Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
691,543  
663,228  
643,818  
607,915  
604,246  
445,847  
491,397  
412,621  
431,334  
398,217  
15,613  
6,495  
17,862  
16,340  
41,200  
91,295  
149,795  
91,024  
149,524  
97,744  
166,864  
158,920  
151,435  
140,601  
126,535  
168,281  
167,966  
141,871  
112,326  
124,429  
3,794  
8,221  
10,429  
12,544  
8,309  
245,696  
171,830  
231,197  
176,580  
206,029  
21,478  
0  
0  
0  
0  
62,593  
63,481  
63,667  
64,280  
51,495  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
70,136  
13,705  
72,711  
14,294  
56,294  
91,489  
94,644  
94,819  
98,007  
98,240  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
691,543  
663,228  
643,818  
607,915  
604,246  
381,295  
329,400  
314,322  
283,351  
288,147  
381,295  
329,400  
314,322  
283,351  
288,147  
0  
0  
0  
0  
0  
310,248  
333,827  
329,496  
324,563  
316,100  
310,248  
333,827  
329,496  
324,563  
316,100  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0