Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,852  
39,622  
40,488  
38,118  
39,278  
21,471  
23,057  
23,857  
23,682  
24,341  
1,559  
7,888  
3,655  
5,759  
5,408  
0  
0  
0  
0  
0  
14,963  
12,259  
16,642  
13,783  
13,567  
4,860  
2,906  
3,547  
4,140  
5,148  
89  
4  
13  
0  
218  
19,381  
16,564  
16,631  
14,436  
14,937  
0  
0  
0  
0  
0  
6,832  
4,310  
4,703  
5,096  
5,695  
0  
0  
0  
0  
0  
12,369  
12,228  
11,892  
9,242  
9,242  
0  
0  
0  
0  
0  
179  
26  
37  
98  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,852  
39,622  
40,488  
38,118  
39,278  
17,857  
17,053  
18,097  
14,931  
16,084  
3,906  
3,124  
4,169  
3,231  
4,384  
13,951  
13,928  
13,928  
11,699  
11,699  
22,995  
22,569  
22,391  
23,187  
23,194  
22,995  
22,569  
22,391  
23,187  
23,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0