Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,629,430  
1,602,677  
1,626,550  
1,647,198  
1,622,273  
303,512  
306,081  
346,364  
373,119  
391,817  
39,888  
39,703  
73,121  
92,676  
93,285  
0  
0  
0  
0  
0  
174,392  
178,639  
174,512  
178,640  
180,279  
62,032  
55,531  
70,663  
74,164  
86,342  
27,200  
32,207  
28,068  
27,638  
31,912  
1,325,918  
1,296,596  
1,280,186  
1,274,080  
1,230,455  
1,715  
1,716  
1,714  
1,728  
1,727  
258,405  
265,627  
276,162  
263,480  
252,967  
0  
0  
0  
0  
0  
891,875  
855,172  
828,797  
836,273  
801,055  
173,347  
173,347  
172,621  
171,441  
173,247  
577  
735  
892  
1,157  
1,460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,629,430  
1,602,677  
1,626,550  
1,647,198  
1,622,273  
221,180  
211,159  
214,431  
236,429  
208,811  
83,253  
73,171  
76,712  
97,885  
70,245  
137,926  
137,988  
137,719  
138,544  
138,566  
1,408,250  
1,391,518  
1,412,119  
1,410,769  
1,413,461  
1,408,250  
1,391,518  
1,412,119  
1,410,769  
1,413,461  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0