Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,271,309  
1,311,034  
1,273,837  
1,286,755  
1,263,690  
938,493  
976,598  
956,235  
977,285  
958,038  
3,724  
8,553  
5,123  
2,154  
1,126  
142,874  
141,199  
104,300  
112,100  
112,100  
115,631  
174,752  
184,455  
197,682  
135,839  
660,814  
646,584  
639,642  
650,896  
696,617  
15,450  
5,511  
22,716  
14,453  
12,356  
332,817  
334,435  
317,602  
309,470  
305,652  
34,408  
34,408  
34,308  
34,308  
34,308  
226,994  
214,025  
267,570  
216,180  
235,225  
0  
0  
0  
0  
0  
13,379  
29,252  
7,626  
7,597  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
58,036  
56,751  
8,097  
51,385  
36,119  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,271,309  
1,311,034  
1,273,837  
1,286,755  
1,263,690  
996,721  
1,037,031  
996,532  
1,003,805  
985,111  
970,887  
975,859  
935,493  
988,705  
973,011  
25,835  
61,172  
61,039  
15,100  
12,100  
274,588  
274,003  
277,305  
282,951  
278,579  
274,588  
274,003  
277,305  
282,951  
278,579  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0