Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,593,294  
2,310,396  
2,051,239  
2,023,038  
2,232,275  
2,159,938  
1,876,915  
1,611,325  
1,663,575  
1,808,513  
13,200  
37,226  
13,859  
14,704  
38,460  
350  
350  
350  
350  
350  
390,788  
315,479  
130,519  
207,102  
111,709  
1,721,239  
1,499,710  
1,451,085  
1,432,671  
1,631,524  
34,361  
24,151  
15,512  
8,748  
26,471  
433,356  
433,481  
439,914  
359,463  
423,762  
0  
0  
300  
0  
300  
326,385  
331,686  
256,983  
174,350  
258,219  
4,846  
5,025  
5,203  
5,382  
5,564  
64,301  
61,569  
127,798  
120,769  
118,359  
500  
500  
501  
501  
500  
37,323  
34,700  
49,129  
58,461  
40,820  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,593,294  
2,310,396  
2,051,239  
2,023,038  
2,232,275  
2,154,958  
1,878,001  
1,633,770  
1,592,423  
1,802,934  
2,023,735  
1,757,606  
1,482,647  
1,498,491  
1,767,720  
131,223  
120,395  
151,124  
93,932  
35,214  
438,336  
432,395  
417,469  
430,615  
429,342  
438,336  
432,395  
417,469  
430,615  
429,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0