Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,323,199  
2,222,417  
2,239,614  
2,010,781  
1,955,651  
808,710  
615,104  
657,681  
1,284,248  
1,321,090  
32,673  
22,529  
29,385  
22,568  
228,710  
208,060  
249,210  
280,675  
387,947  
419,947  
440,550  
165,442  
159,364  
670,789  
460,533  
108,479  
156,906  
170,191  
173,816  
186,344  
18,948  
21,016  
18,065  
29,129  
25,556  
1,514,490  
1,607,313  
1,581,933  
726,532  
634,561  
4,953  
5,970  
8,914  
10,313  
10,399  
157,876  
238,499  
231,778  
232,194  
162,511  
0  
0  
0  
0  
0  
30,464  
13,400  
13,175  
13,026  
13,854  
1,303,108  
1,303,108  
938,527  
426,527  
405,847  
18,089  
46,337  
377,961  
44,472  
41,950  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
11,578  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,323,199  
2,222,417  
2,239,614  
2,010,781  
1,955,651  
238,216  
266,944  
263,270  
281,731  
245,473  
211,665  
246,903  
251,956  
266,495  
243,343  
26,551  
20,040  
11,314  
15,236  
2,130  
2,084,983  
1,955,473  
1,976,344  
1,729,049  
1,710,178  
2,084,983  
1,955,473  
1,976,344  
1,729,049  
1,710,178  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0