Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
163,883  
143,726  
162,726  
149,358  
156,627  
158,770  
138,671  
158,180  
144,687  
151,622  
26,656  
61,058  
45,580  
50,544  
42,481  
33,000  
0  
0  
0  
0  
89,835  
67,618  
104,061  
85,078  
102,184  
9,279  
9,894  
8,388  
9,066  
6,957  
0  
102  
151  
0  
0  
5,113  
5,055  
4,546  
4,671  
5,004  
0  
0  
0  
0  
0  
4,031  
3,663  
3,154  
3,279  
3,729  
0  
0  
0  
0  
0  
1,082  
1,391  
1,391  
1,391  
1,275  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
163,883  
143,726  
162,726  
149,358  
156,627  
63,300  
45,333  
69,443  
57,792  
64,415  
61,566  
43,396  
67,387  
55,809  
62,423  
1,734  
1,937  
2,055  
1,983  
1,993  
100,582  
98,392  
93,283  
91,566  
92,211  
100,582  
98,392  
93,283  
91,566  
92,211  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0