Công ty cổ phần Vận tải Transimex (TOT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,547  
 
 
 
 
20,304  
 
 
 
 
3,272  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
16,014  
 
 
 
 
317  
 
 
 
 
701  
 
 
 
 
37,243  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
33,476  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,768  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,547  
 
 
 
 
9,955  
 
 
 
 
9,955  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
47,592  
 
 
 
 
47,592  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0