Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,024  
198,322  
201,312  
205,913  
208,270  
201,998  
160,656  
163,390  
166,757  
167,727  
21,795  
8,417  
4,879  
15,478  
14,039  
25,437  
32,433  
43,828  
42,228  
35,127  
63,111  
36,528  
38,769  
30,611  
43,386  
91,400  
82,757  
75,903  
78,209  
75,155  
256  
522  
10  
231  
20  
37,026  
37,665  
37,922  
39,155  
40,543  
86  
86  
86  
86  
86  
32,147  
32,787  
33,043  
34,277  
35,665  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,793  
4,793  
4,793  
4,793  
4,793  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,024  
198,322  
201,312  
205,913  
208,270  
125,448  
89,532  
92,950  
91,257  
97,906  
121,713  
85,797  
89,215  
87,522  
94,721  
3,735  
3,735  
3,735  
3,735  
3,185  
113,576  
108,789  
108,362  
114,656  
110,364  
113,576  
108,789  
108,362  
114,656  
110,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0