Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
663,228  
643,818  
607,915  
604,246  
608,569  
491,397  
412,621  
431,334  
398,217  
421,614  
6,495  
17,862  
16,340  
41,200  
21,452  
149,795  
91,024  
149,524  
97,744  
166,744  
158,920  
151,435  
140,601  
126,535  
118,970  
167,966  
141,871  
112,326  
124,429  
105,760  
8,221  
10,429  
12,544  
8,309  
8,688  
171,830  
231,197  
176,580  
206,029  
186,956  
0  
0  
0  
0  
0  
63,481  
63,667  
64,280  
51,495  
51,557  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,705  
72,711  
14,294  
56,294  
37,996  
94,644  
94,819  
98,007  
98,240  
97,403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
663,228  
643,818  
607,915  
604,246  
608,569  
329,400  
314,322  
283,351  
288,147  
286,623  
329,400  
314,322  
283,351  
288,147  
286,623  
0  
0  
0  
0  
0  
333,827  
329,496  
324,563  
316,100  
321,947  
333,827  
329,496  
324,563  
316,100  
321,947  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0