Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
327,026  
335,517  
331,055  
323,175  
320,298  
184,276  
192,494  
189,536  
182,852  
178,989  
88,174  
118,324  
134,752  
131,040  
135,506  
70,000  
50,000  
30,000  
30,000  
20,000  
6,390  
5,646  
6,625  
7,245  
9,105  
17,725  
18,477  
16,310  
9,501  
12,483  
1,987  
46  
1,849  
5,066  
1,894  
142,751  
143,024  
141,518  
140,323  
141,309  
0  
0  
0  
0  
0  
50,580  
47,964  
48,320  
50,342  
45,004  
0  
0  
0  
0  
0  
63,298  
67,150  
64,664  
61,436  
68,189  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
2,062  
1,098  
1,723  
1,734  
1,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
327,026  
335,517  
331,055  
323,175  
320,298  
12,863  
23,246  
22,396  
17,932  
10,454  
12,863  
23,246  
22,396  
17,932  
10,454  
0  
0  
0  
0  
0  
314,163  
312,271  
308,659  
305,243  
309,844  
314,163  
312,271  
308,659  
305,243  
309,844  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0