Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
286,885  
274,838  
274,327  
270,999  
283,645  
112,557  
102,349  
101,222  
95,469  
108,891  
34,206  
27,268  
37,570  
44,891  
53,433  
0  
0  
0  
0  
0  
34,384  
35,638  
22,844  
13,700  
17,508  
42,435  
37,785  
39,673  
35,527  
36,280  
1,533  
1,658  
1,134  
1,351  
1,670  
174,327  
172,489  
173,106  
175,530  
174,754  
378  
266  
266  
266  
266  
162,008  
161,828  
162,648  
164,765  
164,729  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,941  
10,394  
10,191  
10,498  
9,758  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
286,885  
274,838  
274,327  
270,999  
283,645  
77,934  
59,138  
60,236  
52,345  
63,135  
77,892  
58,849  
60,101  
52,137  
63,081  
42  
289  
136  
208  
54  
208,951  
215,700  
214,091  
218,654  
220,511  
208,951  
215,700  
214,091  
218,654  
220,511  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0