Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
335,517  
331,055  
323,175  
320,298  
325,090  
192,494  
189,536  
182,852  
178,989  
183,816  
118,324  
134,752  
131,040  
135,506  
136,536  
50,000  
30,000  
30,000  
20,000  
20,000  
5,646  
6,625  
7,245  
9,105  
12,974  
18,477  
16,310  
9,501  
12,483  
13,054  
46  
1,849  
5,066  
1,894  
1,252  
143,024  
141,518  
140,323  
141,309  
141,274  
0  
0  
0  
0  
0  
47,964  
48,320  
50,342  
45,004  
46,155  
0  
0  
0  
0  
0  
67,150  
64,664  
61,436  
68,189  
66,946  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
1,098  
1,723  
1,734  
1,305  
1,363  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
335,517  
331,055  
323,175  
320,298  
325,090  
23,246  
22,396  
17,932  
10,454  
17,657  
23,246  
22,396  
17,932  
10,454  
17,657  
0  
0  
0  
0  
0  
312,271  
308,659  
305,243  
309,844  
307,433  
312,271  
308,659  
305,243  
309,844  
307,433  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0