Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
497,536  
488,556  
484,068  
488,288  
496,609  
143,966  
127,983  
117,079  
113,834  
115,451  
62,195  
51,055  
26,212  
15,658  
43,798  
15,225  
15,221  
45,218  
55,218  
25,214  
46,265  
44,847  
28,917  
25,102  
26,493  
20,223  
16,674  
16,402  
16,875  
19,710  
58  
186  
331  
982  
236  
353,570  
360,573  
366,989  
374,454  
381,159  
655  
537  
537  
537  
394  
339,224  
346,623  
354,005  
361,164  
367,341  
0  
0  
0  
0  
0  
5,534  
5,401  
5,372  
5,372  
5,991  
0  
0  
0  
0  
0  
8,157  
8,012  
7,076  
7,382  
7,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
497,536  
488,556  
484,068  
488,288  
496,609  
249,316  
244,609  
232,556  
237,677  
243,261  
112,577  
107,076  
91,824  
100,947  
99,271  
136,738  
137,533  
140,733  
136,730  
143,990  
248,220  
243,946  
251,512  
250,611  
253,348  
248,205  
243,928  
251,491  
250,587  
253,321  
15  
18  
21  
24  
27  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0