Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,315,848  
1,245,132  
1,234,651  
1,306,962  
1,271,309  
999,702  
921,426  
906,831  
975,590  
938,493  
8,118  
664  
7,491  
1,260  
3,724  
101,635  
101,635  
101,419  
173,170  
142,874  
189,227  
153,608  
152,547  
149,209  
115,631  
681,123  
646,882  
626,852  
633,666  
660,814  
19,599  
18,636  
18,522  
18,285  
15,450  
316,145  
323,706  
327,820  
331,372  
332,817  
0  
34,416  
34,408  
34,408  
34,408  
218,758  
224,804  
226,752  
222,098  
226,994  
0  
0  
0  
0  
0  
11,962  
12,040  
12,391  
19,145  
13,379  
34,416  
0  
0  
0  
0  
51,010  
52,446  
54,270  
55,720  
58,036  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,315,848  
1,245,132  
1,234,651  
1,306,962  
1,271,309  
1,054,771  
987,714  
975,499  
1,037,298  
996,721  
983,658  
928,848  
927,960  
996,956  
970,887  
71,113  
58,866  
47,539  
40,342  
25,835  
261,077  
257,419  
259,152  
269,664  
274,588  
261,077  
257,419  
259,152  
269,664  
274,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0