Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
371,909  
397,685  
395,623  
404,892  
411,335  
135,463  
148,912  
147,225  
144,782  
152,895  
5,270  
7,136  
2,152  
421  
3,419  
0  
0  
0  
0  
0  
126,457  
140,653  
143,933  
142,649  
149,438  
3,412  
1,076  
1,076  
1,633  
0  
324  
47  
64  
78  
38  
236,446  
248,773  
248,398  
260,110  
258,440  
204,925  
219,625  
219,185  
229,667  
228,876  
3,209  
799  
844  
889  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,381  
1,381  
28,080  
28,080  
28,080  
28,080  
28,080  
233  
270  
289  
94  
103  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
371,909  
397,685  
395,623  
404,892  
411,335  
97,518  
124,391  
123,966  
131,264  
139,156  
95,373  
124,027  
123,465  
130,729  
139,156  
2,145  
364  
501  
535  
0  
274,391  
273,293  
271,657  
273,628  
272,179  
274,391  
273,293  
271,657  
273,628  
272,179  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0