Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,200,400  
2,229,247  
2,323,199  
2,222,417  
2,239,614  
645,631  
697,592  
808,710  
615,104  
657,681  
12,425  
78,359  
32,673  
22,529  
29,385  
361,003  
319,138  
208,060  
249,210  
280,675  
141,845  
175,596  
440,550  
165,442  
159,364  
111,030  
104,007  
108,479  
156,906  
170,191  
19,328  
20,492  
18,948  
21,016  
18,065  
1,554,769  
1,531,655  
1,514,490  
1,607,313  
1,581,933  
5,035  
5,035  
4,953  
5,970  
8,914  
181,757  
163,240  
157,876  
238,499  
231,778  
0  
0  
0  
0  
0  
21,741  
37,678  
30,464  
13,400  
13,175  
1,329,513  
1,308,349  
1,303,108  
1,303,108  
938,527  
6,432  
6,740  
18,089  
46,337  
377,961  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
10,292  
10,613  
0  
0  
11,578  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,200,400  
2,229,247  
2,323,199  
2,222,417  
2,239,614  
291,759  
316,898  
238,216  
266,944  
263,270  
262,416  
283,188  
211,665  
246,903  
251,956  
29,343  
33,711  
26,551  
20,040  
11,314  
1,908,641  
1,912,348  
2,084,983  
1,955,473  
1,976,344  
1,908,641  
1,912,348  
2,084,983  
1,955,473  
1,976,344  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0