Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
218,867  
228,537  
293,362  
238,679  
223,403  
164,608  
174,141  
237,920  
182,993  
169,898  
2,762  
2,661  
7,971  
1,844  
3,074  
0  
0  
0  
0  
0  
117,357  
130,167  
193,047  
141,150  
131,255  
43,400  
40,068  
36,121  
37,755  
34,732  
1,089  
1,244  
781  
2,244  
837  
54,260  
54,397  
55,441  
55,686  
53,505  
65  
0  
0  
124  
124  
33,360  
33,820  
34,334  
34,957  
33,513  
0  
0  
0  
0  
0  
1,054  
1,054  
1,133  
1,133  
1,054  
18,550  
18,110  
18,088  
17,550  
17,236  
1,230  
1,412  
1,887  
1,922  
1,578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
218,867  
228,537  
293,362  
238,679  
223,403  
118,362  
127,509  
187,902  
135,325  
119,979  
116,509  
127,289  
187,682  
134,827  
118,571  
1,853  
220  
220  
498  
1,409  
100,505  
101,028  
105,460  
103,355  
103,424  
100,505  
101,028  
105,460  
103,355  
103,424  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0