Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,175  
320,298  
325,090  
323,114  
329,542  
182,852  
178,989  
183,816  
187,376  
194,198  
131,040  
135,506  
136,536  
139,908  
168,329  
30,000  
20,000  
20,000  
20,000  
10,000  
7,245  
9,105  
12,974  
5,882  
4,746  
9,501  
12,483  
13,054  
15,660  
3,776  
5,066  
1,894  
1,252  
5,926  
7,348  
140,323  
141,309  
141,274  
135,738  
135,344  
0  
0  
0  
0  
0  
50,342  
45,004  
46,155  
41,481  
42,713  
0  
0  
0  
0  
0  
61,436  
68,189  
66,946  
66,162  
64,752  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
1,734  
1,305  
1,363  
1,285  
1,068  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,175  
320,298  
325,090  
323,114  
329,542  
17,932  
10,454  
17,657  
17,131  
25,245  
17,932  
10,454  
17,657  
17,131  
25,245  
0  
0  
0  
0  
0  
305,243  
309,844  
307,433  
305,983  
304,298  
305,243  
309,844  
307,433  
305,983  
304,298  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0