Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
228,537  
293,362  
238,679  
223,403  
217,562  
174,141  
237,920  
182,993  
169,898  
164,054  
2,661  
7,971  
1,844  
3,074  
4,565  
0  
0  
0  
0  
0  
130,167  
193,047  
141,150  
131,255  
127,079  
40,068  
36,121  
37,755  
34,732  
30,232  
1,244  
781  
2,244  
837  
2,178  
54,397  
55,441  
55,686  
53,505  
53,508  
0  
0  
124  
124  
124  
33,820  
34,334  
34,957  
33,513  
34,017  
0  
0  
0  
0  
0  
1,054  
1,133  
1,133  
1,054  
1,054  
18,110  
18,088  
17,550  
17,236  
16,838  
1,412  
1,887  
1,922  
1,578  
1,474  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
228,537  
293,362  
238,679  
223,403  
217,562  
127,509  
187,902  
135,325  
119,979  
112,340  
127,289  
187,682  
134,827  
118,571  
112,120  
220  
220  
498  
1,409  
220  
101,028  
105,460  
103,355  
103,424  
105,222  
101,028  
105,460  
103,355  
103,424  
105,222  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0