Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,572  
41,227  
39,755  
40,852  
39,622  
21,416  
21,740  
20,290  
21,471  
23,057  
11,755  
3,452  
2,352  
1,559  
7,888  
0  
0  
0  
0  
0  
6,745  
15,190  
13,470  
14,963  
12,259  
2,871  
3,098  
4,468  
4,860  
2,906  
44  
1  
0  
89  
4  
19,156  
19,487  
19,464  
19,381  
16,564  
0  
0  
0  
0  
0  
6,302  
6,599  
6,895  
6,832  
4,310  
0  
0  
0  
0  
0  
12,728  
12,728  
12,408  
12,369  
12,228  
0  
0  
0  
0  
0  
125  
160  
161  
179  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,572  
41,227  
39,755  
40,852  
39,622  
17,854  
18,510  
16,759  
17,857  
17,053  
3,402  
4,058  
2,548  
3,906  
3,124  
14,452  
14,452  
14,211  
13,951  
13,928  
22,718  
22,718  
22,995  
22,995  
22,569  
22,718  
22,718  
22,995  
22,995  
22,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0