Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,322,354  
1,427,717  
1,364,366  
1,231,116  
1,414,048  
1,071,008  
1,180,855  
1,084,205  
918,443  
1,148,538  
71,472  
250,920  
18,370  
19,685  
33,004  
0  
0  
0  
0  
0  
299,534  
329,252  
320,933  
132,620  
174,665  
693,657  
599,748  
744,291  
765,646  
925,731  
6,345  
935  
612  
493  
15,140  
251,346  
246,862  
280,160  
312,672  
265,510  
65  
5  
5  
100,005  
100,005  
44,435  
42,380  
43,516  
44,581  
46,279  
84,255  
85,315  
86,374  
87,434  
88,494  
2,501  
0  
100,000  
30,329  
30,329  
119,700  
119,000  
50,000  
50,000  
0  
390  
162  
265  
323  
403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,322,354  
1,427,717  
1,364,366  
1,231,116  
1,414,048  
896,686  
1,022,217  
947,589  
827,224  
1,026,937  
838,159  
962,024  
885,645  
763,292  
961,405  
58,527  
60,193  
61,943  
63,932  
65,532  
425,668  
405,500  
416,777  
403,892  
387,111  
425,668  
405,500  
416,777  
403,892  
387,111  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0