Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,777,056  
1,526,726  
1,601,892  
1,760,111  
1,766,163  
272,719  
59,376  
131,779  
294,046  
248,225  
399  
355  
117  
154  
136  
0  
0  
0  
0  
0  
168,998  
1,890  
75,025  
121,928  
164,358  
94,472  
32,433  
48,651  
166,312  
79,825  
8,850  
24,698  
7,986  
5,652  
3,906  
1,504,337  
1,467,350  
1,470,113  
1,466,065  
1,517,938  
26,535  
23,976  
23,275  
23,275  
23,275  
1,130,170  
1,170,651  
1,204,906  
1,185,686  
1,246,533  
0  
0  
0  
0  
0  
1,053  
1,174  
8,118  
20,349  
1,709  
9,067  
8,821  
10,679  
10,679  
14,511  
337,512  
262,729  
223,136  
226,076  
231,911  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,777,056  
1,526,726  
1,601,892  
1,760,111  
1,766,163  
1,520,552  
1,294,656  
1,435,553  
1,593,983  
1,603,862  
811,652  
529,327  
601,226  
709,713  
655,768  
708,900  
765,329  
834,327  
884,269  
948,094  
256,505  
232,070  
166,340  
166,129  
162,301  
256,505  
232,070  
166,340  
166,129  
162,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0