Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,676,615  
1,469,711  
1,658,847  
1,674,724  
1,777,056  
362,625  
142,651  
253,544  
221,882  
272,719  
285  
239  
378  
286  
399  
0  
0  
0  
0  
0  
230,254  
71,970  
157,367  
104,356  
168,998  
123,260  
42,268  
89,477  
113,200  
94,472  
8,826  
28,175  
6,321  
4,040  
8,850  
1,313,990  
1,327,060  
1,405,303  
1,452,842  
1,504,337  
29,885  
27,327  
26,535  
26,535  
26,535  
965,715  
1,009,339  
1,048,033  
1,086,464  
1,130,170  
0  
0  
0  
0  
0  
742  
742  
6,386  
5,432  
1,053  
12,425  
14,588  
9,067  
9,067  
9,067  
305,223  
275,065  
315,282  
325,344  
337,512  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,676,615  
1,469,711  
1,658,847  
1,674,724  
1,777,056  
1,324,585  
1,118,020  
1,378,035  
1,394,857  
1,520,552  
708,804  
527,834  
783,764  
744,500  
811,652  
615,781  
590,186  
594,272  
650,357  
708,900  
352,030  
351,691  
280,812  
279,867  
256,505  
352,030  
351,691  
280,812  
279,867  
256,505  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0