Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,936,760  
1,818,858  
1,840,078  
1,811,039  
1,831,897  
453,834  
350,763  
404,140  
392,003  
422,947  
180,634  
67,025  
106,290  
114,554  
114,240  
0  
0  
0  
0  
0  
191,052  
194,429  
191,546  
182,400  
199,511  
52,445  
58,112  
63,964  
65,150  
80,858  
29,703  
31,197  
42,340  
29,899  
28,337  
1,482,925  
1,468,095  
1,435,938  
1,419,037  
1,408,950  
1,783  
1,794  
1,763  
1,753  
1,746  
239,442  
246,400  
252,736  
263,858  
249,954  
0  
0  
0  
0  
0  
1,037,102  
1,037,527  
999,308  
970,444  
975,453  
172,461  
173,705  
173,547  
174,422  
173,050  
32,137  
8,669  
8,584  
8,559  
8,748  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,936,760  
1,818,858  
1,840,078  
1,811,039  
1,831,897  
395,353  
293,941  
338,586  
278,540  
290,731  
150,415  
64,651  
127,951  
89,567  
113,117  
244,939  
229,290  
210,635  
188,972  
177,615  
1,541,406  
1,524,917  
1,501,493  
1,532,500  
1,541,165  
1,541,406  
1,524,917  
1,501,493  
1,532,500  
1,541,165  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0