Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,191,808  
1,334,737  
1,077,152  
1,080,814  
1,039,620  
889,285  
1,006,250  
812,739  
804,290  
755,578  
61,182  
79,413  
29,095  
56,183  
48,895  
0  
40,000  
40,000  
0  
0  
142,596  
109,111  
123,863  
112,658  
138,955  
682,150  
775,420  
615,949  
632,117  
562,549  
3,356  
2,306  
3,832  
3,331  
5,180  
302,523  
328,488  
264,413  
276,524  
284,042  
107,505  
130,005  
117,505  
90,005  
96,805  
49,537  
51,937  
52,677  
51,133  
51,240  
91,673  
92,732  
93,792  
94,852  
95,657  
53,567  
53,556  
0  
0  
0  
0  
257  
0  
40,000  
40,000  
242  
0  
439  
535  
340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,191,808  
1,334,737  
1,077,152  
1,080,814  
1,039,620  
816,106  
1,007,680  
765,335  
782,673  
736,527  
745,454  
935,281  
691,196  
706,783  
658,888  
70,652  
72,400  
74,140  
75,890  
77,640  
375,702  
327,057  
311,817  
298,141  
303,093  
375,702  
327,057  
311,817  
298,141  
303,093  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0