Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
564,335  
518,485  
413,975  
425,015  
437,589  
420,838  
377,779  
270,518  
277,789  
287,233  
28,460  
14,020  
5,861  
4,256  
22,407  
0  
0  
0  
0  
0  
183,064  
152,593  
134,133  
134,195  
117,094  
173,697  
178,528  
107,515  
115,806  
130,532  
35,617  
32,639  
23,009  
23,532  
17,201  
143,497  
140,705  
143,457  
147,226  
150,356  
0  
0  
0  
0  
0  
137,877  
138,481  
141,690  
145,457  
148,282  
113  
127  
141  
155  
169  
5,507  
2,097  
1,626  
1,614  
1,905  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
564,335  
518,485  
413,975  
425,015  
437,589  
375,433  
335,303  
245,396  
251,249  
265,835  
375,433  
333,881  
243,974  
248,406  
262,991  
0  
1,422  
1,422  
2,844  
2,844  
188,902  
183,182  
168,579  
173,766  
171,754  
188,902  
183,182  
168,579  
173,766  
171,754  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0