Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,253,674  
1,965,565  
1,845,499  
1,828,041  
1,905,629  
1,174,735  
897,061  
771,730  
789,216  
873,862  
7,746  
6,268  
11,782  
13,478  
8,935  
0  
0  
0  
0  
0  
410,961  
276,056  
265,935  
345,579  
344,701  
703,818  
565,700  
445,446  
391,495  
488,438  
52,211  
49,037  
48,566  
38,664  
31,788  
1,078,939  
1,068,504  
1,073,769  
1,038,825  
1,031,767  
6,563  
2,169  
3,063  
3,309  
3,269  
874,498  
909,018  
898,123  
877,772  
878,645  
0  
0  
0  
0  
0  
129,824  
114,182  
130,626  
118,749  
125,257  
0  
0  
0  
0  
0  
68,055  
43,135  
41,957  
38,995  
24,597  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,253,674  
1,965,565  
1,845,499  
1,828,041  
1,905,629  
1,697,684  
1,429,955  
1,325,136  
1,333,949  
1,443,535  
1,406,819  
1,106,689  
1,011,037  
980,427  
1,122,899  
290,865  
323,266  
314,099  
353,521  
320,636  
555,990  
535,610  
520,363  
494,092  
462,094  
555,990  
535,610  
520,363  
494,092  
462,094  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0