Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
911,126  
989,376  
912,633  
901,948  
 
544,905  
605,006  
500,224  
484,972  
 
77,095  
20,071  
19,030  
24,626  
 
440,420  
516,429  
446,941  
431,493  
 
26,833  
66,603  
33,724  
28,530  
 
558  
1,820  
325  
323  
 
0  
82  
205  
0  
 
366,221  
384,370  
412,409  
416,976  
 
639  
0  
0  
0  
 
8,600  
9,917  
8,145  
8,846  
 
50,518  
51,050  
51,821  
52,591  
 
236  
0  
0  
0  
 
287,647  
300,647  
327,647  
328,647  
 
18,581  
22,756  
24,796  
26,892  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
911,126  
989,376  
912,633  
901,948  
 
51,955  
54,486  
47,802  
43,908  
 
46,879  
54,483  
47,802  
43,908  
 
5,076  
3  
0  
0  
 
859,170  
934,890  
864,831  
858,040  
 
859,170  
934,890  
864,831  
858,040  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0