,374  
1,064,633  
1,024,289  
 
25,498  
24,828  
44,406  
980  
 
491,393  
496,143  
480,481  
466,010  
 
0  
0  
0  
0  
 
48,492  
40,126  
270,984  
278,880  
 
193,445  
193,779  
170,543  
180,589  
 
97,953  
96,498  
98,220  
97,830  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
3,200,306  
3,352,603  
4,706,691  
4,691,091  
 
3,234,091  
2,987,656  
2,788,436  
2,748,102  
 
3,173,074  
2,926,175  
1,552,093  
2,678,757  
 
61,016  
61,481  
1,236,342  
69,345  
 
-33,785  
364,946  
1,918,255  
1,942,989  
 
-33,816  
364,915  
1,918,255  
1,942,989  
 
32  
32  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0