Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,364,366  
1,231,116  
1,414,048  
1,303,331  
1,363,956  
1,084,205  
918,443  
1,148,538  
1,070,970  
1,109,243  
18,370  
19,685  
33,004  
38,222  
36,527  
0  
0  
0  
0  
0  
320,933  
132,620  
174,665  
101,599  
231,619  
744,291  
765,646  
925,731  
915,461  
839,360  
612  
493  
15,140  
15,688  
1,737  
280,160  
312,672  
265,510  
232,361  
254,713  
5  
100,005  
100,005  
65,005  
85,005  
43,516  
44,581  
46,279  
47,297  
48,406  
86,374  
87,434  
88,494  
89,553  
90,613  
100,000  
30,329  
30,329  
30,329  
30,329  
50,000  
50,000  
0  
0  
0  
265  
323  
403  
176  
360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,364,366  
1,231,116  
1,414,048  
1,303,331  
1,363,956  
947,589  
827,224  
1,026,937  
898,709  
987,624  
885,645  
763,292  
961,405  
831,373  
918,721  
61,943  
63,932  
65,532  
67,335  
68,902  
416,777  
403,892  
387,111  
404,622  
376,332  
416,777  
403,892  
387,111  
404,622  
376,332  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0