Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
298,956  
409,460  
 
127,142  
118,383  
329,737  
191,616  
 
113,142  
116,855  
1,770  
34,044  
 
483  
3,724  
0  
0  
 
0  
0  
307,331  
133,820  
 
91,107  
103,357  
18,780  
23,218  
 
20,796  
9,705  
1,856  
534  
 
757  
70  
-30,780  
217,844  
 
14,000  
1,528  
-36,000  
0  
 
0  
0  
1,453  
66,654  
 
14,000  
1,500  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
147,189  
 
0  
0  
3,767  
4,000  
 
0  
28  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
298,956  
409,460  
 
127,142  
118,383  
48,268  
25,114  
 
26,663  
18,326  
48,268  
25,114  
 
26,663  
18,326  
0  
0  
 
0  
0  
250,689  
384,346  
 
100,479  
100,057  
250,689  
384,346  
 
100,479  
100,057  
0  
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0