Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,234,651  
1,306,962  
1,271,309  
1,311,034  
1,273,837  
906,831  
975,590  
938,493  
976,598  
956,235  
7,491  
1,260  
3,724  
8,553  
5,123  
101,419  
173,170  
142,874  
141,199  
104,300  
152,547  
149,209  
115,631  
174,752  
184,455  
626,852  
633,666  
660,814  
646,584  
639,642  
18,522  
18,285  
15,450  
5,511  
22,716  
327,820  
331,372  
332,817  
334,435  
317,602  
34,408  
34,408  
34,408  
34,408  
34,308  
226,752  
222,098  
226,994  
214,025  
267,570  
0  
0  
0  
0  
0  
12,391  
19,145  
13,379  
29,252  
7,626  
0  
0  
0  
0  
0  
54,270  
55,720  
58,036  
56,751  
8,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,234,651  
1,306,962  
1,271,309  
1,311,034  
1,273,837  
975,499  
1,037,298  
996,721  
1,037,031  
996,532  
927,960  
996,956  
970,887  
975,859  
935,493  
47,539  
40,342  
25,835  
61,172  
61,039  
259,152  
269,664  
274,588  
274,003  
277,305  
259,152  
269,664  
274,588  
274,003  
277,305  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0