Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
42,188  
40,037  
40,485  
40,572  
41,227  
23,576  
21,364  
21,537  
21,416  
21,740  
6,625  
3,629  
11,072  
11,755  
3,452  
8,000  
8,000  
0  
0  
0  
5,679  
3,971  
5,081  
6,745  
15,190  
2,848  
5,763  
5,385  
2,871  
3,098  
424  
0  
0  
44  
1  
18,612  
18,673  
18,948  
19,156  
19,487  
0  
0  
0  
0  
0  
5,186  
5,515  
5,856  
6,302  
6,599  
0  
0  
0  
0  
0  
13,031  
12,847  
12,847  
12,728  
12,728  
0  
0  
0  
0  
0  
394  
311  
245  
125  
160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
42,188  
40,037  
40,485  
40,572  
41,227  
19,307  
17,083  
17,365  
17,854  
18,510  
4,674  
2,631  
2,913  
3,402  
4,058  
14,633  
14,452  
14,452  
14,452  
14,452  
22,881  
22,954  
23,120  
22,718  
22,718  
22,881  
22,954  
23,120  
22,718  
22,718  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0