Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
631,252  
785,602  
641,371  
553,121  
614,261  
283,843  
434,261  
290,592  
194,449  
242,106  
11,192  
6,693  
28,395  
7,894  
97,835  
0  
0  
0  
0  
0  
197,913  
222,814  
67,282  
30,809  
18,862  
73,279  
193,462  
185,854  
146,644  
122,272  
1,459  
11,292  
9,061  
9,103  
3,137  
347,410  
351,341  
350,780  
358,672  
372,155  
0  
0  
0  
0  
0  
324,128  
331,105  
338,088  
345,080  
352,092  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
23,282  
20,236  
12,692  
13,591  
20,063  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
631,252  
785,602  
641,371  
553,121  
614,261  
605,927  
753,942  
608,417  
523,193  
590,103  
555,705  
618,696  
473,171  
372,304  
346,700  
50,222  
135,246  
135,246  
150,889  
243,403  
25,325  
31,660  
32,954  
29,928  
24,158  
25,325  
31,660  
32,954  
29,928  
24,158  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0