Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,303,331  
1,363,956  
1,191,808  
1,334,737  
1,077,152  
1,070,970  
1,109,243  
889,285  
1,006,250  
812,739  
38,222  
36,527  
61,182  
79,413  
29,095  
0  
0  
0  
40,000  
40,000  
101,599  
231,619  
142,596  
109,111  
123,863  
915,461  
839,360  
682,150  
775,420  
615,949  
15,688  
1,737  
3,356  
2,306  
3,832  
232,361  
254,713  
302,523  
328,488  
264,413  
65,005  
85,005  
107,505  
130,005  
117,505  
47,297  
48,406  
49,537  
51,937  
52,677  
89,553  
90,613  
91,673  
92,732  
93,792  
30,329  
30,329  
53,567  
53,556  
0  
0  
0  
0  
257  
0  
176  
360  
242  
0  
439  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,303,331  
1,363,956  
1,191,808  
1,334,737  
1,077,152  
898,709  
987,624  
816,106  
1,007,680  
765,335  
831,373  
918,721  
745,454  
935,281  
691,196  
67,335  
68,902  
70,652  
72,400  
74,140  
404,622  
376,332  
375,702  
327,057  
311,817  
404,622  
376,332  
375,702  
327,057  
311,817  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0