Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,658,847  
1,674,724  
1,777,056  
1,526,726  
1,601,892  
253,544  
221,882  
272,719  
59,376  
131,779  
378  
286  
399  
355  
117  
0  
0  
0  
0  
0  
157,367  
104,356  
168,998  
1,890  
75,025  
89,477  
113,200  
94,472  
32,433  
48,651  
6,321  
4,040  
8,850  
24,698  
7,986  
1,405,303  
1,452,842  
1,504,337  
1,467,350  
1,470,113  
26,535  
26,535  
26,535  
23,976  
23,275  
1,048,033  
1,086,464  
1,130,170  
1,170,651  
1,204,906  
0  
0  
0  
0  
0  
6,386  
5,432  
1,053  
1,174  
8,118  
9,067  
9,067  
9,067  
8,821  
10,679  
315,282  
325,344  
337,512  
262,729  
223,136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,658,847  
1,674,724  
1,777,056  
1,526,726  
1,601,892  
1,378,035  
1,394,857  
1,520,552  
1,294,656  
1,435,553  
783,764  
744,500  
811,652  
529,327  
601,226  
594,272  
650,357  
708,900  
765,329  
834,327  
280,812  
279,867  
256,505  
232,070  
166,340  
280,812  
279,867  
256,505  
232,070  
166,340  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0