Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,444,157  
1,520,069  
1,676,615  
1,469,711  
1,658,847  
254,318  
287,501  
362,625  
142,651  
253,544  
856  
423  
285  
239  
378  
0  
0  
0  
0  
0  
192,736  
156,030  
230,254  
71,970  
157,367  
52,347  
120,722  
123,260  
42,268  
89,477  
8,379  
10,326  
8,826  
28,175  
6,321  
1,189,838  
1,232,568  
1,313,990  
1,327,060  
1,405,303  
29,885  
29,885  
29,885  
27,327  
26,535  
878,317  
921,613  
965,715  
1,009,339  
1,048,033  
0  
0  
0  
0  
0  
1,018  
1,202  
742  
742  
6,386  
9,810  
9,810  
12,425  
14,588  
9,067  
270,808  
270,058  
305,223  
275,065  
315,282  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,444,157  
1,520,069  
1,676,615  
1,469,711  
1,658,847  
1,126,710  
1,189,975  
1,324,585  
1,118,020  
1,378,035  
501,289  
573,069  
708,804  
527,834  
783,764  
625,421  
616,906  
615,781  
590,186  
594,272  
317,447  
330,094  
352,030  
351,691  
280,812  
317,447  
330,094  
352,030  
351,691  
280,812  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0