Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
382,599  
371,909  
397,685  
395,623  
404,892  
146,345  
135,463  
148,912  
147,225  
144,782  
8,103  
5,270  
7,136  
2,152  
421  
0  
0  
0  
0  
0  
134,599  
126,457  
140,653  
143,933  
142,649  
3,412  
3,412  
1,076  
1,076  
1,633  
232  
324  
47  
64  
78  
236,254  
236,446  
248,773  
248,398  
260,110  
204,925  
204,925  
219,625  
219,185  
229,667  
3,058  
3,209  
799  
844  
889  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,381  
28,080  
28,080  
28,080  
28,080  
28,080  
191  
233  
270  
289  
94  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
382,599  
371,909  
397,685  
395,623  
404,892  
108,147  
97,518  
124,391  
123,966  
131,264  
106,002  
95,373  
124,027  
123,465  
130,729  
2,145  
2,145  
364  
501  
535  
274,452  
274,391  
273,293  
271,657  
273,628  
274,452  
274,391  
273,293  
271,657  
273,628  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0