Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,789,783  
1,317,354  
1,322,354  
1,427,717  
1,364,366  
1,540,976  
1,067,217  
1,071,008  
1,180,855  
1,084,205  
37,052  
64,596  
71,472  
250,920  
18,370  
0  
0  
0  
0  
0  
556,463  
245,874  
299,534  
329,252  
320,933  
934,321  
742,815  
693,657  
599,748  
744,291  
13,140  
13,931  
6,345  
935  
612  
248,807  
250,138  
251,346  
246,862  
280,160  
1,745  
65  
65  
5  
5  
47,152  
44,266  
44,435  
42,380  
43,516  
82,137  
83,195  
84,255  
85,315  
86,374  
0  
2,535  
2,501  
0  
100,000  
117,168  
119,700  
119,700  
119,000  
50,000  
605  
376  
390  
162  
265  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,789,783  
1,317,354  
1,322,354  
1,427,717  
1,364,366  
1,349,043  
880,753  
896,686  
1,022,217  
947,589  
1,294,052  
824,011  
838,159  
962,024  
885,645  
54,992  
56,742  
58,527  
60,193  
61,943  
440,739  
436,602  
425,668  
405,500  
416,777  
440,739  
436,602  
425,668  
405,500  
416,777  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0