Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,364,456  
1,301,771  
1,296,715  
1,262,218  
1,165,621  
1,018,804  
938,204  
949,445  
941,201  
839,948  
276,787  
262,595  
345,050  
289,528  
222,542  
10,250  
9,250  
2,000  
6,700  
3,500  
420,143  
366,188  
281,503  
312,662  
304,219  
300,561  
290,808  
312,487  
319,084  
302,654  
11,063  
9,363  
8,405  
13,226  
7,033  
345,653  
363,567  
347,269  
321,017  
325,673  
491  
27,666  
16,791  
491  
982  
229,697  
232,631  
235,313  
234,186  
234,830  
0  
0  
0  
0  
0  
77,674  
66,700  
57,379  
47,486  
49,423  
4,848  
4,597  
5,332  
5,671  
5,794  
32,943  
31,973  
4,804  
33,182  
4,885  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
27,650  
0  
29,759  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,364,456  
1,301,771  
1,296,715  
1,262,218  
1,165,621  
382,318  
377,074  
331,772  
360,277  
308,911  
371,924  
371,192  
331,362  
360,277  
308,911  
10,394  
5,882  
410  
0  
0  
982,138  
924,697  
964,943  
901,940  
856,709  
979,968  
922,456  
962,587  
900,283  
855,067  
2,171  
2,241  
2,356  
1,657  
1,643  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0