Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
641,408  
553,121  
614,261  
539,297  
493,134  
290,629  
194,449  
242,106  
162,239  
109,392  
28,383  
7,894  
97,835  
47,101  
17,141  
0  
0  
0  
0  
0  
67,306  
30,809  
18,862  
14,104  
37,168  
185,854  
146,644  
122,272  
96,800  
53,002  
9,086  
9,103  
3,137  
4,233  
2,081  
350,780  
358,672  
372,155  
377,058  
383,742  
0  
0  
0  
0  
0  
338,088  
345,080  
352,092  
359,113  
366,133  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,692  
13,591  
20,063  
17,945  
17,609  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
641,408  
553,121  
614,261  
539,297  
493,134  
608,470  
523,193  
590,103  
512,164  
489,118  
458,224  
372,304  
346,700  
280,174  
252,128  
150,246  
150,889  
243,403  
231,990  
236,990  
32,938  
29,928  
24,158  
27,133  
4,016  
32,938  
29,928  
24,158  
27,133  
4,016  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0