Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
355,434  
462,019  
442,006  
365,241  
308,663  
199,825  
302,970  
283,682  
203,257  
156,330  
6,824  
11,511  
2,759  
8,576  
10,819  
0  
0  
0  
3,383  
3,383  
49,295  
98,223  
78,966  
35,602  
65,143  
126,855  
170,542  
179,685  
139,998  
68,998  
16,852  
22,692  
22,273  
15,698  
7,987  
155,609  
159,049  
158,323  
161,984  
152,333  
0  
0  
0  
0  
3,383  
150,431  
154,108  
156,621  
160,267  
141,770  
183  
197  
211  
225  
244  
1,840  
1,745  
1,491  
1,491  
5,788  
0  
0  
0  
0  
0  
3,154  
3,000  
0  
0  
1,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
355,434  
462,019  
442,006  
365,241  
308,663  
187,356  
300,467  
264,823  
186,615  
133,780  
181,669  
294,780  
259,136  
179,634  
127,707  
5,687  
5,687  
5,687  
6,981  
6,073  
168,078  
161,552  
177,182  
178,626  
174,883  
168,078  
161,552  
177,182  
178,626  
174,883  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0