Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,227  
39,755  
40,852  
39,622  
40,488  
21,740  
20,290  
21,471  
23,057  
23,857  
3,452  
2,352  
1,559  
7,888  
3,655  
0  
0  
0  
0  
0  
15,190  
13,470  
14,963  
12,259  
16,642  
3,098  
4,468  
4,860  
2,906  
3,547  
1  
0  
89  
4  
13  
19,487  
19,464  
19,381  
16,564  
16,631  
0  
0  
0  
0  
0  
6,599  
6,895  
6,832  
4,310  
4,703  
0  
0  
0  
0  
0  
12,728  
12,408  
12,369  
12,228  
11,892  
0  
0  
0  
0  
0  
160  
161  
179  
26  
37  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,227  
39,755  
40,852  
39,622  
40,488  
18,510  
16,759  
17,857  
17,053  
18,097  
4,058  
2,548  
3,906  
3,124  
4,169  
14,452  
14,211  
13,951  
13,928  
13,928  
22,718  
22,995  
22,995  
22,569  
22,391  
22,718  
22,995  
22,995  
22,569  
22,391  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0