Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,679  
223,403  
217,562  
214,880  
197,240  
182,993  
169,898  
164,054  
156,726  
133,821  
1,844  
3,074  
4,565  
7,474  
3,405  
0  
0  
0  
0  
0  
141,150  
131,255  
127,079  
117,394  
96,711  
37,755  
34,732  
30,232  
30,679  
32,822  
2,244  
837  
2,178  
1,178  
883  
55,686  
53,505  
53,508  
58,154  
63,419  
124  
124  
124  
0  
0  
34,957  
33,513  
34,017  
34,452  
40,370  
0  
0  
0  
0  
0  
1,133  
1,054  
1,054  
1,054  
1,054  
17,550  
17,236  
16,838  
20,895  
20,585  
1,922  
1,578  
1,474  
1,753  
1,409  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,679  
223,403  
217,562  
214,880  
197,240  
135,325  
119,979  
112,340  
106,816  
91,291  
134,827  
118,571  
112,120  
106,596  
89,783  
498  
1,409  
220  
220  
1,508  
103,355  
103,424  
105,222  
108,065  
105,949  
103,355  
103,424  
105,222  
108,065  
105,949  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0