Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,729  
139,172  
154,150  
157,649  
144,531  
82,608  
88,988  
104,617  
110,606  
95,900  
2,380  
2,882  
1,871  
906  
1,288  
0  
0  
0  
0  
0  
20,807  
17,742  
30,861  
28,378  
29,133  
59,201  
65,974  
69,158  
78,134  
64,122  
219  
2,389  
2,727  
3,188  
1,357  
48,121  
50,184  
49,534  
47,043  
48,631  
0  
0  
0  
195  
0  
47,457  
49,539  
44,366  
46,144  
48,085  
0  
0  
0  
0  
0  
179  
0  
4,563  
67  
38  
0  
0  
0  
0  
0  
486  
645  
604  
637  
508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,729  
139,172  
154,150  
157,649  
144,531  
55,722  
64,900  
80,912  
84,715  
68,702  
55,707  
64,885  
80,838  
84,626  
67,844  
15  
15  
74  
90  
858  
75,008  
74,271  
73,239  
72,934  
75,829  
75,008  
74,271  
73,239  
72,934  
75,829  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0