Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,747,444  
1,749,733  
1,741,392  
1,753,370  
1,629,430  
351,495  
373,901  
380,827  
392,237  
303,512  
56,984  
73,112  
109,288  
136,194  
39,888  
0  
0  
0  
0  
0  
189,504  
188,229  
181,411  
179,036  
174,392  
76,853  
77,351  
61,684  
48,951  
62,032  
28,154  
35,209  
28,445  
28,057  
27,200  
1,395,949  
1,375,832  
1,360,565  
1,361,133  
1,325,918  
1,747  
1,748  
1,749  
1,749  
1,715  
256,335  
262,470  
273,343  
248,967  
258,405  
0  
0  
0  
0  
0  
961,099  
935,003  
909,997  
934,383  
891,875  
176,325  
176,051  
174,799  
175,159  
173,347  
443  
561  
678  
874  
577  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,747,444  
1,749,733  
1,741,392  
1,753,370  
1,629,430  
256,069  
290,850  
251,036  
295,687  
221,180  
91,502  
134,445  
110,332  
154,983  
83,253  
164,567  
156,406  
140,704  
140,704  
137,926  
1,491,374  
1,458,882  
1,490,356  
1,457,683  
1,408,250  
1,491,374  
1,458,882  
1,490,356  
1,457,683  
1,408,250  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0