Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
608,569  
599,823  
544,959  
526,173  
494,375  
421,614  
392,269  
382,858  
371,918  
339,653  
21,452  
54,996  
76,348  
43,901  
25,149  
166,744  
142,744  
93,501  
66,257  
83,128  
118,970  
104,382  
108,132  
127,350  
96,646  
105,760  
81,827  
93,015  
125,736  
112,412  
8,688  
8,320  
11,860  
8,673  
22,318  
186,956  
207,554  
162,101  
154,255  
154,722  
0  
0  
0  
0  
0  
51,557  
51,999  
46,091  
36,663  
39,049  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
37,996  
54,996  
13,798  
13,798  
14,728  
97,403  
100,560  
102,213  
103,794  
100,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
608,569  
599,823  
544,959  
526,173  
494,375  
286,623  
284,773  
234,950  
221,542  
186,021  
286,623  
284,773  
234,950  
221,542  
186,021  
0  
0  
0  
0  
0  
321,947  
315,050  
310,009  
304,631  
308,355  
321,947  
315,050  
310,009  
304,631  
308,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0