Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
340,962  
332,940  
323,552  
327,026  
335,517  
195,157  
189,134  
181,318  
184,276  
192,494  
31,859  
48,950  
67,376  
88,174  
118,324  
135,000  
110,000  
95,000  
70,000  
50,000  
10,957  
15,968  
5,684  
6,390  
5,646  
17,248  
10,575  
7,187  
17,725  
18,477  
93  
3,640  
6,072  
1,987  
46  
145,805  
143,807  
142,233  
142,751  
143,024  
0  
0  
0  
0  
0  
50,241  
48,950  
51,234  
50,580  
47,964  
0  
0  
0  
0  
0  
66,882  
66,101  
62,178  
63,298  
67,150  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
1,871  
1,944  
2,010  
2,062  
1,098  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
340,962  
332,940  
323,552  
327,026  
335,517  
27,314  
20,796  
17,350  
12,863  
23,246  
27,314  
20,796  
17,350  
12,863  
23,246  
0  
0  
0  
0  
0  
313,649  
312,145  
306,201  
314,163  
312,271  
313,649  
312,145  
306,201  
314,163  
312,271  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0