Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,864,331  
3,697,953  
3,547,363  
3,585,116  
3,200,306  
3,016,466  
2,840,503  
2,684,282  
2,710,895  
2,343,526  
39,595  
50,678  
74,315  
111,536  
77,025  
75,902  
471  
471  
753  
0  
1,106,756  
1,041,823  
800,855  
755,271  
265,790  
1,753,422  
1,691,551  
1,752,286  
1,783,971  
1,942,986  
40,790  
55,980  
56,356  
59,363  
57,725  
847,865  
857,450  
863,081  
874,221  
856,780  
36,826  
36,715  
36,471  
35,412  
25,498  
480,950  
482,647  
488,180  
497,766  
491,393  
0  
0  
0  
0  
0  
52,649  
56,685  
57,185  
56,359  
48,492  
192,332  
192,715  
190,741  
190,263  
193,445  
85,108  
88,687  
90,503  
94,422  
97,953  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,864,331  
3,697,953  
3,547,363  
3,585,116  
3,200,306  
3,728,387  
3,564,962  
3,432,344  
3,453,016  
3,234,091  
3,140,758  
1,944,540  
3,343,390  
3,423,576  
3,173,074  
587,629  
1,620,422  
88,954  
29,440  
61,016  
135,944  
132,991  
115,019  
132,100  
-33,785  
135,912  
132,959  
114,987  
132,068  
-33,816  
32  
32  
32  
32  
32  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0