Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,229,247  
2,323,199  
2,222,417  
2,239,614  
2,010,781  
697,592  
808,710  
615,104  
657,681  
1,284,248  
78,359  
32,673  
22,529  
29,385  
22,568  
319,138  
208,060  
249,210  
280,675  
387,947  
175,596  
440,550  
165,442  
159,364  
670,789  
104,007  
108,479  
156,906  
170,191  
173,816  
20,492  
18,948  
21,016  
18,065  
29,129  
1,531,655  
1,514,490  
1,607,313  
1,581,933  
726,532  
5,035  
4,953  
5,970  
8,914  
10,313  
163,240  
157,876  
238,499  
231,778  
232,194  
0  
0  
0  
0  
0  
37,678  
30,464  
13,400  
13,175  
13,026  
1,308,349  
1,303,108  
1,303,108  
938,527  
426,527  
6,740  
18,089  
46,337  
377,961  
44,472  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
10,613  
0  
0  
11,578  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,229,247  
2,323,199  
2,222,417  
2,239,614  
2,010,781  
316,898  
238,216  
266,944  
263,270  
281,731  
283,188  
211,665  
246,903  
251,956  
266,495  
33,711  
26,551  
20,040  
11,314  
15,236  
1,912,348  
2,084,983  
1,955,473  
1,976,344  
1,729,049  
1,912,348  
2,084,983  
1,955,473  
1,976,344  
1,729,049  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0