Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
989,376  
912,633  
901,948  
1,024,918  
1,034,563  
605,006  
500,224  
484,972  
642,337  
648,565  
20,071  
19,030  
24,626  
159,581  
156,766  
516,429  
446,941  
431,493  
438,546  
434,068  
66,603  
33,724  
28,530  
43,923  
57,225  
1,820  
325  
323  
287  
506  
82  
205  
0  
0  
0  
384,370  
412,409  
416,976  
382,581  
385,998  
0  
0  
0  
0  
0  
9,917  
8,145  
8,846  
9,535  
10,132  
51,050  
51,821  
52,591  
53,361  
54,131  
0  
0  
0  
0  
0  
300,647  
327,647  
328,647  
290,647  
290,647  
22,756  
24,796  
26,892  
29,038  
31,088  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
989,376  
912,633  
901,948  
1,024,918  
1,034,563  
54,486  
47,802  
43,908  
177,236  
195,382  
54,483  
47,802  
43,908  
177,236  
195,382  
3  
0  
0  
0  
0  
934,890  
864,831  
858,040  
847,681  
839,181  
934,890  
864,831  
858,040  
847,681  
839,181  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0