Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,057,264  
2,130,193  
2,200,400  
2,229,247  
2,323,199  
450,864  
575,968  
645,631  
697,592  
808,710  
24,028  
38,617  
12,425  
78,359  
32,673  
230,683  
294,903  
361,003  
319,138  
208,060  
108,230  
131,784  
141,845  
175,596  
440,550  
79,216  
90,965  
111,030  
104,007  
108,479  
8,707  
19,699  
19,328  
20,492  
18,948  
1,606,401  
1,554,225  
1,554,769  
1,531,655  
1,514,490  
4,968  
4,968  
5,035  
5,035  
4,953  
241,361  
179,015  
181,757  
163,240  
157,876  
0  
0  
0  
0  
0  
31,796  
24,004  
21,741  
37,678  
30,464  
1,312,907  
1,330,405  
1,329,513  
1,308,349  
1,303,108  
5,720  
5,863  
6,432  
6,740  
18,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
9,648  
9,970  
10,292  
10,613  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,057,264  
2,130,193  
2,200,400  
2,229,247  
2,323,199  
199,847  
241,849  
291,759  
316,898  
238,216  
170,859  
211,626  
262,416  
283,188  
211,665  
28,989  
30,222  
29,343  
33,711  
26,551  
1,857,417  
1,888,345  
1,908,641  
1,912,348  
2,084,983  
1,857,417  
1,888,345  
1,908,641  
1,912,348  
2,084,983  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0