Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,493,396  
1,452,029  
1,517,112  
1,384,417  
1,371,829  
750,828  
702,435  
758,984  
753,440  
772,565  
104,661  
79,644  
160,904  
77,160  
98,481  
8,600  
8,600  
8,600  
8,600  
9,600  
187,037  
209,049  
200,298  
290,795  
292,961  
406,534  
362,648  
332,831  
342,668  
344,712  
43,996  
42,494  
56,351  
34,218  
26,811  
742,568  
749,595  
758,128  
630,977  
599,264  
0  
0  
0  
0  
0  
677,439  
675,061  
463,883  
306,926  
245,701  
0  
0  
0  
0  
0  
9,326  
23,498  
271,042  
301,096  
330,194  
500  
500  
500  
4,624  
4,613  
55,303  
50,536  
22,702  
18,331  
18,757  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,493,396  
1,452,029  
1,517,112  
1,384,417  
1,371,829  
391,615  
371,120  
398,459  
258,173  
301,939  
278,193  
287,735  
385,785  
249,856  
294,801  
113,422  
83,385  
12,674  
8,317  
7,138  
1,101,781  
1,080,909  
1,118,653  
1,126,244  
1,069,891  
1,100,541  
1,079,617  
1,117,296  
1,124,826  
1,068,403  
1,240  
1,292  
1,356  
1,418  
1,488  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0