Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,394,546  
2,545,850  
3,277,397  
3,696,199  
3,682,337  
1,918,070  
2,058,774  
2,552,831  
2,885,290  
2,856,447  
126,811  
60,015  
89,307  
65,337  
53,865  
131,824  
84,292  
62,089  
92,674  
109,801  
540,759  
551,925  
827,157  
986,436  
1,020,741  
1,094,199  
1,338,131  
1,550,532  
1,719,919  
1,638,324  
24,476  
24,410  
23,747  
20,923  
33,717  
476,477  
487,076  
724,566  
810,909  
825,890  
37,154  
37,755  
38,586  
36,070  
38,347  
284,160  
287,749  
452,853  
449,430  
459,790  
0  
0  
0  
0  
0  
36,631  
37,851  
41,880  
53,337  
53,684  
112,562  
115,952  
113,715  
193,448  
192,471  
5,970  
7,769  
77,532  
78,624  
81,598  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,394,546  
2,545,850  
3,277,397  
3,696,199  
3,682,337  
2,304,146  
2,482,830  
3,181,193  
2,865,575  
2,830,836  
1,776,888  
1,955,115  
2,653,562  
2,338,860  
2,305,212  
527,258  
527,715  
527,631  
526,715  
525,624  
90,400  
63,020  
96,204  
830,624  
851,501  
90,368  
62,989  
96,173  
830,624  
851,469  
32  
32  
32  
0  
32  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0