Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,019,639  
2,020,709  
2,039,933  
2,042,794  
2,057,264  
445,175  
440,688  
442,655  
440,812  
450,864  
17,858  
29,059  
17,149  
11,316  
24,028  
235,733  
234,683  
234,683  
227,483  
230,683  
98,063  
95,461  
92,493  
99,255  
108,230  
75,317  
64,906  
85,546  
89,079  
79,216  
18,204  
16,580  
12,785  
13,679  
8,707  
1,574,464  
1,580,021  
1,597,278  
1,601,982  
1,606,401  
15  
5  
5  
4,968  
4,968  
242,427  
248,997  
235,605  
238,642  
241,361  
0  
0  
0  
0  
0  
24,205  
23,414  
38,862  
33,439  
31,796  
1,289,268  
1,290,364  
1,308,031  
1,309,718  
1,312,907  
10,187  
8,557  
5,769  
5,888  
5,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
8,362  
8,683  
9,005  
9,327  
9,648  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,019,639  
2,020,709  
2,039,933  
2,042,794  
2,057,264  
197,629  
189,042  
185,109  
184,050  
199,847  
187,287  
169,518  
159,301  
156,438  
170,859  
10,342  
19,524  
25,809  
27,611  
28,989  
1,822,010  
1,831,667  
1,854,824  
1,858,744  
1,857,417  
1,822,010  
1,831,667  
1,854,824  
1,858,744  
1,857,417  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0