Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
607,915  
604,246  
608,569  
599,823  
544,959  
431,334  
398,217  
421,614  
392,269  
382,858  
16,340  
41,200  
21,452  
54,996  
76,348  
149,524  
97,744  
166,744  
142,744  
93,501  
140,601  
126,535  
118,970  
104,382  
108,132  
112,326  
124,429  
105,760  
81,827  
93,015  
12,544  
8,309  
8,688  
8,320  
11,860  
176,580  
206,029  
186,956  
207,554  
162,101  
0  
0  
0  
0  
0  
64,280  
51,495  
51,557  
51,999  
46,091  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,294  
56,294  
37,996  
54,996  
13,798  
98,007  
98,240  
97,403  
100,560  
102,213  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
607,915  
604,246  
608,569  
599,823  
544,959  
283,351  
288,147  
286,623  
284,773  
234,950  
283,351  
288,147  
286,623  
284,773  
234,950  
0  
0  
0  
0  
0  
324,563  
316,100  
321,947  
315,050  
310,009  
324,563  
316,100  
321,947  
315,050  
310,009  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0