Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
217,562  
214,880  
197,240  
192,221  
180,359  
164,054  
156,726  
133,821  
129,284  
119,618  
4,565  
7,474  
3,405  
2,861  
3,059  
0  
0  
0  
0  
0  
127,079  
117,394  
96,711  
93,396  
88,074  
30,232  
30,679  
32,822  
31,121  
27,775  
2,178  
1,178  
883  
1,906  
710  
53,508  
58,154  
63,419  
62,937  
60,742  
124  
0  
0  
124  
0  
34,017  
34,452  
40,370  
40,535  
38,932  
0  
0  
0  
0  
0  
1,054  
1,054  
1,054  
1,054  
1,054  
16,838  
20,895  
20,585  
19,934  
19,445  
1,474  
1,753  
1,409  
1,290  
1,311  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
217,562  
214,880  
197,240  
192,221  
180,359  
112,340  
106,816  
91,291  
86,584  
76,755  
112,120  
106,596  
89,783  
83,741  
75,524  
220  
220  
1,508  
2,843  
1,230  
105,222  
108,065  
105,949  
105,637  
103,605  
105,222  
108,065  
105,949  
105,637  
103,605  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0