Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
246,769  
218,867  
228,537  
293,362  
238,679  
190,098  
164,608  
174,141  
237,920  
182,993  
1,202  
2,762  
2,661  
7,971  
1,844  
0  
0  
0  
0  
0  
144,759  
117,357  
130,167  
193,047  
141,150  
43,196  
43,400  
40,068  
36,121  
37,755  
941  
1,089  
1,244  
781  
2,244  
56,671  
54,260  
54,397  
55,441  
55,686  
0  
65  
0  
0  
124  
32,912  
33,360  
33,820  
34,334  
34,957  
0  
0  
0  
0  
0  
1,054  
1,054  
1,054  
1,133  
1,133  
18,985  
18,550  
18,110  
18,088  
17,550  
3,720  
1,230  
1,412  
1,887  
1,922  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
246,769  
218,867  
228,537  
293,362  
238,679  
141,518  
118,362  
127,509  
187,902  
135,325  
141,298  
116,509  
127,289  
187,682  
134,827  
220  
1,853  
220  
220  
498  
105,251  
100,505  
101,028  
105,460  
103,355  
105,251  
100,505  
101,028  
105,460  
103,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0