Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
201,312  
205,913  
208,270  
182,028  
168,788  
163,390  
166,757  
167,727  
140,173  
132,569  
4,879  
15,478  
14,039  
18,231  
20,109  
43,828  
42,228  
35,127  
20,000  
20,000  
38,769  
30,611  
43,386  
32,982  
36,594  
75,903  
78,209  
75,155  
68,955  
55,856  
10  
231  
20  
5  
10  
37,922  
39,155  
40,543  
41,855  
36,220  
86  
86  
86  
86  
259  
33,043  
34,277  
35,665  
36,977  
31,168  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,793  
4,793  
4,793  
4,793  
4,793  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
201,312  
205,913  
208,270  
182,028  
168,788  
92,950  
91,257  
97,906  
77,282  
65,819  
89,215  
87,522  
94,721  
73,647  
62,184  
3,735  
3,735  
3,185  
3,635  
3,635  
108,362  
114,656  
110,364  
104,746  
102,969  
108,362  
114,656  
110,364  
104,746  
102,969  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0