Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,828,041  
1,905,629  
1,753,306  
1,609,491  
1,543,254  
789,216  
873,862  
791,735  
692,896  
722,123  
13,478  
8,935  
4,777  
56,464  
7,177  
0  
0  
0  
0  
0  
345,579  
344,701  
344,317  
262,302  
337,597  
391,495  
488,438  
393,174  
338,736  
347,985  
38,664  
31,788  
49,466  
35,394  
29,364  
1,038,825  
1,031,767  
961,571  
916,595  
821,131  
3,309  
3,269  
474  
0  
0  
877,772  
878,645  
757,086  
734,979  
680,883  
0  
0  
0  
0  
0  
118,749  
125,257  
182,605  
157,324  
118,105  
0  
0  
0  
3,500  
3,500  
38,995  
24,597  
21,407  
20,791  
18,644  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,828,041  
1,905,629  
1,753,306  
1,609,491  
1,543,254  
1,333,949  
1,443,535  
1,310,634  
1,177,369  
1,179,579  
980,427  
1,122,899  
961,931  
903,421  
937,059  
353,521  
320,636  
348,703  
273,948  
242,520  
494,092  
462,094  
442,672  
432,122  
363,675  
494,092  
462,094  
442,672  
432,122  
363,675  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0