Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
209,460  
160,664  
163,883  
143,726  
162,726  
204,799  
155,777  
158,770  
138,671  
158,180  
30,245  
30,020  
26,656  
61,058  
45,580  
33,000  
33,000  
33,000  
0  
0  
131,355  
82,830  
89,835  
67,618  
104,061  
10,196  
9,927  
9,279  
9,894  
8,388  
2  
0  
0  
102  
151  
4,661  
4,887  
5,113  
5,055  
4,546  
0  
0  
0  
0  
0  
3,579  
3,805  
4,031  
3,663  
3,154  
0  
0  
0  
0  
0  
1,082  
1,082  
1,082  
1,391  
1,391  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
209,460  
160,664  
163,883  
143,726  
162,726  
113,078  
66,462  
63,300  
45,333  
69,443  
111,294  
64,628  
61,566  
43,396  
67,387  
1,784  
1,834  
1,734  
1,937  
2,055  
96,382  
94,202  
100,582  
98,392  
93,283  
96,382  
94,202  
100,582  
98,392  
93,283  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0