Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
418,926  
376,859  
353,708  
329,465  
329,338  
241,306  
201,324  
226,678  
210,138  
216,175  
24,230  
13,174  
15,741  
16,274  
35,289  
167  
167  
2,823  
2,823  
3,350  
98,608  
84,996  
102,361  
101,166  
100,177  
102,492  
76,516  
76,767  
71,034  
58,233  
15,809  
26,471  
28,986  
18,842  
19,126  
177,620  
175,534  
127,030  
119,327  
113,163  
9,261  
8,396  
7,704  
6,609  
6,581  
115,805  
104,562  
91,183  
84,002  
76,407  
0  
0  
0  
0  
0  
50,238  
61,658  
27,132  
27,184  
26,814  
0  
0  
1,002  
1,522  
3,166  
2,316  
918  
10  
10  
195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
418,926  
376,859  
353,708  
329,465  
329,338  
315,480  
274,048  
252,642  
226,151  
236,065  
226,034  
189,939  
188,004  
169,988  
171,756  
89,446  
84,109  
64,638  
56,163  
64,309  
103,446  
102,810  
101,067  
103,314  
93,273  
103,446  
102,810  
101,067  
103,314  
93,273  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0