Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,384,417  
1,371,829  
1,460,285  
1,357,359  
1,300,390  
753,440  
772,565  
875,804  
920,768  
945,641  
77,160  
98,481  
51,460  
203,276  
162,019  
8,600  
9,600  
10,600  
10,600  
10,850  
290,795  
292,961  
445,039  
382,185  
458,854  
342,668  
344,712  
338,692  
304,833  
303,393  
34,218  
26,811  
30,014  
19,874  
10,525  
630,977  
599,264  
584,481  
436,591  
354,749  
0  
0  
491  
491  
491  
306,926  
245,701  
249,378  
245,196  
233,467  
0  
0  
0  
0  
0  
301,096  
330,194  
310,130  
164,664  
84,283  
4,624  
4,613  
4,500  
4,807  
4,841  
18,331  
18,757  
19,982  
21,433  
31,668  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,384,417  
1,371,829  
1,460,285  
1,357,359  
1,300,390  
258,173  
301,939  
454,573  
342,766  
259,947  
249,856  
294,801  
445,439  
327,626  
249,206  
8,317  
7,138  
9,134  
15,140  
10,740  
1,126,244  
1,069,891  
1,005,713  
1,014,593  
1,040,444  
1,124,826  
1,068,403  
1,004,154  
1,012,964  
1,037,767  
1,418  
1,488  
1,559  
1,629  
2,676  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0