Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,350  
124,536  
132,845  
134,591  
133,555  
85,659  
76,787  
85,376  
85,842  
84,484  
2,481  
823  
908  
824  
1,419  
0  
0  
0  
0  
0  
23,941  
24,008  
30,674  
33,427  
26,693  
58,066  
51,688  
52,989  
51,098  
55,746  
1,172  
267  
804  
493  
626  
47,691  
47,750  
47,470  
48,749  
49,070  
0  
0  
0  
0  
803  
47,436  
47,324  
46,878  
48,368  
47,743  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6  
40  
40  
83  
0  
0  
0  
0  
0  
255  
419  
552  
341  
441  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,350  
124,536  
132,845  
134,591  
133,555  
59,773  
52,340  
62,155  
65,878  
65,873  
58,156  
49,856  
59,542  
63,227  
59,407  
1,617  
2,484  
2,613  
2,651  
6,466  
73,577  
72,196  
70,691  
68,712  
67,682  
73,577  
72,196  
70,691  
68,712  
67,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0