Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
609,913  
567,695  
548,318  
388,440  
316,471  
306,738  
348,791  
343,239  
287,557  
229,246  
8,355  
32,314  
31,740  
10,025  
3,006  
10,000  
10,000  
10,000  
0  
0  
197,483  
220,671  
215,419  
198,902  
160,095  
90,078  
84,864  
84,643  
77,666  
64,913  
821  
943  
1,437  
964  
1,231  
303,176  
218,904  
205,079  
100,883  
87,225  
0  
0  
0  
0  
0  
8,043  
8,279  
8,518  
7,719  
7,160  
0  
0  
0  
0  
0  
172,730  
163,631  
149,270  
90,601  
78,162  
120,000  
45,000  
45,000  
0  
0  
2,402  
1,994  
2,291  
2,563  
1,902  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
609,913  
567,695  
548,318  
388,440  
316,471  
154,198  
131,323  
120,690  
155,439  
92,881  
123,735  
100,861  
86,647  
120,457  
57,839  
30,462  
30,462  
34,043  
34,982  
35,042  
455,716  
436,372  
427,628  
233,002  
223,590  
455,716  
436,372  
427,628  
233,002  
223,590  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0