Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,486  
209,460  
160,664  
163,883  
143,726  
173,045  
204,799  
155,777  
158,770  
138,671  
82,178  
30,245  
30,020  
26,656  
61,058  
20,000  
33,000  
33,000  
33,000  
0  
49,618  
131,355  
82,830  
89,835  
67,618  
20,413  
10,196  
9,927  
9,279  
9,894  
837  
2  
0  
0  
102  
4,441  
4,661  
4,887  
5,113  
5,055  
0  
0  
0  
0  
0  
3,359  
3,579  
3,805  
4,031  
3,663  
0  
0  
0  
0  
0  
1,082  
1,082  
1,082  
1,082  
1,391  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,486  
209,460  
160,664  
163,883  
143,726  
76,830  
113,078  
66,462  
63,300  
45,333  
74,175  
111,294  
64,628  
61,566  
43,396  
2,655  
1,784  
1,834  
1,734  
1,937  
100,656  
96,382  
94,202  
100,582  
98,392  
100,656  
96,382  
94,202  
100,582  
98,392  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0