Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,869,770  
2,431,391  
2,226,746  
2,345,532  
2,253,674  
1,723,027  
1,297,588  
1,111,189  
1,245,639  
1,174,735  
113,619  
10,603  
10,283  
19,006  
7,746  
0  
0  
0  
0  
0  
627,456  
495,500  
432,811  
621,609  
410,961  
921,879  
731,661  
611,178  
547,207  
703,818  
60,074  
59,824  
56,916  
57,817  
52,211  
1,146,743  
1,133,803  
1,115,557  
1,099,894  
1,078,939  
7,755  
8,044  
7,237  
6,089  
6,563  
936,747  
899,118  
909,349  
881,753  
874,498  
0  
0  
0  
0  
0  
128,375  
152,097  
122,954  
142,379  
129,824  
0  
0  
0  
0  
0  
73,867  
74,543  
76,017  
69,673  
68,055  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,869,770  
2,431,391  
2,226,746  
2,351,475  
2,253,674  
2,188,809  
1,780,390  
1,597,339  
1,749,595  
1,697,684  
1,933,962  
1,467,682  
1,321,869  
1,443,503  
1,406,819  
254,847  
312,708  
275,471  
306,091  
290,865  
680,962  
651,002  
629,406  
601,880  
555,990  
680,962  
651,002  
629,406  
601,880  
555,990  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0