Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
264,940  
264,567  
280,511  
271,421  
238,074  
262,171  
261,515  
277,651  
268,496  
267,523  
12,237  
10,700  
7,492  
1,259  
4,472  
0  
0  
0  
0  
0  
235,188  
233,847  
253,777  
249,818  
244,416  
14,420  
16,878  
16,284  
17,329  
18,459  
325  
91  
97  
91  
176  
2,770  
3,052  
2,860  
2,925  
-29,449  
0  
0  
0  
0  
-36,000  
2,770  
2,835  
2,860  
2,943  
2,985  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-18  
0  
0  
217  
0  
0  
3,567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
264,940  
264,567  
280,511  
271,421  
238,074  
10,299  
9,980  
25,934  
17,067  
-15,819  
10,299  
9,980  
25,934  
17,067  
-15,819  
0  
0  
0  
0  
0  
254,641  
254,587  
254,577  
254,355  
253,894  
254,641  
254,587  
254,577  
254,355  
253,894  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0