Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,682,337  
3,864,331  
3,697,953  
3,547,363  
3,585,116  
2,856,447  
3,016,466  
2,840,503  
2,684,282  
2,710,895  
53,865  
39,595  
50,678  
74,315  
111,536  
109,801  
75,902  
471  
471  
753  
1,020,741  
1,106,756  
1,041,823  
800,855  
755,271  
1,638,324  
1,753,422  
1,691,551  
1,752,286  
1,783,971  
33,717  
40,790  
55,980  
56,356  
59,363  
825,890  
847,865  
857,450  
863,081  
874,221  
38,347  
36,826  
36,715  
36,471  
35,412  
459,790  
480,950  
482,647  
488,180  
497,766  
0  
0  
0  
0  
0  
53,684  
52,649  
56,685  
57,185  
56,359  
192,471  
192,332  
192,715  
190,741  
190,263  
81,598  
85,108  
88,687  
90,503  
94,422  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,682,337  
3,864,331  
3,697,953  
3,547,363  
3,585,116  
2,830,836  
3,728,387  
3,564,962  
3,432,344  
3,453,016  
2,305,212  
3,140,758  
1,944,540  
3,343,390  
3,423,576  
525,624  
587,629  
1,620,422  
88,954  
29,440  
851,501  
135,944  
132,991  
115,019  
132,100  
851,469  
135,912  
132,959  
114,987  
132,068  
32  
32  
32  
32  
32  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0