Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,231,116  
1,414,048  
1,303,331  
1,363,956  
1,191,808  
918,443  
1,148,538  
1,070,970  
1,109,243  
889,285  
19,685  
33,004  
38,222  
36,527  
61,182  
0  
0  
0  
0  
0  
132,620  
174,665  
101,599  
231,619  
142,596  
765,646  
925,731  
915,461  
839,360  
682,150  
493  
15,140  
15,688  
1,737  
3,356  
312,672  
265,510  
232,361  
254,713  
302,523  
100,005  
100,005  
65,005  
85,005  
107,505  
44,581  
46,279  
47,297  
48,406  
49,537  
87,434  
88,494  
89,553  
90,613  
91,673  
30,329  
30,329  
30,329  
30,329  
53,567  
50,000  
0  
0  
0  
0  
323  
403  
176  
360  
242  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,231,116  
1,414,048  
1,303,331  
1,363,956  
1,191,808  
827,224  
1,026,937  
898,709  
987,624  
816,106  
763,292  
961,405  
831,373  
918,721  
745,454  
63,932  
65,532  
67,335  
68,902  
70,652  
403,892  
387,111  
404,622  
376,332  
375,702  
403,892  
387,111  
404,622  
376,332  
375,702  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0