Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,124,536  
1,099,422  
1,031,643  
731,630  
735,820  
710,262  
712,663  
662,043  
409,423  
407,925  
56,553  
157,138  
24,261  
26,558  
45,994  
148,979  
92,799  
275,746  
50,584  
44,264  
349,247  
291,520  
213,834  
186,278  
180,383  
151,780  
166,454  
142,002  
145,971  
137,184  
3,703  
4,752  
6,200  
32  
100  
414,274  
386,759  
369,599  
322,207  
327,894  
0  
0  
0  
0  
0  
37,025  
37,688  
38,236  
38,894  
39,552  
0  
0  
0  
0  
0  
255,695  
197,749  
200,703  
206,611  
211,294  
120,310  
150,310  
129,310  
75,000  
75,000  
1,243  
1,013  
1,350  
1,702  
2,049  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,124,536  
1,099,422  
1,031,643  
731,630  
735,820  
595,626  
582,951  
528,309  
229,099  
234,219  
295,347  
282,672  
528,309  
228,750  
233,870  
300,279  
300,279  
0  
349  
349  
528,910  
516,471  
503,334  
502,531  
501,600  
528,910  
516,471  
503,334  
502,531  
501,600  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0