Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
197,240  
192,221  
180,359  
 
186,514  
133,821  
129,284  
119,618  
 
124,656  
3,405  
2,861  
3,059  
 
2,096  
0  
0  
0  
 
220  
96,711  
93,396  
88,074  
 
76,618  
32,822  
31,121  
27,775  
 
28,496  
883  
1,906  
710  
 
17,227  
63,419  
62,937  
60,742  
 
61,858  
0  
124  
0  
 
0  
40,370  
40,535  
38,932  
 
40,064  
0  
0  
0  
 
0  
1,054  
1,054  
1,054  
 
1,054  
20,585  
19,934  
19,445  
 
19,193  
1,409  
1,290  
1,311  
 
1,547  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
197,240  
192,221  
180,359  
 
186,514  
91,291  
86,584  
76,755  
 
80,882  
89,783  
83,741  
75,524  
 
78,313  
1,508  
2,843  
1,230  
 
2,570  
105,949  
105,637  
103,605  
 
105,632  
105,949  
105,637  
103,605  
 
105,632  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0