Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,114  
329,542  
318,087  
321,147  
316,920  
187,376  
194,198  
184,846  
187,893  
187,189  
139,908  
168,329  
155,879  
154,471  
116,686  
20,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
5,882  
4,746  
4,218  
6,447  
41,114  
15,660  
3,776  
10,465  
16,971  
16,162  
5,926  
7,348  
4,284  
5  
3,228  
135,738  
135,344  
133,240  
133,254  
129,731  
0  
0  
0  
0  
0  
41,481  
42,713  
42,424  
43,646  
44,627  
0  
0  
0  
0  
0  
66,162  
64,752  
62,927  
61,558  
57,989  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
1,285  
1,068  
1,079  
1,239  
304  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,114  
329,542  
318,087  
321,147  
316,920  
17,131  
25,245  
14,412  
20,637  
11,465  
17,131  
25,245  
14,412  
20,637  
11,465  
0  
0  
0  
0  
0  
305,983  
304,298  
303,674  
300,510  
305,455  
305,983  
304,298  
303,674  
300,510  
305,455  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0