Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,486  
327,026  
335,517  
331,055  
323,175  
181,252  
184,276  
192,494  
189,536  
182,852  
67,376  
88,174  
118,324  
134,752  
131,040  
95,000  
70,000  
50,000  
30,000  
30,000  
5,618  
6,390  
5,646  
6,625  
7,245  
7,187  
17,725  
18,477  
16,310  
9,501  
6,072  
1,987  
46  
1,849  
5,066  
142,233  
142,751  
143,024  
141,518  
140,323  
0  
0  
0  
0  
0  
51,234  
50,580  
47,964  
48,320  
50,342  
0  
0  
0  
0  
0  
62,178  
63,298  
67,150  
64,664  
61,436  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
2,010  
2,062  
1,098  
1,723  
1,734  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,486  
327,026  
335,517  
331,055  
323,175  
17,284  
12,863  
23,246  
22,396  
17,932  
17,284  
12,863  
23,246  
22,396  
17,932  
0  
0  
0  
0  
0  
306,201  
314,163  
312,271  
308,659  
305,243  
306,201  
314,163  
312,271  
308,659  
305,243  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0