Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
548,318  
388,440  
316,471  
235,589  
239,089  
343,239  
287,557  
229,246  
132,754  
165,611  
31,740  
10,025  
3,006  
19,714  
48,530  
10,000  
0  
0  
0  
0  
215,419  
198,902  
160,095  
51,675  
47,707  
84,643  
77,666  
64,913  
59,068  
65,075  
1,437  
964  
1,231  
2,298  
4,300  
205,079  
100,883  
87,225  
102,835  
73,477  
0  
0  
0  
0  
0  
8,518  
7,719  
7,160  
7,355  
7,099  
0  
0  
0  
0  
0  
149,270  
90,601  
78,162  
93,320  
65,896  
45,000  
0  
0  
0  
0  
2,291  
2,563  
1,902  
2,159  
482  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
548,318  
388,440  
316,471  
235,589  
239,089  
120,690  
155,439  
92,881  
65,357  
145,205  
86,647  
120,457  
57,839  
30,255  
110,043  
34,043  
34,982  
35,042  
35,102  
35,162  
427,628  
233,002  
223,590  
170,232  
93,883  
427,628  
233,002  
223,590  
170,232  
93,883  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0