Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,753,370  
1,629,430  
1,602,677  
1,626,550  
1,647,198  
392,237  
303,512  
306,081  
346,364  
373,119  
136,194  
39,888  
39,703  
73,121  
92,676  
0  
0  
0  
0  
0  
179,036  
174,392  
178,639  
174,512  
178,640  
48,951  
62,032  
55,531  
70,663  
74,164  
28,057  
27,200  
32,207  
28,068  
27,638  
1,361,133  
1,325,918  
1,296,596  
1,280,186  
1,274,080  
1,749  
1,715  
1,716  
1,714  
1,728  
248,967  
258,405  
265,627  
276,162  
263,480  
0  
0  
0  
0  
0  
934,383  
891,875  
855,172  
828,797  
836,273  
175,159  
173,347  
173,347  
172,621  
171,441  
874  
577  
735  
892  
1,157  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,753,370  
1,629,430  
1,602,677  
1,626,550  
1,647,198  
295,687  
221,180  
211,159  
214,431  
236,429  
154,983  
83,253  
73,171  
76,712  
97,885  
140,704  
137,926  
137,988  
137,719  
138,544  
1,457,683  
1,408,250  
1,391,518  
1,412,119  
1,410,769  
1,457,683  
1,408,250  
1,391,518  
1,412,119  
1,410,769  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0