Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,531  
154,379  
149,044  
143,265  
146,953  
95,900  
108,481  
103,596  
98,479  
100,987  
1,288  
5,661  
1,065  
1,474  
1,095  
0  
0  
0  
0  
0  
29,133  
37,348  
30,214  
23,402  
21,852  
64,122  
64,906  
69,295  
70,785  
75,040  
1,357  
566  
3,021  
2,819  
3,000  
48,631  
45,899  
45,448  
44,786  
45,966  
0  
0  
0  
0  
0  
48,085  
45,135  
44,992  
44,345  
45,738  
0  
0  
0  
0  
0  
38  
150  
139  
3  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
508  
614  
317  
438  
228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,531  
154,379  
149,044  
143,265  
146,953  
68,702  
77,702  
73,660  
68,614  
73,337  
67,844  
74,207  
72,131  
67,018  
71,725  
858  
3,495  
1,528  
1,596  
1,612  
75,829  
76,678  
75,385  
74,651  
73,616  
75,829  
76,678  
75,385  
74,651  
73,616  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0