Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,589,862  
1,515,003  
1,493,396  
1,452,029  
1,517,112  
859,395  
785,696  
750,828  
702,435  
758,984  
316,134  
160,288  
104,661  
79,644  
160,904  
9,400  
9,400  
8,600  
8,600  
8,600  
153,574  
182,638  
187,037  
209,049  
200,298  
337,533  
388,045  
406,534  
362,648  
332,831  
42,755  
45,326  
43,996  
42,494  
56,351  
730,468  
729,307  
742,568  
749,595  
758,128  
0  
0  
0  
0  
0  
656,016  
664,229  
677,439  
675,061  
463,883  
0  
0  
0  
0  
0  
13,862  
11,908  
9,326  
23,498  
271,042  
500  
500  
500  
500  
500  
60,090  
52,670  
55,303  
50,536  
22,702  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,589,862  
1,515,003  
1,493,396  
1,452,029  
1,517,112  
482,838  
371,575  
391,615  
371,120  
398,459  
312,374  
164,424  
278,193  
287,735  
385,785  
170,464  
207,151  
113,422  
83,385  
12,674  
1,107,025  
1,143,428  
1,101,781  
1,080,909  
1,118,653  
1,105,870  
1,142,222  
1,100,541  
1,079,617  
1,117,296  
1,154  
1,206  
1,240  
1,292  
1,356  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0