Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,749,733  
1,741,392  
1,753,370  
1,629,430  
1,602,677  
373,901  
380,827  
392,237  
303,512  
306,081  
73,112  
109,288  
136,194  
39,888  
39,703  
0  
0  
0  
0  
0  
188,229  
181,411  
179,036  
174,392  
178,639  
77,351  
61,684  
48,951  
62,032  
55,531  
35,209  
28,445  
28,057  
27,200  
32,207  
1,375,832  
1,360,565  
1,361,133  
1,325,918  
1,296,596  
1,748  
1,749  
1,749  
1,715  
1,716  
262,470  
273,343  
248,967  
258,405  
265,627  
0  
0  
0  
0  
0  
935,003  
909,997  
934,383  
891,875  
855,172  
176,051  
174,799  
175,159  
173,347  
173,347  
561  
678  
874  
577  
735  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,749,733  
1,741,392  
1,753,370  
1,629,430  
1,602,677  
290,850  
251,036  
295,687  
221,180  
211,159  
134,445  
110,332  
154,983  
83,253  
73,171  
156,406  
140,704  
140,704  
137,926  
137,988  
1,458,882  
1,490,356  
1,457,683  
1,408,250  
1,391,518  
1,458,882  
1,490,356  
1,457,683  
1,408,250  
1,391,518  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0