Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
332,940  
323,552  
327,026  
335,517  
331,055  
189,134  
181,318  
184,276  
192,494  
189,536  
48,950  
67,376  
88,174  
118,324  
134,752  
110,000  
95,000  
70,000  
50,000  
30,000  
15,968  
5,684  
6,390  
5,646  
6,625  
10,575  
7,187  
17,725  
18,477  
16,310  
3,640  
6,072  
1,987  
46  
1,849  
143,807  
142,233  
142,751  
143,024  
141,518  
0  
0  
0  
0  
0  
48,950  
51,234  
50,580  
47,964  
48,320  
0  
0  
0  
0  
0  
66,101  
62,178  
63,298  
67,150  
64,664  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
1,944  
2,010  
2,062  
1,098  
1,723  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
332,940  
323,552  
327,026  
335,517  
331,055  
20,796  
17,350  
12,863  
23,246  
22,396  
20,796  
17,350  
12,863  
23,246  
22,396  
0  
0  
0  
0  
0  
312,145  
306,201  
314,163  
312,271  
308,659  
312,145  
306,201  
314,163  
312,271  
308,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0