Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,357,359  
1,300,390  
1,364,456  
1,301,771  
1,296,715  
920,768  
945,641  
1,018,804  
938,204  
949,445  
203,276  
162,019  
276,787  
262,595  
345,050  
10,600  
10,850  
10,250  
9,250  
2,000  
382,185  
458,854  
420,143  
366,188  
281,503  
304,833  
303,393  
300,561  
290,808  
312,487  
19,874  
10,525  
11,063  
9,363  
8,405  
436,591  
354,749  
345,653  
363,567  
347,269  
491  
491  
491  
27,666  
16,791  
245,196  
233,467  
229,697  
232,631  
235,313  
0  
0  
0  
0  
0  
164,664  
84,283  
77,674  
66,700  
57,379  
4,807  
4,841  
4,848  
4,597  
5,332  
21,433  
31,668  
32,943  
31,973  
4,804  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
27,650  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,357,359  
1,300,390  
1,364,456  
1,301,771  
1,296,715  
342,766  
259,947  
382,318  
377,074  
331,772  
327,626  
249,206  
371,924  
371,192  
331,362  
15,140  
10,740  
10,394  
5,882  
410  
1,014,593  
1,040,444  
982,138  
924,697  
964,943  
1,012,964  
1,037,767  
979,968  
922,456  
962,587  
1,629  
2,676  
2,171  
2,241  
2,356  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0