Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,300,390  
1,364,456  
1,301,771  
1,296,715  
1,262,218  
945,641  
1,018,804  
938,204  
949,445  
941,201  
162,019  
276,787  
262,595  
345,050  
289,528  
10,850  
10,250  
9,250  
2,000  
6,700  
458,854  
420,143  
366,188  
281,503  
312,662  
303,393  
300,561  
290,808  
312,487  
319,084  
10,525  
11,063  
9,363  
8,405  
13,226  
354,749  
345,653  
363,567  
347,269  
321,017  
491  
491  
27,666  
16,791  
491  
233,467  
229,697  
232,631  
235,313  
234,186  
0  
0  
0  
0  
0  
84,283  
77,674  
66,700  
57,379  
47,486  
4,841  
4,848  
4,597  
5,332  
5,671  
31,668  
32,943  
31,973  
4,804  
33,182  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
27,650  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,300,390  
1,364,456  
1,301,771  
1,296,715  
1,262,218  
259,947  
382,318  
377,074  
331,772  
360,277  
249,206  
371,924  
371,192  
331,362  
360,277  
10,740  
10,394  
5,882  
410  
0  
1,040,444  
982,138  
924,697  
964,943  
901,940  
1,037,767  
979,968  
922,456  
962,587  
900,283  
2,676  
2,171  
2,241  
2,356  
1,657  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0