Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
638,435  
608,005  
609,913  
567,695  
548,318  
358,159  
327,793  
306,738  
348,791  
343,239  
8,407  
20,871  
8,355  
32,314  
31,740  
29,539  
15,000  
10,000  
10,000  
10,000  
210,719  
194,766  
197,483  
220,671  
215,419  
109,346  
96,617  
90,078  
84,864  
84,643  
149  
540  
821  
943  
1,437  
280,276  
280,212  
303,176  
218,904  
205,079  
0  
0  
0  
0  
0  
7,701  
7,808  
8,043  
8,279  
8,518  
0  
0  
0  
0  
0  
176,304  
176,503  
172,730  
163,631  
149,270  
95,000  
94,000  
120,000  
45,000  
45,000  
1,271  
1,900  
2,402  
1,994  
2,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
638,435  
608,005  
609,913  
567,695  
548,318  
159,768  
142,156  
154,198  
131,323  
120,690  
151,348  
114,576  
123,735  
100,861  
86,647  
8,419  
27,580  
30,462  
30,462  
34,043  
478,667  
465,849  
455,716  
436,372  
427,628  
478,667  
465,849  
455,716  
436,372  
427,628  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0