Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,245,132  
1,234,651  
1,306,962  
1,271,309  
1,311,034  
921,426  
906,831  
975,590  
938,493  
976,598  
664  
7,491  
1,260  
3,724  
8,553  
101,635  
101,419  
173,170  
142,874  
141,199  
153,608  
152,547  
149,209  
115,631  
174,752  
646,882  
626,852  
633,666  
660,814  
646,584  
18,636  
18,522  
18,285  
15,450  
5,511  
323,706  
327,820  
331,372  
332,817  
334,435  
34,416  
34,408  
34,408  
34,408  
34,408  
224,804  
226,752  
222,098  
226,994  
214,025  
0  
0  
0  
0  
0  
12,040  
12,391  
19,145  
13,379  
29,252  
0  
0  
0  
0  
0  
52,446  
54,270  
55,720  
58,036  
56,751  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,245,132  
1,234,651  
1,306,962  
1,271,309  
1,311,034  
987,714  
975,499  
1,037,298  
996,721  
1,037,031  
928,848  
927,960  
996,956  
970,887  
975,859  
58,866  
47,539  
40,342  
25,835  
61,172  
257,419  
259,152  
269,664  
274,588  
274,003  
257,419  
259,152  
269,664  
274,588  
274,003  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0