Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,460,285  
1,357,359  
1,300,390  
1,364,456  
1,301,771  
875,804  
920,768  
945,641  
1,018,804  
938,204  
51,460  
203,276  
162,019  
276,787  
262,595  
10,600  
10,600  
10,850  
10,250  
9,250  
445,039  
382,185  
458,854  
420,143  
366,188  
338,692  
304,833  
303,393  
300,561  
290,808  
30,014  
19,874  
10,525  
11,063  
9,363  
584,481  
436,591  
354,749  
345,653  
363,567  
491  
491  
491  
491  
27,666  
249,378  
245,196  
233,467  
229,697  
232,631  
0  
0  
0  
0  
0  
310,130  
164,664  
84,283  
77,674  
66,700  
4,500  
4,807  
4,841  
4,848  
4,597  
19,982  
21,433  
31,668  
32,943  
31,973  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,460,285  
1,357,359  
1,300,390  
1,364,456  
1,301,771  
454,573  
342,766  
259,947  
382,318  
377,074  
445,439  
327,626  
249,206  
371,924  
371,192  
9,134  
15,140  
10,740  
10,394  
5,882  
1,005,713  
1,014,593  
1,040,444  
982,138  
924,697  
1,004,154  
1,012,964  
1,037,767  
979,968  
922,456  
1,559  
1,629  
2,676  
2,171  
2,241  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0