Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
506,036  
418,926  
376,859  
353,708  
329,465  
280,385  
241,306  
201,324  
226,678  
210,138  
31,192  
24,230  
13,174  
15,741  
16,274  
179  
167  
167  
2,823  
2,823  
136,868  
98,608  
84,996  
102,361  
101,166  
95,069  
102,492  
76,516  
76,767  
71,034  
17,077  
15,809  
26,471  
28,986  
18,842  
225,650  
177,620  
175,534  
127,030  
119,327  
12,401  
9,261  
8,396  
7,704  
6,609  
189,323  
115,805  
104,562  
91,183  
84,002  
0  
0  
0  
0  
0  
17,711  
50,238  
61,658  
27,132  
27,184  
0  
0  
0  
1,002  
1,522  
6,216  
2,316  
918  
10  
10  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
506,036  
418,926  
376,859  
353,708  
329,465  
401,361  
315,480  
274,048  
252,642  
226,151  
308,005  
226,034  
189,939  
188,004  
169,988  
93,355  
89,446  
84,109  
64,638  
56,163  
104,675  
103,446  
102,810  
101,067  
103,314  
104,675  
103,446  
102,810  
101,067  
103,314  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0