Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
51,483  
 
 
 
 
15,483  
 
 
 
 
594  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,505  
 
 
 
 
5,896  
 
 
 
 
489  
 
 
 
 
36,000  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
36,000  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
51,483  
 
 
 
 
12,309  
 
 
 
 
12,309  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
39,174  
 
 
 
 
39,174  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0