Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,239,614  
2,010,781  
1,955,651  
1,999,842  
1,146,492  
657,681  
1,284,248  
1,321,090  
1,784,509  
957,417  
29,385  
22,568  
228,710  
30,749  
74,184  
280,675  
387,947  
419,947  
931,170  
606,421  
159,364  
670,789  
460,533  
608,479  
121,810  
170,191  
173,816  
186,344  
191,966  
139,828  
18,065  
29,129  
25,556  
22,145  
15,173  
1,581,933  
726,532  
634,561  
215,333  
189,075  
8,914  
10,313  
10,399  
27  
27  
231,778  
232,194  
162,511  
164,765  
151,989  
0  
0  
0  
0  
0  
13,175  
13,026  
13,854  
9,490  
9,663  
938,527  
426,527  
405,847  
0  
0  
377,961  
44,472  
41,950  
41,051  
27,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
11,578  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,239,614  
2,010,781  
1,955,651  
1,999,842  
1,146,492  
263,270  
281,731  
245,473  
264,220  
178,420  
251,956  
266,495  
243,343  
261,786  
175,986  
11,314  
15,236  
2,130  
2,434  
2,434  
1,976,344  
1,729,049  
1,710,178  
1,735,622  
968,072  
1,976,344  
1,729,049  
1,710,178  
1,735,622  
968,072  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0