Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
190,229  
173,613  
175,461  
171,500  
172,806  
151,576  
144,612  
147,184  
143,904  
150,591  
46,551  
51,102  
48,341  
62,126  
41,953  
3,000  
3,000  
8,000  
0  
0  
27,599  
27,804  
32,811  
24,892  
34,127  
74,178  
62,506  
58,022  
56,871  
74,340  
248  
200  
10  
15  
171  
38,652  
29,001  
28,277  
27,595  
22,215  
259  
259  
259  
259  
259  
33,444  
23,792  
23,068  
22,594  
17,214  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,950  
4,950  
4,950  
4,743  
4,743  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
190,229  
173,613  
175,461  
171,500  
172,806  
86,124  
74,477  
77,005  
73,360  
79,914  
82,409  
71,262  
73,790  
70,145  
76,599  
3,715  
3,215  
3,215  
3,215  
3,315  
104,105  
99,136  
98,456  
98,140  
92,892  
104,105  
99,136  
98,456  
98,140  
92,892  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0