Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,286,876  
1,315,848  
1,245,132  
1,234,651  
1,306,962  
969,825  
999,702  
921,426  
906,831  
975,590  
724  
8,118  
664  
7,491  
1,260  
101,635  
101,635  
101,635  
101,419  
173,170  
202,937  
189,227  
153,608  
152,547  
149,209  
644,575  
681,123  
646,882  
626,852  
633,666  
19,953  
19,599  
18,636  
18,522  
18,285  
317,051  
316,145  
323,706  
327,820  
331,372  
0  
0  
34,416  
34,408  
34,408  
220,366  
218,758  
224,804  
226,752  
222,098  
34,316  
0  
0  
0  
0  
11,962  
11,962  
12,040  
12,391  
19,145  
0  
34,416  
0  
0  
0  
50,408  
51,010  
52,446  
54,270  
55,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,286,876  
1,315,848  
1,245,132  
1,234,651  
1,306,962  
1,014,214  
1,054,771  
987,714  
975,499  
1,037,298  
974,727  
983,658  
928,848  
927,960  
996,956  
39,486  
71,113  
58,866  
47,539  
40,342  
272,662  
261,077  
257,419  
259,152  
269,664  
272,662  
261,077  
257,419  
259,152  
269,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0