Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,092,536  
1,484,038  
1,258,883  
1,237,998  
1,286,876  
1,867,118  
1,243,141  
950,094  
925,409  
969,825  
6,715  
55,679  
1,888  
5,456  
724  
70,000  
70,000  
70,000  
79,039  
101,635  
997,432  
402,075  
160,345  
156,978  
202,937  
774,945  
700,193  
696,076  
662,816  
644,575  
18,025  
15,194  
21,785  
21,119  
19,953  
225,418  
240,897  
308,789  
312,590  
317,051  
0  
100  
100  
100  
0  
206,182  
224,053  
224,510  
216,707  
220,366  
0  
0  
31,635  
31,635  
34,316  
4,552  
1,152  
4,321  
12,762  
11,962  
0  
0  
0  
0  
0  
14,685  
15,592  
48,222  
51,386  
50,408  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,092,536  
1,484,038  
1,258,883  
1,237,998  
1,286,876  
1,807,365  
1,204,067  
995,058  
965,636  
1,014,214  
1,764,943  
1,159,720  
937,946  
910,006  
974,727  
42,422  
44,347  
57,112  
55,630  
39,486  
285,171  
279,971  
263,826  
272,362  
272,662  
285,171  
279,971  
263,826  
272,362  
272,662  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0