Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
425,015  
437,589  
355,434  
462,019  
442,006  
277,789  
287,233  
199,825  
302,970  
283,682  
4,256  
22,407  
6,824  
11,511  
2,759  
0  
0  
0  
0  
0  
134,195  
117,094  
49,295  
98,223  
78,966  
115,806  
130,532  
126,855  
170,542  
179,685  
23,532  
17,201  
16,852  
22,692  
22,273  
147,226  
150,356  
155,609  
159,049  
158,323  
0  
0  
0  
0  
0  
145,457  
148,282  
150,431  
154,108  
156,621  
155  
169  
183  
197  
211  
1,614  
1,905  
1,840  
1,745  
1,491  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,154  
3,000  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
425,015  
437,589  
355,434  
462,019  
442,006  
251,249  
265,835  
187,356  
300,467  
264,823  
248,406  
262,991  
181,669  
294,780  
259,136  
2,844  
2,844  
5,687  
5,687  
5,687  
173,766  
171,754  
168,078  
161,552  
177,182  
173,766  
171,754  
168,078  
161,552  
177,182  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0