Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
737,564  
640,311  
641,178  
546,851  
525,042  
415,892  
324,615  
330,350  
270,847  
223,536  
99,364  
25,912  
43,581  
13,850  
11,266  
0  
0  
0  
0  
0  
153,622  
116,684  
118,276  
112,178  
75,793  
140,638  
156,654  
141,222  
116,893  
109,519  
22,268  
25,365  
27,271  
27,926  
26,957  
321,672  
315,696  
310,828  
276,004  
301,506  
9,569  
5,215  
10,454  
445  
11,092  
274,100  
284,350  
268,900  
251,686  
244,352  
0  
0  
0  
0  
0  
20,740  
8,279  
12,867  
12,086  
32,820  
0  
500  
500  
500  
500  
17,263  
17,351  
18,107  
11,286  
12,742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
737,564  
640,311  
641,178  
546,851  
525,042  
585,371  
486,207  
532,055  
438,897  
419,030  
411,676  
324,020  
355,881  
269,906  
299,184  
173,696  
162,188  
176,174  
168,991  
119,846  
152,193  
154,104  
109,123  
107,954  
106,012  
152,193  
154,104  
109,123  
107,954  
106,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0