Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,649  
144,531  
154,379  
149,044  
143,265  
110,606  
95,900  
108,481  
103,596  
98,479  
906  
1,288  
5,661  
1,065  
1,474  
0  
0  
0  
0  
0  
28,378  
29,133  
37,348  
30,214  
23,402  
78,134  
64,122  
64,906  
69,295  
70,785  
3,188  
1,357  
566  
3,021  
2,819  
47,043  
48,631  
45,899  
45,448  
44,786  
195  
0  
0  
0  
0  
46,144  
48,085  
45,135  
44,992  
44,345  
0  
0  
0  
0  
0  
67  
38  
150  
139  
3  
0  
0  
0  
0  
0  
637  
508  
614  
317  
438  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,649  
144,531  
154,379  
149,044  
143,265  
84,715  
68,702  
77,702  
73,660  
68,614  
84,626  
67,844  
74,207  
72,131  
67,018  
90  
858  
3,495  
1,528  
1,596  
72,934  
75,829  
76,678  
75,385  
74,651  
72,934  
75,829  
76,678  
75,385  
74,651  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0