Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
641,371  
553,121  
614,261  
539,297  
 
290,592  
194,449  
242,106  
162,239  
 
28,395  
7,894  
97,835  
47,101  
 
0  
0  
0  
0  
 
67,282  
30,809  
18,862  
14,104  
 
185,854  
146,644  
122,272  
96,800  
 
9,061  
9,103  
3,137  
4,233  
 
350,780  
358,672  
372,155  
377,058  
 
0  
0  
0  
0  
 
338,088  
345,080  
352,092  
359,113  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
12,692  
13,591  
20,063  
17,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
641,371  
553,121  
614,261  
539,297  
 
608,417  
523,193  
590,103  
512,164  
 
473,171  
372,304  
346,700  
280,174  
 
135,246  
150,889  
243,403  
231,990  
 
32,954  
29,928  
24,158  
27,133  
 
32,954  
29,928  
24,158  
27,133  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0