Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,051  
219,713  
177,486  
209,460  
160,664  
183,003  
215,468  
173,045  
204,799  
155,777  
30,664  
68,400  
82,178  
30,245  
30,020  
78,000  
68,000  
20,000  
33,000  
33,000  
55,008  
52,030  
49,618  
131,355  
82,830  
8,563  
19,543  
20,413  
10,196  
9,927  
10,767  
7,496  
837  
2  
0  
4,048  
4,244  
4,441  
4,661  
4,887  
0  
0  
0  
0  
0  
2,966  
3,162  
3,359  
3,579  
3,805  
0  
0  
0  
0  
0  
1,082  
1,082  
1,082  
1,082  
1,082  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,051  
219,713  
177,486  
209,460  
160,664  
84,028  
116,985  
76,830  
113,078  
66,462  
81,406  
114,508  
74,175  
111,294  
64,628  
2,622  
2,477  
2,655  
1,784  
1,834  
103,022  
102,728  
100,656  
96,382  
94,202  
103,022  
102,728  
100,656  
96,382  
94,202  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0