Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
293,362  
238,679  
223,403  
217,562  
214,880  
237,920  
182,993  
169,898  
164,054  
156,726  
7,971  
1,844  
3,074  
4,565  
7,474  
0  
0  
0  
0  
0  
193,047  
141,150  
131,255  
127,079  
117,394  
36,121  
37,755  
34,732  
30,232  
30,679  
781  
2,244  
837  
2,178  
1,178  
55,441  
55,686  
53,505  
53,508  
58,154  
0  
124  
124  
124  
0  
34,334  
34,957  
33,513  
34,017  
34,452  
0  
0  
0  
0  
0  
1,133  
1,133  
1,054  
1,054  
1,054  
18,088  
17,550  
17,236  
16,838  
20,895  
1,887  
1,922  
1,578  
1,474  
1,753  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
293,362  
238,679  
223,403  
217,562  
214,880  
187,902  
135,325  
119,979  
112,340  
106,816  
187,682  
134,827  
118,571  
112,120  
106,596  
220  
498  
1,409  
220  
220  
105,460  
103,355  
103,424  
105,222  
108,065  
105,460  
103,355  
103,424  
105,222  
108,065  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0