Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco (TSD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
32,399  
 
 
 
 
15,217  
 
 
 
 
6,355  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,520  
 
 
 
 
1,343  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,182  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
339  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
127  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
16,716  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
32,399  
 
 
 
 
20,403  
 
 
 
 
16,903  
 
 
 
 
3,500  
 
 
 
 
11,996  
 
 
 
 
11,996  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0