Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
366,829  
375,061  
382,599  
371,909  
397,685  
144,387  
167,080  
146,345  
135,463  
148,912  
3,735  
2,978  
8,103  
5,270  
7,136  
0  
0  
0  
0  
0  
134,229  
151,516  
134,599  
126,457  
140,653  
6,036  
12,512  
3,412  
3,412  
1,076  
387  
74  
232  
324  
47  
222,443  
207,981  
236,254  
236,446  
248,773  
219,579  
204,925  
204,925  
204,925  
219,625  
2,758  
2,908  
3,058  
3,209  
799  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
28,080  
28,080  
28,080  
106  
148  
191  
233  
270  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
366,829  
375,061  
382,599  
371,909  
397,685  
92,563  
99,562  
108,147  
97,518  
124,391  
90,832  
97,831  
106,002  
95,373  
124,027  
1,731  
1,731  
2,145  
2,145  
364  
274,266  
275,499  
274,452  
274,391  
273,293  
274,266  
275,499  
274,452  
274,391  
273,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0