Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,755  
40,852  
39,622  
40,488  
38,118  
20,290  
21,471  
23,057  
23,857  
23,682  
2,352  
1,559  
7,888  
3,655  
5,759  
0  
0  
0  
0  
0  
13,470  
14,963  
12,259  
16,642  
13,783  
4,468  
4,860  
2,906  
3,547  
4,140  
0  
89  
4  
13  
0  
19,464  
19,381  
16,564  
16,631  
14,436  
0  
0  
0  
0  
0  
6,895  
6,832  
4,310  
4,703  
5,096  
0  
0  
0  
0  
0  
12,408  
12,369  
12,228  
11,892  
9,242  
0  
0  
0  
0  
0  
161  
179  
26  
37  
98  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,755  
40,852  
39,622  
40,488  
38,118  
16,759  
17,857  
17,053  
18,097  
14,931  
2,548  
3,906  
3,124  
4,169  
3,231  
14,211  
13,951  
13,928  
13,928  
11,699  
22,995  
22,995  
22,569  
22,391  
23,187  
22,995  
22,995  
22,569  
22,391  
23,187  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0