Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,496  
217,562  
214,880  
197,240  
192,221  
170,846  
164,054  
156,726  
133,821  
129,284  
3,070  
4,565  
7,474  
3,405  
2,861  
0  
0  
0  
0  
0  
131,691  
127,079  
117,394  
96,711  
93,396  
35,362  
30,232  
30,679  
32,822  
31,121  
723  
2,178  
1,178  
883  
1,906  
53,650  
53,508  
58,154  
63,419  
62,937  
124  
124  
0  
0  
124  
33,513  
34,017  
34,452  
40,370  
40,535  
0  
0  
0  
0  
0  
976  
1,054  
1,054  
1,054  
1,054  
17,479  
16,838  
20,895  
20,585  
19,934  
1,558  
1,474  
1,753  
1,409  
1,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,496  
217,562  
214,880  
197,240  
192,221  
120,830  
112,340  
106,816  
91,291  
86,584  
120,610  
112,120  
106,596  
89,783  
83,741  
220  
220  
220  
1,508  
2,843  
103,666  
105,222  
108,065  
105,949  
105,637  
103,666  
105,222  
108,065  
105,949  
105,637  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0