Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,443  
190,229  
173,613  
175,461  
171,500  
150,928  
151,576  
144,612  
147,184  
143,904  
30,646  
46,551  
51,102  
48,341  
62,126  
20,000  
3,000  
3,000  
8,000  
0  
27,015  
27,599  
27,804  
32,811  
24,892  
73,253  
74,178  
62,506  
58,022  
56,871  
15  
248  
200  
10  
15  
37,515  
38,652  
29,001  
28,277  
27,595  
259  
259  
259  
259  
259  
32,306  
33,444  
23,792  
23,068  
22,594  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,950  
4,950  
4,950  
4,950  
4,743  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,443  
190,229  
173,613  
175,461  
171,500  
81,128  
86,124  
74,477  
77,005  
73,360  
77,493  
82,409  
71,262  
73,790  
70,145  
3,635  
3,715  
3,215  
3,215  
3,215  
107,315  
104,105  
99,136  
98,456  
98,140  
107,315  
104,105  
99,136  
98,456  
98,140  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0