Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
136,179,403  
126,912,061  
126,532,888  
121,214,303  
124,040,176  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,332,025  
1,120,451  
1,001,188  
1,319,470  
1,176,978  
  Tiền gửi tại NHNN
4,692,735  
1,372,914  
5,777,653  
1,091,716  
2,364,130  
16,340,793  
17,486,927  
15,736,986  
14,556,358  
22,488,409  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
3,789  
0  
0  
76,295,237  
72,899,471  
72,915,523  
69,052,568  
62,747,997  
1,265,452  
1,098,437  
539,910  
554,470  
580,054  
24,899,523  
23,798,731  
22,992,269  
28,881,747  
25,465,003  
0  
0  
0  
0  
0  
300,052  
270,570  
280,182  
242,817  
250,773  
0  
0  
0  
0  
0  
11,053,586  
8,864,560  
7,285,388  
5,515,157  
8,966,832  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
136,179,403  
126,912,061  
126,532,888  
121,214,303  
124,040,176  
125,537,277  
116,710,034  
116,876,548  
113,936,157  
117,363,459  
10,642,126  
10,202,027  
9,656,340  
7,278,146  
6,676,717  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
10,634,444  
8,173,044  
7,321,182  
7,153,287  
7,321,529  
  Bảo lãnh vay vốn
59,068  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
56,579,980  
57,328,429  
51,966,326  
14,817,756  
56,615,400  
  Cam kết mua ngoại tệ
4,213,903  
7,655,826  
1,110,371  
7,388,548  
438,336  
  Cam kết bán ngoại tệ
4,215,408  
7,656,114  
1,110,405  
7,429,208  
440,045  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
48,150,669  
42,016,489  
49,745,550  
0  
55,737,019  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
1,629,153  
1,484,986  
2,854,466  
2,159,972  
886,466  
Cam kết khác
3,758,467  
3,760,620  
1,752,735  
4,324,474  
4,876,244