Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
126,912,061  
126,532,888  
121,214,303  
124,040,176  
114,467,609  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,120,451  
1,001,188  
1,319,470  
1,176,978  
1,031,154  
  Tiền gửi tại NHNN
1,372,914  
5,777,653  
1,091,716  
2,364,130  
755,056  
17,486,927  
15,736,986  
14,556,358  
22,488,409  
23,785,324  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
3,789  
0  
0  
0  
72,899,471  
72,915,523  
69,052,568  
62,747,997  
56,128,928  
1,098,437  
539,910  
554,470  
580,054  
607,677  
23,798,731  
22,992,269  
28,881,747  
25,465,003  
28,050,940  
0  
0  
0  
0  
0  
270,570  
280,182  
242,817  
250,773  
182,576  
0  
0  
0  
0  
0  
8,864,560  
7,285,388  
5,515,157  
8,966,832  
3,925,954  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
126,912,061  
126,532,888  
121,214,303  
124,040,176  
114,467,609  
116,710,034  
116,876,548  
113,936,157  
117,363,459  
108,039,004  
10,202,027  
9,656,340  
7,278,146  
6,676,717  
6,428,605  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng