Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,074  
303,082  
298,956  
409,460  
 
267,523  
265,146  
329,737  
191,616  
 
4,472  
1,412  
1,770  
34,044  
 
0  
0  
0  
0  
 
244,416  
238,802  
307,331  
133,820  
 
18,459  
24,932  
18,780  
23,218  
 
176  
0  
1,856  
534  
 
-29,449  
37,935  
-30,780  
217,844  
 
-36,000  
31,180  
-36,000  
0  
 
2,985  
3,047  
1,453  
66,654  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
147,189  
 
3,567  
3,708  
3,767  
4,000  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,074  
303,082  
298,956  
409,460  
 
-15,819  
49,499  
48,268  
25,114  
 
-15,819  
49,499  
48,268  
25,114  
 
0  
0  
0  
0  
 
253,894  
253,583  
250,689  
384,346  
 
253,894  
253,583  
250,689  
384,346  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0