Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (TSB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
154,150  
157,649  
144,531  
154,379  
149,044  
104,617  
110,606  
95,900  
108,481  
103,596  
1,871  
906  
1,288  
5,661  
1,065  
0  
0  
0  
0  
0  
30,861  
28,378  
29,133  
37,348  
30,214  
69,158  
78,134  
64,122  
64,906  
69,295  
2,727  
3,188  
1,357  
566  
3,021  
49,534  
47,043  
48,631  
45,899  
45,448  
0  
195  
0  
0  
0  
44,366  
46,144  
48,085  
45,135  
44,992  
0  
0  
0  
0  
0  
4,563  
67  
38  
150  
139  
0  
0  
0  
0  
0  
604  
637  
508  
614  
317  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
154,150  
157,649  
144,531  
154,379  
149,044  
80,912  
84,715  
68,702  
77,702  
73,660  
80,838  
84,626  
67,844  
74,207  
72,131  
74  
90  
858  
3,495  
1,528  
73,239  
72,934  
75,829  
76,678  
75,385  
73,239  
72,934  
75,829  
76,678  
75,385  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0