Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
353,708  
329,465  
329,338  
303,244  
330,530  
226,678  
210,138  
216,175  
190,893  
227,605  
15,741  
16,274  
35,289  
19,336  
31,515  
2,823  
2,823  
3,350  
3,350  
850  
102,361  
101,166  
100,177  
88,012  
116,049  
76,767  
71,034  
58,233  
65,134  
65,972  
28,986  
18,842  
19,126  
15,060  
13,219  
127,030  
119,327  
113,163  
112,351  
102,925  
7,704  
6,609  
6,581  
6,953  
6,957  
91,183  
84,002  
76,407  
76,294  
78,876  
0  
0  
0  
0  
0  
27,132  
27,184  
26,814  
22,979  
14,078  
1,002  
1,522  
3,166  
5,810  
2,734  
10  
10  
195  
316  
281  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
353,708  
329,465  
329,338  
303,244  
330,530  
252,642  
226,151  
236,065  
213,309  
241,433  
188,004  
169,988  
171,756  
155,745  
183,074  
64,638  
56,163  
64,309  
57,564  
58,359  
101,067  
103,314  
93,273  
89,935  
89,097  
101,067  
103,314  
93,273  
89,935  
89,097  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0