Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,674,724  
1,777,056  
1,526,726  
1,601,892  
1,760,111  
221,882  
272,719  
59,376  
131,779  
294,046  
286  
399  
355  
117  
154  
0  
0  
0  
0  
0  
104,356  
168,998  
1,890  
75,025  
121,928  
113,200  
94,472  
32,433  
48,651  
166,312  
4,040  
8,850  
24,698  
7,986  
5,652  
1,452,842  
1,504,337  
1,467,350  
1,470,113  
1,466,065  
26,535  
26,535  
23,976  
23,275  
23,275  
1,086,464  
1,130,170  
1,170,651  
1,204,906  
1,185,686  
0  
0  
0  
0  
0  
5,432  
1,053  
1,174  
8,118  
20,349  
9,067  
9,067  
8,821  
10,679  
10,679  
325,344  
337,512  
262,729  
223,136  
226,076  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,674,724  
1,777,056  
1,526,726  
1,601,892  
1,760,111  
1,394,857  
1,520,552  
1,294,656  
1,435,553  
1,593,983  
744,500  
811,652  
529,327  
601,226  
709,713  
650,357  
708,900  
765,329  
834,327  
884,269  
279,867  
256,505  
232,070  
166,340  
166,129  
279,867  
256,505  
232,070  
166,340  
166,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0