Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,855  
43,166  
42,188  
40,037  
40,485  
20,113  
23,627  
23,576  
21,364  
21,537  
2,603  
2,449  
6,625  
3,629  
11,072  
12,000  
14,500  
8,000  
8,000  
0  
2,674  
4,863  
5,679  
3,971  
5,081  
2,743  
1,814  
2,848  
5,763  
5,385  
93  
1  
424  
0  
0  
20,742  
19,538  
18,612  
18,673  
18,948  
0  
0  
0  
0  
0  
6,530  
4,865  
5,186  
5,515  
5,856  
0  
0  
0  
0  
0  
13,088  
12,970  
13,031  
12,847  
12,847  
0  
0  
0  
0  
0  
1,124  
1,704  
394  
311  
245  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,855  
43,166  
42,188  
40,037  
40,485  
17,531  
20,037  
19,307  
17,083  
17,365  
2,788  
5,329  
4,674  
2,631  
2,913  
14,743  
14,708  
14,633  
14,452  
14,452  
23,324  
23,129  
22,881  
22,954  
23,120  
23,324  
23,129  
22,881  
22,954  
23,120  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0