Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,726  
149,358  
156,627  
143,569  
157,933  
158,180  
144,687  
151,622  
138,430  
152,854  
45,580  
50,544  
42,481  
53,073  
30,210  
0  
0  
0  
0  
0  
104,061  
85,078  
102,184  
72,718  
110,903  
8,388  
9,066  
6,957  
12,639  
11,741  
151  
0  
0  
0  
0  
4,546  
4,671  
5,004  
5,138  
5,079  
0  
0  
0  
0  
0  
3,154  
3,279  
3,729  
3,863  
3,997  
0  
0  
0  
0  
0  
1,391  
1,391  
1,275  
1,275  
1,082  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,726  
149,358  
156,627  
143,569  
157,933  
69,443  
57,792  
64,415  
53,487  
70,393  
67,387  
55,809  
62,423  
51,443  
68,348  
2,055  
1,983  
1,993  
2,045  
2,045  
93,283  
91,566  
92,211  
90,081  
87,540  
93,283  
91,566  
92,211  
90,081  
87,540  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0