Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,090  
323,114  
329,542  
318,087  
321,147  
183,816  
187,376  
194,198  
184,846  
187,893  
136,536  
139,908  
168,329  
155,879  
154,471  
20,000  
20,000  
10,000  
10,000  
10,000  
12,974  
5,882  
4,746  
4,218  
6,447  
13,054  
15,660  
3,776  
10,465  
16,971  
1,252  
5,926  
7,348  
4,284  
5  
141,274  
135,738  
135,344  
133,240  
133,254  
0  
0  
0  
0  
0  
46,155  
41,481  
42,713  
42,424  
43,646  
0  
0  
0  
0  
0  
66,946  
66,162  
64,752  
62,927  
61,558  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
26,811  
1,363  
1,285  
1,068  
1,079  
1,239  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,090  
323,114  
329,542  
318,087  
321,147  
17,657  
17,131  
25,245  
14,412  
20,637  
17,657  
17,131  
25,245  
14,412  
20,637  
0  
0  
0  
0  
0  
307,433  
305,983  
304,298  
303,674  
300,510  
307,433  
305,983  
304,298  
303,674  
300,510  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0