Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
308,663  
428,595  
300,800  
464,227  
 
156,330  
281,215  
153,840  
313,268  
 
10,819  
51,072  
57,578  
17,850  
 
3,383  
3,383  
3,383  
3,383  
 
65,143  
57,070  
71,281  
164,291  
 
68,998  
159,512  
17,511  
117,385  
 
7,987  
10,177  
4,088  
10,359  
 
152,333  
147,380  
146,959  
150,959  
 
3,383  
3,383  
3,383  
3,383  
 
141,770  
140,667  
142,795  
144,650  
 
244  
258  
0  
0  
 
5,788  
3,073  
782  
2,291  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,148  
0  
0  
635  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
308,663  
428,595  
300,800  
464,227  
 
133,780  
193,071  
72,373  
247,794  
 
127,707  
186,998  
66,300  
235,096  
 
6,073  
6,073  
6,073  
12,698  
 
174,883  
235,524  
228,426  
216,433  
 
174,883  
235,524  
228,426  
216,433  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0