Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,363,956  
1,191,808  
1,334,737  
1,077,152  
1,080,814  
1,109,243  
889,285  
1,006,250  
812,739  
804,290  
36,527  
61,182  
79,413  
29,095  
56,183  
0  
0  
40,000  
40,000  
0  
231,619  
142,596  
109,111  
123,863  
112,658  
839,360  
682,150  
775,420  
615,949  
632,117  
1,737  
3,356  
2,306  
3,832  
3,331  
254,713  
302,523  
328,488  
264,413  
276,524  
85,005  
107,505  
130,005  
117,505  
90,005  
48,406  
49,537  
51,937  
52,677  
51,133  
90,613  
91,673  
92,732  
93,792  
94,852  
30,329  
53,567  
53,556  
0  
0  
0  
0  
257  
0  
40,000  
360  
242  
0  
439  
535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,363,956  
1,191,808  
1,334,737  
1,077,152  
1,080,814  
987,624  
816,106  
1,007,680  
765,335  
782,673  
918,721  
745,454  
935,281  
691,196  
706,783  
68,902  
70,652  
72,400  
74,140  
75,890  
376,332  
375,702  
327,057  
311,817  
298,141  
376,332  
375,702  
327,057  
311,817  
298,141  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0