Công ty cổ phần Trúc Thôn (TRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,197  
 
 
 
 
72,953  
 
 
 
 
8,565  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,655  
 
 
 
 
55,262  
 
 
 
 
471  
 
 
 
 
98,244  
 
 
 
 
3,209  
 
 
 
 
89,605  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,264  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
167  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,197  
 
 
 
 
103,133  
 
 
 
 
56,838  
 
 
 
 
46,295  
 
 
 
 
68,064  
 
 
 
 
68,064  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0