Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
437,589  
355,434  
462,019  
442,006  
365,241  
287,233  
199,825  
302,970  
283,682  
203,257  
22,407  
6,824  
11,511  
2,759  
8,576  
0  
0  
0  
0  
3,383  
117,094  
49,295  
98,223  
78,966  
35,602  
130,532  
126,855  
170,542  
179,685  
139,998  
17,201  
16,852  
22,692  
22,273  
15,698  
150,356  
155,609  
159,049  
158,323  
161,984  
0  
0  
0  
0  
0  
148,282  
150,431  
154,108  
156,621  
160,267  
169  
183  
197  
211  
225  
1,905  
1,840  
1,745  
1,491  
1,491  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,154  
3,000  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
437,589  
355,434  
462,019  
442,006  
365,241  
265,835  
187,356  
300,467  
264,823  
186,615  
262,991  
181,669  
294,780  
259,136  
179,634  
2,844  
5,687  
5,687  
5,687  
6,981  
171,754  
168,078  
161,552  
177,182  
178,626  
171,754  
168,078  
161,552  
177,182  
178,626  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0