Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,953  
133,350  
124,536  
132,845  
134,591  
100,987  
85,659  
76,787  
85,376  
85,842  
1,095  
2,481  
823  
908  
824  
0  
0  
0  
0  
0  
21,852  
23,941  
24,008  
30,674  
33,427  
75,040  
58,066  
51,688  
52,989  
51,098  
3,000  
1,172  
267  
804  
493  
45,966  
47,691  
47,750  
47,470  
48,749  
0  
0  
0  
0  
0  
45,738  
47,436  
47,324  
46,878  
48,368  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
228  
255  
419  
552  
341  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,953  
133,350  
124,536  
132,845  
134,591  
73,337  
59,773  
52,340  
62,155  
65,878  
71,725  
58,156  
49,856  
59,542  
63,227  
1,612  
1,617  
2,484  
2,613  
2,651  
73,616  
73,577  
72,196  
70,691  
68,712  
73,616  
73,577  
72,196  
70,691  
68,712  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0