Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,965,565  
1,845,499  
1,828,041  
1,905,629  
1,753,306  
897,061  
771,730  
789,216  
873,862  
791,735  
6,268  
11,782  
13,478  
8,935  
4,777  
0  
0  
0  
0  
0  
276,056  
265,935  
345,579  
344,701  
344,317  
565,700  
445,446  
391,495  
488,438  
393,174  
49,037  
48,566  
38,664  
31,788  
49,466  
1,068,504  
1,073,769  
1,038,825  
1,031,767  
961,571  
2,169  
3,063  
3,309  
3,269  
474  
909,018  
898,123  
877,772  
878,645  
757,086  
0  
0  
0  
0  
0  
114,182  
130,626  
118,749  
125,257  
182,605  
0  
0  
0  
0  
0  
43,135  
41,957  
38,995  
24,597  
21,407  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,965,565  
1,845,499  
1,828,041  
1,905,629  
1,753,306  
1,429,955  
1,325,136  
1,333,949  
1,443,535  
1,310,634  
1,106,689  
1,011,037  
980,427  
1,122,899  
961,931  
323,266  
314,099  
353,521  
320,636  
348,703  
535,610  
520,363  
494,092  
462,094  
442,672  
535,610  
520,363  
494,092  
462,094  
442,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0