Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,039,933  
2,042,794  
2,057,264  
2,130,193  
2,200,400  
442,655  
440,812  
450,864  
575,968  
645,631  
17,149  
11,316  
24,028  
38,617  
12,425  
234,683  
227,483  
230,683  
294,903  
361,003  
92,493  
99,255  
108,230  
131,784  
141,845  
85,546  
89,079  
79,216  
90,965  
111,030  
12,785  
13,679  
8,707  
19,699  
19,328  
1,597,278  
1,601,982  
1,606,401  
1,554,225  
1,554,769  
5  
4,968  
4,968  
4,968  
5,035  
235,605  
238,642  
241,361  
179,015  
181,757  
0  
0  
0  
0  
0  
38,862  
33,439  
31,796  
24,004  
21,741  
1,308,031  
1,309,718  
1,312,907  
1,330,405  
1,329,513  
5,769  
5,888  
5,720  
5,863  
6,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
9,005  
9,327  
9,648  
9,970  
10,292  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,039,933  
2,042,794  
2,057,264  
2,130,193  
2,200,400  
185,109  
184,050  
199,847  
241,849  
291,759  
159,301  
156,438  
170,859  
211,626  
262,416  
25,809  
27,611  
28,989  
30,222  
29,343  
1,854,824  
1,858,744  
1,857,417  
1,888,345  
1,908,641  
1,854,824  
1,858,744  
1,857,417  
1,888,345  
1,908,641  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0