Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
413,975  
425,015  
437,589  
355,434  
462,019  
270,518  
277,789  
287,233  
199,825  
302,970  
5,861  
4,256  
22,407  
6,824  
11,511  
0  
0  
0  
0  
0  
134,133  
134,195  
117,094  
49,295  
98,223  
107,515  
115,806  
130,532  
126,855  
170,542  
23,009  
23,532  
17,201  
16,852  
22,692  
143,457  
147,226  
150,356  
155,609  
159,049  
0  
0  
0  
0  
0  
141,690  
145,457  
148,282  
150,431  
154,108  
141  
155  
169  
183  
197  
1,626  
1,614  
1,905  
1,840  
1,745  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,154  
3,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
413,975  
425,015  
437,589  
355,434  
462,019  
245,396  
251,249  
265,835  
187,356  
300,467  
243,974  
248,406  
262,991  
181,669  
294,780  
1,422  
2,844  
2,844  
5,687  
5,687  
168,579  
173,766  
171,754  
168,078  
161,552  
168,579  
173,766  
171,754  
168,078  
161,552  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0