Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,485  
40,572  
41,227  
39,755  
40,852  
21,537  
21,416  
21,740  
20,290  
21,471  
11,072  
11,755  
3,452  
2,352  
1,559  
0  
0  
0  
0  
0  
5,081  
6,745  
15,190  
13,470  
14,963  
5,385  
2,871  
3,098  
4,468  
4,860  
0  
44  
1  
0  
89  
18,948  
19,156  
19,487  
19,464  
19,381  
0  
0  
0  
0  
0  
5,856  
6,302  
6,599  
6,895  
6,832  
0  
0  
0  
0  
0  
12,847  
12,728  
12,728  
12,408  
12,369  
0  
0  
0  
0  
0  
245  
125  
160  
161  
179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,485  
40,572  
41,227  
39,755  
40,852  
17,365  
17,854  
18,510  
16,759  
17,857  
2,913  
3,402  
4,058  
2,548  
3,906  
14,452  
14,452  
14,452  
14,211  
13,951  
23,120  
22,718  
22,718  
22,995  
22,995  
23,120  
22,718  
22,718  
22,995  
22,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0