Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
462,019  
442,006  
365,241  
308,663  
428,595  
302,970  
283,682  
203,257  
156,330  
281,215  
11,511  
2,759  
8,576  
10,819  
51,072  
0  
0  
3,383  
3,383  
3,383  
98,223  
78,966  
35,602  
65,143  
57,070  
170,542  
179,685  
139,998  
68,998  
159,512  
22,692  
22,273  
15,698  
7,987  
10,177  
159,049  
158,323  
161,984  
152,333  
147,380  
0  
0  
0  
3,383  
3,383  
154,108  
156,621  
160,267  
141,770  
140,667  
197  
211  
225  
244  
258  
1,745  
1,491  
1,491  
5,788  
3,073  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
0  
0  
1,148  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
462,019  
442,006  
365,241  
308,663  
428,595  
300,467  
264,823  
186,615  
133,780  
193,071  
294,780  
259,136  
179,634  
127,707  
186,998  
5,687  
5,687  
6,981  
6,073  
6,073  
161,552  
177,182  
178,626  
174,883  
235,524  
161,552  
177,182  
178,626  
174,883  
235,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0