Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,037  
40,485  
40,572  
41,227  
39,755  
21,364  
21,537  
21,416  
21,740  
20,290  
3,629  
11,072  
11,755  
3,452  
2,352  
8,000  
0  
0  
0  
0  
3,971  
5,081  
6,745  
15,190  
13,470  
5,763  
5,385  
2,871  
3,098  
4,468  
0  
0  
44  
1  
0  
18,673  
18,948  
19,156  
19,487  
19,464  
0  
0  
0  
0  
0  
5,515  
5,856  
6,302  
6,599  
6,895  
0  
0  
0  
0  
0  
12,847  
12,847  
12,728  
12,728  
12,408  
0  
0  
0  
0  
0  
311  
245  
125  
160  
161  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,037  
40,485  
40,572  
41,227  
39,755  
17,083  
17,365  
17,854  
18,510  
16,759  
2,631  
2,913  
3,402  
4,058  
2,548  
14,452  
14,452  
14,452  
14,452  
14,211  
22,954  
23,120  
22,718  
22,718  
22,995  
22,954  
23,120  
22,718  
22,718  
22,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0