Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,265  
146,953  
133,350  
124,536  
132,845  
98,479  
100,987  
85,659  
76,787  
85,376  
1,474  
1,095  
2,481  
823  
908  
0  
0  
0  
0  
0  
23,402  
21,852  
23,941  
24,008  
30,674  
70,785  
75,040  
58,066  
51,688  
52,989  
2,819  
3,000  
1,172  
267  
804  
44,786  
45,966  
47,691  
47,750  
47,470  
0  
0  
0  
0  
0  
44,345  
45,738  
47,436  
47,324  
46,878  
0  
0  
0  
0  
0  
3  
0  
0  
6  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
438  
228  
255  
419  
552  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,265  
146,953  
133,350  
124,536  
132,845  
68,614  
73,337  
59,773  
52,340  
62,155  
67,018  
71,725  
58,156  
49,856  
59,542  
1,596  
1,612  
1,617  
2,484  
2,613  
74,651  
73,616  
73,577  
72,196  
70,691  
74,651  
73,616  
73,577  
72,196  
70,691  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0