Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,306,962  
1,271,309  
1,311,034  
1,273,837  
1,286,755  
975,590  
938,493  
976,598  
956,235  
977,285  
1,260  
3,724  
8,553  
5,123  
2,154  
173,170  
142,874  
141,199  
104,300  
112,100  
149,209  
115,631  
174,752  
184,455  
197,682  
633,666  
660,814  
646,584  
639,642  
650,896  
18,285  
15,450  
5,511  
22,716  
14,453  
331,372  
332,817  
334,435  
317,602  
309,470  
34,408  
34,408  
34,408  
34,308  
34,308  
222,098  
226,994  
214,025  
267,570  
216,180  
0  
0  
0  
0  
0  
19,145  
13,379  
29,252  
7,626  
7,597  
0  
0  
0  
0  
0  
55,720  
58,036  
56,751  
8,097  
51,385  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,306,962  
1,271,309  
1,311,034  
1,273,837  
1,286,755  
1,037,298  
996,721  
1,037,031  
996,532  
1,003,805  
996,956  
970,887  
975,859  
935,493  
988,705  
40,342  
25,835  
61,172  
61,039  
15,100  
269,664  
274,588  
274,003  
277,305  
282,951  
269,664  
274,588  
274,003  
277,305  
282,951  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0