Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
785,602  
641,371  
553,121  
614,261  
539,297  
434,261  
290,592  
194,449  
242,106  
162,239  
6,693  
28,395  
7,894  
97,835  
47,101  
0  
0  
0  
0  
0  
222,814  
67,282  
30,809  
18,862  
14,104  
193,462  
185,854  
146,644  
122,272  
96,800  
11,292  
9,061  
9,103  
3,137  
4,233  
351,341  
350,780  
358,672  
372,155  
377,058  
0  
0  
0  
0  
0  
331,105  
338,088  
345,080  
352,092  
359,113  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,236  
12,692  
13,591  
20,063  
17,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
785,602  
641,371  
553,121  
614,261  
539,297  
753,942  
608,417  
523,193  
590,103  
512,164  
618,696  
473,171  
372,304  
346,700  
280,174  
135,246  
135,246  
150,889  
243,403  
231,990  
31,660  
32,954  
29,928  
24,158  
27,133  
31,660  
32,954  
29,928  
24,158  
27,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0