Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
175,625  
186,477  
187,051  
219,713  
177,486  
171,006  
182,626  
183,003  
215,468  
173,045  
99,546  
51,800  
30,664  
68,400  
82,178  
30,000  
40,000  
78,000  
68,000  
20,000  
27,292  
71,936  
55,008  
52,030  
49,618  
6,353  
9,357  
8,563  
19,543  
20,413  
7,815  
9,533  
10,767  
7,496  
837  
4,619  
3,851  
4,048  
4,244  
4,441  
0  
0  
0  
0  
0  
2,573  
2,769  
2,966  
3,162  
3,359  
0  
0  
0  
0  
0  
2,046  
1,082  
1,082  
1,082  
1,082  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
175,625  
186,477  
187,051  
219,713  
177,486  
67,908  
80,519  
84,028  
116,985  
76,830  
65,455  
77,983  
81,406  
114,508  
74,175  
2,454  
2,536  
2,622  
2,477  
2,655  
107,717  
105,958  
103,022  
102,728  
100,656  
107,717  
105,958  
103,022  
102,728  
100,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0