Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,130,193  
2,200,400  
2,229,247  
2,323,199  
2,222,417  
575,968  
645,631  
697,592  
808,710  
615,104  
38,617  
12,425  
78,359  
32,673  
22,529  
294,903  
361,003  
319,138  
208,060  
249,210  
131,784  
141,845  
175,596  
440,550  
165,442  
90,965  
111,030  
104,007  
108,479  
156,906  
19,699  
19,328  
20,492  
18,948  
21,016  
1,554,225  
1,554,769  
1,531,655  
1,514,490  
1,607,313  
4,968  
5,035  
5,035  
4,953  
5,970  
179,015  
181,757  
163,240  
157,876  
238,499  
0  
0  
0  
0  
0  
24,004  
21,741  
37,678  
30,464  
13,400  
1,330,405  
1,329,513  
1,308,349  
1,303,108  
1,303,108  
5,863  
6,432  
6,740  
18,089  
46,337  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
9,970  
10,292  
10,613  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,130,193  
2,200,400  
2,229,247  
2,323,199  
2,222,417  
241,849  
291,759  
316,898  
238,216  
266,944  
211,626  
262,416  
283,188  
211,665  
246,903  
30,222  
29,343  
33,711  
26,551  
20,040  
1,888,345  
1,908,641  
1,912,348  
2,084,983  
1,955,473  
1,888,345  
1,908,641  
1,912,348  
2,084,983  
1,955,473  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0