Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,421  
238,074  
303,082  
298,956  
409,460  
268,496  
267,523  
265,146  
329,737  
191,616  
1,259  
4,472  
1,412  
1,770  
34,044  
0  
0  
0  
0  
0  
249,818  
244,416  
238,802  
307,331  
133,820  
17,329  
18,459  
24,932  
18,780  
23,218  
91  
176  
0  
1,856  
534  
2,925  
-29,449  
37,935  
-30,780  
217,844  
0  
-36,000  
31,180  
-36,000  
0  
2,943  
2,985  
3,047  
1,453  
66,654  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-18  
0  
0  
0  
147,189  
0  
3,567  
3,708  
3,767  
4,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,421  
238,074  
303,082  
298,956  
409,460  
17,067  
-15,819  
49,499  
48,268  
25,114  
17,067  
-15,819  
49,499  
48,268  
25,114  
0  
0  
0  
0  
0  
254,355  
253,894  
253,583  
250,689  
384,346  
254,355  
253,894  
253,583  
250,689  
384,346  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0