Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
126,532,888  
121,214,303  
124,040,176  
114,467,609  
115,677,157  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,001,188  
1,319,470  
1,176,978  
1,031,154  
816,315  
  Tiền gửi tại NHNN
5,777,653  
1,091,716  
2,364,130  
755,056  
1,079,606  
15,736,986  
14,556,358  
22,488,409  
23,785,324  
27,883,028  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
3,789  
0  
0  
0  
0  
72,915,523  
69,052,568  
62,747,997  
56,128,928  
52,559,741  
539,910  
554,470  
580,054  
607,677  
633,189  
22,992,269  
28,881,747  
25,465,003  
28,050,940  
29,406,013  
0  
0  
0  
0  
0  
280,182  
242,817  
250,773  
182,576  
196,354  
0  
0  
0  
0  
0  
7,285,388  
5,515,157  
8,966,832  
3,925,954  
3,102,911  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
126,532,888  
121,214,303  
124,040,176  
114,467,609  
115,677,157  
116,876,548  
113,936,157  
117,363,459  
108,039,004  
109,609,627  
9,656,340  
7,278,146  
6,676,717  
6,428,605  
6,067,530  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng