Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
518,485  
413,975  
425,015  
437,589  
355,434  
377,779  
270,518  
277,789  
287,233  
199,825  
14,020  
5,861  
4,256  
22,407  
6,824  
0  
0  
0  
0  
0  
152,593  
134,133  
134,195  
117,094  
49,295  
178,528  
107,515  
115,806  
130,532  
126,855  
32,639  
23,009  
23,532  
17,201  
16,852  
140,705  
143,457  
147,226  
150,356  
155,609  
0  
0  
0  
0  
0  
138,481  
141,690  
145,457  
148,282  
150,431  
127  
141  
155  
169  
183  
2,097  
1,626  
1,614  
1,905  
1,840  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,154  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
518,485  
413,975  
425,015  
437,589  
355,434  
335,303  
245,396  
251,249  
265,835  
187,356  
333,881  
243,974  
248,406  
262,991  
181,669  
1,422  
1,422  
2,844  
2,844  
5,687  
183,182  
168,579  
173,766  
171,754  
168,078  
183,182  
168,579  
173,766  
171,754  
168,078  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0