Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
526,173  
494,375  
534,730  
565,554  
591,941  
371,918  
339,653  
373,626  
401,073  
421,549  
43,901  
25,149  
93,364  
24,506  
53,491  
66,257  
83,128  
55,128  
110,000  
92,000  
127,350  
96,646  
92,812  
97,859  
102,403  
125,736  
112,412  
117,276  
152,248  
157,694  
8,673  
22,318  
15,045  
16,460  
15,960  
154,255  
154,722  
161,104  
164,481  
170,392  
0  
0  
0  
0  
0  
36,663  
39,049  
39,418  
41,984  
42,550  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,798  
14,728  
14,728  
15,327  
17,927  
103,794  
100,945  
106,958  
107,169  
109,915  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
526,173  
494,375  
534,730  
565,554  
591,941  
221,542  
186,021  
228,180  
261,966  
281,841  
221,542  
186,021  
208,762  
206,938  
227,702  
0  
0  
19,418  
55,027  
54,140  
304,631  
308,355  
306,550  
303,588  
310,099  
304,631  
308,355  
306,550  
303,588  
310,099  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0