Công ty TNHH Một Thành viên 532 (TS3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,849  
 
 
 
 
232,426  
 
 
 
 
694  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
144,694  
 
 
 
 
84,407  
 
 
 
 
2,632  
 
 
 
 
29,423  
 
 
 
 
5,934  
 
 
 
 
22,802  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
334  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
353  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,849  
 
 
 
 
230,372  
 
 
 
 
179,281  
 
 
 
 
51,091  
 
 
 
 
31,477  
 
 
 
 
31,717  
 
 
 
 
-240  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0