Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,431,391  
2,226,746  
2,345,532  
2,253,674  
1,965,565  
1,297,588  
1,111,189  
1,245,639  
1,174,735  
897,061  
10,603  
10,283  
19,006  
7,746  
6,268  
0  
0  
0  
0  
0  
495,500  
432,811  
621,609  
410,961  
276,056  
731,661  
611,178  
547,207  
703,818  
565,700  
59,824  
56,916  
57,817  
52,211  
49,037  
1,133,803  
1,115,557  
1,099,894  
1,078,939  
1,068,504  
8,044  
7,237  
6,089  
6,563  
2,169  
899,118  
909,349  
881,753  
874,498  
909,018  
0  
0  
0  
0  
0  
152,097  
122,954  
142,379  
129,824  
114,182  
0  
0  
0  
0  
0  
74,543  
76,017  
69,673  
68,055  
43,135  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,431,391  
2,226,746  
2,351,475  
2,253,674  
1,965,565  
1,780,390  
1,597,339  
1,749,595  
1,697,684  
1,429,955  
1,467,682  
1,321,869  
1,443,503  
1,406,819  
1,106,689  
312,708  
275,471  
306,091  
290,865  
323,266  
651,002  
629,406  
601,880  
555,990  
535,610  
651,002  
629,406  
601,880  
555,990  
535,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0