Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,601,892  
1,760,111  
1,766,163  
 
 
131,779  
294,046  
248,225  
 
 
117  
154  
136  
 
 
0  
0  
0  
 
 
75,025  
121,928  
164,358  
 
 
48,651  
166,312  
79,825  
 
 
7,986  
5,652  
3,906  
 
 
1,470,113  
1,466,065  
1,517,938  
 
 
23,275  
23,275  
23,275  
 
 
1,204,906  
1,185,686  
1,246,533  
 
 
0  
0  
0  
 
 
8,118  
20,349  
1,709  
 
 
10,679  
10,679  
14,511  
 
 
223,136  
226,076  
231,911  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,601,892  
1,760,111  
1,766,163  
 
 
1,435,553  
1,593,983  
1,603,862  
 
 
601,226  
709,713  
655,768  
 
 
834,327  
884,269  
948,094  
 
 
166,340  
166,129  
162,301  
 
 
166,340  
166,129  
162,301  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0