Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (TSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,659  
 
 
 
 
44,875  
 
 
 
 
3,396  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
26,259  
 
 
 
 
16,101  
 
 
 
 
-880  
 
 
 
 
20,784  
 
 
 
 
20  
 
 
 
 
13,136  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
248  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,380  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,659  
 
 
 
 
33,631  
 
 
 
 
33,631  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
32,028  
 
 
 
 
32,028  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0