Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,237,998  
1,286,876  
1,315,848  
1,245,132  
1,234,651  
925,409  
969,825  
999,702  
921,426  
906,831  
5,456  
724  
8,118  
664  
7,491  
79,039  
101,635  
101,635  
101,635  
101,419  
156,978  
202,937  
189,227  
153,608  
152,547  
662,816  
644,575  
681,123  
646,882  
626,852  
21,119  
19,953  
19,599  
18,636  
18,522  
312,590  
317,051  
316,145  
323,706  
327,820  
100  
0  
0  
34,416  
34,408  
216,707  
220,366  
218,758  
224,804  
226,752  
31,635  
34,316  
0  
0  
0  
12,762  
11,962  
11,962  
12,040  
12,391  
0  
0  
34,416  
0  
0  
51,386  
50,408  
51,010  
52,446  
54,270  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,237,998  
1,286,876  
1,315,848  
1,245,132  
1,234,651  
965,636  
1,014,214  
1,054,771  
987,714  
975,499  
910,006  
974,727  
983,658  
928,848  
927,960  
55,630  
39,486  
71,113  
58,866  
47,539  
272,362  
272,662  
261,077  
257,419  
259,152  
272,362  
272,662  
261,077  
257,419  
259,152  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0