Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
274,327  
270,999  
283,645  
275,158  
260,714  
101,222  
95,469  
108,891  
97,354  
81,291  
37,570  
44,891  
53,433  
37,539  
38,162  
0  
0  
0  
0  
0  
22,844  
13,700  
17,508  
24,069  
11,094  
39,673  
35,527  
36,280  
33,966  
30,243  
1,134  
1,351  
1,670  
1,779  
1,793  
173,106  
175,530  
174,754  
177,804  
179,422  
266  
266  
266  
266  
266  
162,648  
164,765  
164,729  
168,205  
171,156  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,191  
10,498  
9,758  
9,332  
8,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
274,327  
270,999  
283,645  
275,158  
260,714  
60,236  
52,345  
63,135  
61,948  
51,207  
60,101  
52,137  
63,081  
61,886  
50,929  
136  
208  
54  
62  
278  
214,091  
218,654  
220,511  
213,210  
209,507  
214,091  
218,654  
220,511  
213,210  
209,507  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0