Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
331,055  
323,175  
320,298  
325,090  
323,114  
189,536  
182,852  
178,989  
183,816  
187,376  
134,752  
131,040  
135,506  
136,536  
139,908  
30,000  
30,000  
20,000  
20,000  
20,000  
6,625  
7,245  
9,105  
12,974  
5,882  
16,310  
9,501  
12,483  
13,054  
15,660  
1,849  
5,066  
1,894  
1,252  
5,926  
141,518  
140,323  
141,309  
141,274  
135,738  
0  
0  
0  
0  
0  
48,320  
50,342  
45,004  
46,155  
41,481  
0  
0  
0  
0  
0  
64,664  
61,436  
68,189  
66,946  
66,162  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
1,723  
1,734  
1,305  
1,363  
1,285  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
331,055  
323,175  
320,298  
325,090  
323,114  
22,396  
17,932  
10,454  
17,657  
17,131  
22,396  
17,932  
10,454  
17,657  
17,131  
0  
0  
0  
0  
0  
308,659  
305,243  
309,844  
307,433  
305,983  
308,659  
305,243  
309,844  
307,433  
305,983  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0