Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
376,859  
353,708  
329,465  
329,338  
303,244  
201,324  
226,678  
210,138  
216,175  
190,893  
13,174  
15,741  
16,274  
35,289  
19,336  
167  
2,823  
2,823  
3,350  
3,350  
84,996  
102,361  
101,166  
100,177  
88,012  
76,516  
76,767  
71,034  
58,233  
65,134  
26,471  
28,986  
18,842  
19,126  
15,060  
175,534  
127,030  
119,327  
113,163  
112,351  
8,396  
7,704  
6,609  
6,581  
6,953  
104,562  
91,183  
84,002  
76,407  
76,294  
0  
0  
0  
0  
0  
61,658  
27,132  
27,184  
26,814  
22,979  
0  
1,002  
1,522  
3,166  
5,810  
918  
10  
10  
195  
316  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
376,859  
353,708  
329,465  
329,338  
303,244  
274,048  
252,642  
226,151  
236,065  
213,309  
189,939  
188,004  
169,988  
171,756  
155,745  
84,109  
64,638  
56,163  
64,309  
57,564  
102,810  
101,067  
103,314  
93,273  
89,935  
102,810  
101,067  
103,314  
93,273  
89,935  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0