Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
640,311  
641,178  
546,851  
525,042  
538,893  
324,615  
330,350  
270,847  
223,536  
250,285  
25,912  
43,581  
13,850  
11,266  
11,355  
0  
0  
0  
0  
179  
116,684  
118,276  
112,178  
75,793  
96,729  
156,654  
141,222  
116,893  
109,519  
116,714  
25,365  
27,271  
27,926  
26,957  
25,309  
315,696  
310,828  
276,004  
301,506  
288,608  
5,215  
10,454  
445  
11,092  
12,151  
284,350  
268,900  
251,686  
244,352  
221,855  
0  
0  
0  
0  
0  
8,279  
12,867  
12,086  
32,820  
44,526  
500  
500  
500  
500  
0  
17,351  
18,107  
11,286  
12,742  
10,077  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
640,311  
641,178  
546,851  
525,042  
538,893  
486,207  
532,055  
438,897  
419,030  
433,440  
324,020  
355,881  
269,906  
299,184  
296,932  
162,188  
176,174  
168,991  
119,846  
136,509  
154,104  
109,123  
107,954  
106,012  
105,453  
154,104  
109,123  
107,954  
106,012  
105,453  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0