Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,048  
 
 
 
 
19,760  
 
 
 
 
2,454  
 
 
 
 
16,400  
 
 
 
 
809  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
96  
 
 
 
 
14,289  
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
11,916  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,071  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
296  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,048  
 
 
 
 
6,605  
 
 
 
 
6,605  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
27,444  
 
 
 
 
27,444  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0