Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
731,630  
735,820  
730,542  
638,435  
608,005  
409,423  
407,925  
431,218  
358,159  
327,793  
26,558  
45,994  
15,351  
8,407  
20,871  
50,584  
44,264  
34,139  
29,539  
15,000  
186,278  
180,383  
271,254  
210,719  
194,766  
145,971  
137,184  
110,268  
109,346  
96,617  
32  
100  
208  
149  
540  
322,207  
327,894  
299,323  
280,276  
280,212  
0  
0  
0  
0  
0  
38,894  
39,552  
7,647  
7,701  
7,808  
0  
0  
0  
0  
0  
206,611  
211,294  
194,881  
176,304  
176,503  
75,000  
75,000  
95,000  
95,000  
94,000  
1,702  
2,049  
1,796  
1,271  
1,900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
731,630  
735,820  
730,542  
638,435  
608,005  
229,099  
234,219  
239,880  
159,768  
142,156  
228,750  
233,870  
231,461  
151,348  
114,576  
349  
349  
8,419  
8,419  
27,580  
502,531  
501,600  
490,662  
478,667  
465,849  
502,531  
501,600  
490,662  
478,667  
465,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0