Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
365,241  
308,663  
428,595  
300,800  
 
203,257  
156,330  
281,215  
153,840  
 
8,576  
10,819  
51,072  
57,578  
 
3,383  
3,383  
3,383  
3,383  
 
35,602  
65,143  
57,070  
71,281  
 
139,998  
68,998  
159,512  
17,511  
 
15,698  
7,987  
10,177  
4,088  
 
161,984  
152,333  
147,380  
146,959  
 
0  
3,383  
3,383  
3,383  
 
160,267  
141,770  
140,667  
142,795  
 
225  
244  
258  
0  
 
1,491  
5,788  
3,073  
782  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
1,148  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
365,241  
308,663  
428,595  
300,800  
 
186,615  
133,780  
193,071  
72,373  
 
179,634  
127,707  
186,998  
66,300  
 
6,981  
6,073  
6,073  
6,073  
 
178,626  
174,883  
235,524  
228,426  
 
178,626  
174,883  
235,524  
228,426  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0