Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,414,048  
1,303,331  
1,363,956  
1,191,808  
1,334,737  
1,148,538  
1,070,970  
1,109,243  
889,285  
1,006,250  
33,004  
38,222  
36,527  
61,182  
79,413  
0  
0  
0  
0  
40,000  
174,665  
101,599  
231,619  
142,596  
109,111  
925,731  
915,461  
839,360  
682,150  
775,420  
15,140  
15,688  
1,737  
3,356  
2,306  
265,510  
232,361  
254,713  
302,523  
328,488  
100,005  
65,005  
85,005  
107,505  
130,005  
46,279  
47,297  
48,406  
49,537  
51,937  
88,494  
89,553  
90,613  
91,673  
92,732  
30,329  
30,329  
30,329  
53,567  
53,556  
0  
0  
0  
0  
257  
403  
176  
360  
242  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,414,048  
1,303,331  
1,363,956  
1,191,808  
1,334,737  
1,026,937  
898,709  
987,624  
816,106  
1,007,680  
961,405  
831,373  
918,721  
745,454  
935,281  
65,532  
67,335  
68,902  
70,652  
72,400  
387,111  
404,622  
376,332  
375,702  
327,057  
387,111  
404,622  
376,332  
375,702  
327,057  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0