Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
428,595  
300,800  
464,227  
419,703  
 
281,215  
153,840  
313,268  
267,805  
 
51,072  
57,578  
17,850  
56,710  
 
3,383  
3,383  
3,383  
3,383  
 
57,070  
71,281  
164,291  
128,335  
 
159,512  
17,511  
117,385  
71,136  
 
10,177  
4,088  
10,359  
8,240  
 
147,380  
146,959  
150,959  
151,898  
 
3,383  
3,383  
3,383  
3,383  
 
140,667  
142,795  
144,650  
145,165  
 
258  
0  
0  
0  
 
3,073  
782  
2,291  
2,080  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
635  
1,271  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
428,595  
300,800  
464,227  
419,703  
 
193,071  
72,373  
247,794  
217,114  
 
186,998  
66,300  
235,096  
204,416  
 
6,073  
6,073  
12,698  
12,698  
 
235,524  
228,426  
216,433  
202,588  
 
235,524  
228,426  
216,433  
202,588  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0