Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,831,897  
1,747,444  
1,749,733  
1,741,392  
1,753,370  
422,947  
351,495  
373,901  
380,827  
392,237  
114,240  
56,984  
73,112  
109,288  
136,194  
0  
0  
0  
0  
0  
199,511  
189,504  
188,229  
181,411  
179,036  
80,858  
76,853  
77,351  
61,684  
48,951  
28,337  
28,154  
35,209  
28,445  
28,057  
1,408,950  
1,395,949  
1,375,832  
1,360,565  
1,361,133  
1,746  
1,747  
1,748  
1,749  
1,749  
249,954  
256,335  
262,470  
273,343  
248,967  
0  
0  
0  
0  
0  
975,453  
961,099  
935,003  
909,997  
934,383  
173,050  
176,325  
176,051  
174,799  
175,159  
8,748  
443  
561  
678  
874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,831,897  
1,747,444  
1,749,733  
1,741,392  
1,753,370  
290,731  
256,069  
290,850  
251,036  
295,687  
113,117  
91,502  
134,445  
110,332  
154,983  
177,615  
164,567  
156,406  
140,704  
140,704  
1,541,165  
1,491,374  
1,458,882  
1,490,356  
1,457,683  
1,541,165  
1,491,374  
1,458,882  
1,490,356  
1,457,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0