Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,581,230  
2,700,982  
2,878,251  
2,431,391  
2,226,746  
1,371,062  
1,508,007  
1,728,402  
1,297,588  
1,111,189  
12,790  
14,170  
11,536  
10,603  
10,283  
0  
0  
0  
0  
0  
488,723  
734,215  
714,623  
495,500  
432,811  
808,137  
694,776  
941,963  
731,661  
611,178  
61,412  
64,845  
60,280  
59,824  
56,916  
1,210,168  
1,192,975  
1,149,850  
1,133,803  
1,115,557  
8,149  
7,923  
7,755  
8,044  
7,237  
979,180  
942,305  
936,747  
899,118  
909,349  
0  
0  
0  
0  
0  
131,895  
154,706  
131,481  
152,097  
122,954  
0  
0  
0  
0  
0  
90,943  
88,042  
73,867  
74,543  
76,017  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,581,230  
2,700,982  
2,878,251  
2,431,391  
2,226,746  
1,786,706  
1,956,701  
2,197,290  
1,780,390  
1,597,339  
1,358,065  
1,683,098  
1,942,443  
1,467,682  
1,321,869  
428,641  
273,603  
254,847  
312,708  
275,471  
794,524  
744,281  
680,962  
651,002  
629,406  
794,524  
744,281  
680,962  
651,002  
629,406  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0