Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
404,892  
411,335  
386,656  
193,721  
213,562  
144,782  
152,895  
132,717  
111,524  
131,363  
421  
3,419  
1,131  
1,032  
597  
0  
0  
0  
0  
0  
142,649  
149,438  
131,548  
110,453  
130,728  
1,633  
0  
0  
0  
0  
78  
38  
38  
38  
39  
260,110  
258,440  
253,939  
82,197  
82,199  
229,667  
228,876  
225,859  
54,119  
54,119  
889  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,381  
1,381  
0  
0  
0  
28,080  
28,080  
28,080  
28,078  
28,080  
94  
103  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
404,892  
411,335  
386,656  
193,721  
213,562  
131,264  
139,156  
115,985  
93,584  
118,831  
130,729  
139,156  
115,985  
93,584  
118,831  
535  
0  
0  
0  
0  
273,628  
272,179  
270,670  
100,137  
94,731  
273,628  
272,179  
270,670  
100,137  
94,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0