Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
608,005  
609,913  
567,695  
548,318  
388,440  
327,793  
306,738  
348,791  
343,239  
287,557  
20,871  
8,355  
32,314  
31,740  
10,025  
15,000  
10,000  
10,000  
10,000  
0  
194,766  
197,483  
220,671  
215,419  
198,902  
96,617  
90,078  
84,864  
84,643  
77,666  
540  
821  
943  
1,437  
964  
280,212  
303,176  
218,904  
205,079  
100,883  
0  
0  
0  
0  
0  
7,808  
8,043  
8,279  
8,518  
7,719  
0  
0  
0  
0  
0  
176,503  
172,730  
163,631  
149,270  
90,601  
94,000  
120,000  
45,000  
45,000  
0  
1,900  
2,402  
1,994  
2,291  
2,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
608,005  
609,913  
567,695  
548,318  
388,440  
142,156  
154,198  
131,323  
120,690  
155,439  
114,576  
123,735  
100,861  
86,647  
120,457  
27,580  
30,462  
30,462  
34,043  
34,982  
465,849  
455,716  
436,372  
427,628  
233,002  
465,849  
455,716  
436,372  
427,628  
233,002  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0