Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,622  
40,488  
38,118  
39,278  
39,468  
23,057  
23,857  
23,682  
24,341  
26,250  
7,888  
3,655  
5,759  
5,408  
8,860  
0  
0  
0  
0  
0  
12,259  
16,642  
13,783  
13,567  
14,144  
2,906  
3,547  
4,140  
5,148  
3,120  
4  
13  
0  
218  
125  
16,564  
16,631  
14,436  
14,937  
13,217  
0  
0  
0  
0  
0  
4,310  
4,703  
5,096  
5,695  
5,135  
0  
0  
0  
0  
0  
12,228  
11,892  
9,242  
9,242  
8,082  
0  
0  
0  
0  
0  
26  
37  
98  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,622  
40,488  
38,118  
39,278  
39,468  
17,053  
18,097  
14,931  
16,084  
16,844  
3,124  
4,169  
3,231  
4,384  
5,679  
13,928  
13,928  
11,699  
11,699  
11,165  
22,569  
22,391  
23,187  
23,194  
22,623  
22,569  
22,391  
23,187  
23,194  
22,623  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0