Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,222,417  
2,239,614  
2,010,781  
1,955,651  
1,999,842  
615,104  
657,681  
1,284,248  
1,321,090  
1,784,509  
22,529  
29,385  
22,568  
228,710  
30,749  
249,210  
280,675  
387,947  
419,947  
931,170  
165,442  
159,364  
670,789  
460,533  
608,479  
156,906  
170,191  
173,816  
186,344  
191,966  
21,016  
18,065  
29,129  
25,556  
22,145  
1,607,313  
1,581,933  
726,532  
634,561  
215,333  
5,970  
8,914  
10,313  
10,399  
27  
238,499  
231,778  
232,194  
162,511  
164,765  
0  
0  
0  
0  
0  
13,400  
13,175  
13,026  
13,854  
9,490  
1,303,108  
938,527  
426,527  
405,847  
0  
46,337  
377,961  
44,472  
41,950  
41,051  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
11,578  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,222,417  
2,239,614  
2,010,781  
1,955,651  
1,999,842  
266,944  
263,270  
281,731  
245,473  
264,220  
246,903  
251,956  
266,495  
243,343  
261,786  
20,040  
11,314  
15,236  
2,130  
2,434  
1,955,473  
1,976,344  
1,729,049  
1,710,178  
1,735,622  
1,955,473  
1,976,344  
1,729,049  
1,710,178  
1,735,622  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0