Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
615,904  
691,543  
663,228  
643,818  
607,915  
431,256  
445,847  
491,397  
412,621  
431,334  
19,209  
15,613  
6,495  
17,862  
16,340  
76,272  
91,295  
149,795  
91,024  
149,524  
139,585  
166,864  
158,920  
151,435  
140,601  
187,674  
168,281  
167,966  
141,871  
112,326  
8,516  
3,794  
8,221  
10,429  
12,544  
184,648  
245,696  
171,830  
231,197  
176,580  
21,478  
21,478  
0  
0  
0  
63,190  
62,593  
63,481  
63,667  
64,280  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,636  
70,136  
13,705  
72,711  
14,294  
88,343  
91,489  
94,644  
94,819  
98,007  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
615,904  
691,543  
663,228  
643,818  
607,915  
301,173  
381,295  
329,400  
314,322  
283,351  
301,173  
381,295  
329,400  
314,322  
283,351  
0  
0  
0  
0  
0  
314,731  
310,248  
333,827  
329,496  
324,563  
314,731  
310,248  
333,827  
329,496  
324,563  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0