Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,042,794  
2,057,264  
2,130,193  
2,200,400  
2,229,247  
440,812  
450,864  
575,968  
645,631  
697,592  
11,316  
24,028  
38,617  
12,425  
78,359  
227,483  
230,683  
294,903  
361,003  
319,138  
99,255  
108,230  
131,784  
141,845  
175,596  
89,079  
79,216  
90,965  
111,030  
104,007  
13,679  
8,707  
19,699  
19,328  
20,492  
1,601,982  
1,606,401  
1,554,225  
1,554,769  
1,531,655  
4,968  
4,968  
4,968  
5,035  
5,035  
238,642  
241,361  
179,015  
181,757  
163,240  
0  
0  
0  
0  
0  
33,439  
31,796  
24,004  
21,741  
37,678  
1,309,718  
1,312,907  
1,330,405  
1,329,513  
1,308,349  
5,888  
5,720  
5,863  
6,432  
6,740  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
9,327  
9,648  
9,970  
10,292  
10,613  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,042,794  
2,057,264  
2,130,193  
2,200,400  
2,229,247  
184,050  
199,847  
241,849  
291,759  
316,898  
156,438  
170,859  
211,626  
262,416  
283,188  
27,611  
28,989  
30,222  
29,343  
33,711  
1,858,744  
1,857,417  
1,888,345  
1,908,641  
1,912,348  
1,858,744  
1,857,417  
1,888,345  
1,908,641  
1,912,348  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0