Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
912,705  
894,403  
533,108  
569,685  
564,318  
752,856  
637,038  
366,376  
404,815  
400,717  
4,419  
19,834  
6,006  
2,372  
2,246  
0  
0  
16,496  
50,009  
63,481  
543,357  
414,590  
159,632  
171,553  
178,089  
201,827  
199,011  
182,980  
179,056  
156,638  
3,253  
3,603  
1,262  
1,824  
263  
159,849  
257,365  
166,732  
164,870  
163,600  
0  
0  
0  
0  
0  
5,185  
5,505  
5,789  
4,821  
3,691  
152,925  
152,925  
152,925  
152,925  
152,925  
1,593  
1,621  
1,593  
1,067  
915  
0  
97,314  
6,010  
6,010  
6,000  
146  
0  
414  
48  
69  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
912,705  
884,403  
533,108  
569,685  
564,318  
338,666  
319,395  
280,625  
320,840  
319,345  
336,862  
317,487  
280,625  
320,840  
319,345  
1,804  
1,908  
0  
0  
0  
574,039  
565,009  
252,483  
248,844  
244,973  
574,039  
565,009  
252,483  
248,844  
244,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0