Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,078,303  
1,002,847  
912,705  
894,403  
533,108  
804,139  
728,579  
752,856  
637,038  
366,376  
9,736  
6,138  
4,419  
19,834  
6,006  
32,201  
12,101  
0  
0  
16,496  
455,536  
468,072  
543,357  
414,590  
159,632  
298,396  
234,361  
201,827  
199,011  
182,980  
8,269  
7,907  
3,253  
3,603  
1,262  
274,164  
274,268  
159,849  
257,365  
166,732  
0  
0  
0  
0  
0  
4,539  
4,862  
5,185  
5,505  
5,789  
152,925  
152,925  
152,925  
152,925  
152,925  
1,813  
1,593  
1,593  
1,621  
1,593  
114,887  
114,887  
0  
97,314  
6,010  
0  
0  
146  
0  
414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,078,303  
1,002,847  
912,705  
884,403  
533,108  
392,804  
305,893  
338,666  
319,395  
280,625  
383,819  
304,194  
336,862  
317,487  
280,625  
8,985  
1,700  
1,804  
1,908  
0  
685,499  
696,954  
574,039  
565,009  
252,483  
685,499  
696,954  
574,039  
565,009  
252,483  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0