Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
139,172  
154,150  
157,649  
144,531  
154,379  
88,988  
104,617  
110,606  
95,900  
108,481  
2,882  
1,871  
906  
1,288  
5,661  
0  
0  
0  
0  
0  
17,742  
30,861  
28,378  
29,133  
37,348  
65,974  
69,158  
78,134  
64,122  
64,906  
2,389  
2,727  
3,188  
1,357  
566  
50,184  
49,534  
47,043  
48,631  
45,899  
0  
0  
195  
0  
0  
49,539  
44,366  
46,144  
48,085  
45,135  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,563  
67  
38  
150  
0  
0  
0  
0  
0  
645  
604  
637  
508  
614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
139,172  
154,150  
157,649  
144,531  
154,379  
64,900  
80,912  
84,715  
68,702  
77,702  
64,885  
80,838  
84,626  
67,844  
74,207  
15  
74  
90  
858  
3,495  
74,271  
73,239  
72,934  
75,829  
76,678  
74,271  
73,239  
72,934  
75,829  
76,678  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0