Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,729,324  
2,593,294  
2,310,396  
2,051,239  
2,023,038  
2,299,496  
2,159,938  
1,876,915  
1,611,325  
1,663,575  
42,925  
13,200  
37,226  
13,859  
14,704  
350  
350  
350  
350  
350  
690,459  
390,788  
315,479  
130,519  
207,102  
1,547,083  
1,721,239  
1,499,710  
1,451,085  
1,432,671  
18,679  
34,361  
24,151  
15,512  
8,748  
429,828  
433,356  
433,481  
439,914  
359,463  
0  
0  
0  
300  
0  
321,171  
326,385  
331,686  
256,983  
174,350  
4,667  
4,846  
5,025  
5,203  
5,382  
69,150  
64,301  
61,569  
127,798  
120,769  
501  
500  
500  
501  
501  
34,338  
37,323  
34,700  
49,129  
58,461  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,729,324  
2,593,294  
2,310,396  
2,051,239  
2,023,038  
2,289,663  
2,154,958  
1,878,001  
1,633,770  
1,592,423  
2,182,165  
2,023,735  
1,757,606  
1,482,647  
1,498,491  
107,498  
131,223  
120,395  
151,124  
93,932  
439,661  
438,336  
432,395  
417,469  
430,615  
439,661  
438,336  
432,395  
417,469  
430,615  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0