Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
208,270  
182,028  
168,788  
188,443  
190,229  
167,727  
140,173  
132,569  
150,928  
151,576  
14,039  
18,231  
20,109  
30,646  
46,551  
35,127  
20,000  
20,000  
20,000  
3,000  
43,386  
32,982  
36,594  
27,015  
27,599  
75,155  
68,955  
55,856  
73,253  
74,178  
20  
5  
10  
15  
248  
40,543  
41,855  
36,220  
37,515  
38,652  
86  
86  
259  
259  
259  
35,665  
36,977  
31,168  
32,306  
33,444  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,793  
4,793  
4,793  
4,950  
4,950  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
208,270  
182,028  
168,788  
188,443  
190,229  
97,906  
77,282  
65,819  
81,128  
86,124  
94,721  
73,647  
62,184  
77,493  
82,409  
3,185  
3,635  
3,635  
3,635  
3,715  
110,364  
104,746  
102,969  
107,315  
104,105  
110,364  
104,746  
102,969  
107,315  
104,105  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0