Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,051,239  
2,023,038  
2,232,275  
2,263,995  
2,079,581  
1,611,325  
1,663,575  
1,808,513  
1,834,836  
1,738,471  
13,859  
14,704  
38,460  
18,321  
88,646  
350  
350  
350  
350  
350  
130,519  
207,102  
111,709  
58,327  
109,087  
1,451,085  
1,432,671  
1,631,524  
1,711,333  
1,508,507  
15,512  
8,748  
26,471  
46,505  
31,881  
439,914  
359,463  
423,762  
429,159  
341,110  
300  
0  
300  
337  
0  
256,983  
174,350  
258,219  
262,852  
186,177  
5,203  
5,382  
5,564  
5,746  
5,519  
127,798  
120,769  
118,359  
118,729  
106,582  
501  
501  
500  
500  
500  
49,129  
58,461  
40,820  
40,996  
42,331  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,051,239  
2,023,038  
2,232,275  
2,263,995  
2,079,581  
1,633,770  
1,592,423  
1,802,934  
1,835,109  
1,671,637  
1,482,647  
1,498,491  
1,767,720  
1,797,081  
1,629,142  
151,124  
93,932  
35,214  
38,028  
42,495  
417,469  
430,615  
429,342  
428,886  
407,944  
417,469  
430,615  
429,342  
428,886  
407,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0