Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,840,078  
1,811,039  
1,831,897  
1,747,444  
1,749,733  
404,140  
392,003  
422,947  
351,495  
373,901  
106,290  
114,554  
114,240  
56,984  
73,112  
0  
0  
0  
0  
0  
191,546  
182,400  
199,511  
189,504  
188,229  
63,964  
65,150  
80,858  
76,853  
77,351  
42,340  
29,899  
28,337  
28,154  
35,209  
1,435,938  
1,419,037  
1,408,950  
1,395,949  
1,375,832  
1,763  
1,753  
1,746  
1,747  
1,748  
252,736  
263,858  
249,954  
256,335  
262,470  
0  
0  
0  
0  
0  
999,308  
970,444  
975,453  
961,099  
935,003  
173,547  
174,422  
173,050  
176,325  
176,051  
8,584  
8,559  
8,748  
443  
561  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,840,078  
1,811,039  
1,831,897  
1,747,444  
1,749,733  
338,586  
278,540  
290,731  
256,069  
290,850  
127,951  
89,567  
113,117  
91,502  
134,445  
210,635  
188,972  
177,615  
164,567  
156,406  
1,501,493  
1,532,500  
1,541,165  
1,491,374  
1,458,882  
1,501,493  
1,532,500  
1,541,165  
1,491,374  
1,458,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0