Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
149,044  
143,265  
146,953  
133,350  
124,536  
103,596  
98,479  
100,987  
85,659  
76,787  
1,065  
1,474  
1,095  
2,481  
823  
0  
0  
0  
0  
0  
30,214  
23,402  
21,852  
23,941  
24,008  
69,295  
70,785  
75,040  
58,066  
51,688  
3,021  
2,819  
3,000  
1,172  
267  
45,448  
44,786  
45,966  
47,691  
47,750  
0  
0  
0  
0  
0  
44,992  
44,345  
45,738  
47,436  
47,324  
0  
0  
0  
0  
0  
139  
3  
0  
0  
6  
0  
0  
0  
0  
0  
317  
438  
228  
255  
419  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
149,044  
143,265  
146,953  
133,350  
124,536  
73,660  
68,614  
73,337  
59,773  
52,340  
72,131  
67,018  
71,725  
58,156  
49,856  
1,528  
1,596  
1,612  
1,617  
2,484  
75,385  
74,651  
73,616  
73,577  
72,196  
75,385  
74,651  
73,616  
73,577  
72,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0