Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
525,042  
538,893  
506,036  
418,926  
376,859  
223,536  
250,285  
280,385  
241,306  
201,324  
11,266  
11,355  
31,192  
24,230  
13,174  
0  
179  
179  
167  
167  
75,793  
96,729  
136,868  
98,608  
84,996  
109,519  
116,714  
95,069  
102,492  
76,516  
26,957  
25,309  
17,077  
15,809  
26,471  
301,506  
288,608  
225,650  
177,620  
175,534  
11,092  
12,151  
12,401  
9,261  
8,396  
244,352  
221,855  
189,323  
115,805  
104,562  
0  
0  
0  
0  
0  
32,820  
44,526  
17,711  
50,238  
61,658  
500  
0  
0  
0  
0  
12,742  
10,077  
6,216  
2,316  
918  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
525,042  
538,893  
506,036  
418,926  
376,859  
419,030  
433,440  
401,361  
315,480  
274,048  
299,184  
296,932  
308,005  
226,034  
189,939  
119,846  
136,509  
93,355  
89,446  
84,109  
106,012  
105,453  
104,675  
103,446  
102,810  
106,012  
105,453  
104,675  
103,446  
102,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0