Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,263,203  
1,237,998  
1,286,876  
1,315,848  
1,245,132  
956,296  
925,409  
969,825  
999,702  
921,426  
945  
5,456  
724  
8,118  
664  
70,000  
79,039  
101,635  
101,635  
101,635  
162,426  
156,978  
202,937  
189,227  
153,608  
701,015  
662,816  
644,575  
681,123  
646,882  
21,910  
21,119  
19,953  
19,599  
18,636  
306,906  
312,590  
317,051  
316,145  
323,706  
100  
100  
0  
0  
34,416  
224,273  
216,707  
220,366  
218,758  
224,804  
34,376  
31,635  
34,316  
0  
0  
1,152  
12,762  
11,962  
11,962  
12,040  
0  
0  
0  
34,416  
0  
47,005  
51,386  
50,408  
51,010  
52,446  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,263,203  
1,237,998  
1,286,876  
1,315,848  
1,245,132  
988,570  
965,636  
1,014,214  
1,054,771  
987,714  
931,458  
910,006  
974,727  
983,658  
928,848  
57,112  
55,630  
39,486  
71,113  
58,866  
274,633  
272,362  
272,662  
261,077  
257,419  
274,633  
272,362  
272,662  
261,077  
257,419  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0