Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
662,377  
615,904  
691,543  
663,228  
643,818  
467,386  
431,256  
445,847  
491,397  
412,621  
41,431  
19,209  
15,613  
6,495  
17,862  
51,000  
76,272  
91,295  
149,795  
91,024  
165,900  
139,585  
166,864  
158,920  
151,435  
201,692  
187,674  
168,281  
167,966  
141,871  
7,363  
8,516  
3,794  
8,221  
10,429  
194,992  
184,648  
245,696  
171,830  
231,197  
22,930  
21,478  
21,478  
0  
0  
70,346  
63,190  
62,593  
63,481  
63,667  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,586  
11,636  
70,136  
13,705  
72,711  
90,130  
88,343  
91,489  
94,644  
94,819  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
662,377  
615,904  
691,543  
663,228  
643,818  
334,642  
301,173  
381,295  
329,400  
314,322  
334,642  
301,173  
381,295  
329,400  
314,322  
0  
0  
0  
0  
0  
327,736  
314,731  
310,248  
333,827  
329,496  
327,736  
314,731  
310,248  
333,827  
329,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0