Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,023,038  
2,232,275  
2,263,995  
2,079,581  
1,996,113  
1,663,575  
1,808,513  
1,834,836  
1,738,471  
1,680,764  
14,704  
38,460  
18,321  
88,646  
25,833  
350  
350  
350  
350  
350  
207,102  
111,709  
58,327  
109,087  
83,882  
1,432,671  
1,631,524  
1,711,333  
1,508,507  
1,531,004  
8,748  
26,471  
46,505  
31,881  
39,695  
359,463  
423,762  
429,159  
341,110  
315,349  
0  
300  
337  
0  
0  
174,350  
258,219  
262,852  
186,177  
78,926  
5,382  
5,564  
5,746  
5,519  
5,473  
120,769  
118,359  
118,729  
106,582  
192,420  
501  
500  
500  
500  
500  
58,461  
40,820  
40,996  
42,331  
38,030  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,023,038  
2,232,275  
2,263,995  
2,079,581  
1,996,113  
1,592,423  
1,802,934  
1,835,109  
1,671,637  
1,605,815  
1,498,491  
1,767,720  
1,797,081  
1,629,142  
1,566,787  
93,932  
35,214  
38,028  
42,495  
39,028  
430,615  
429,342  
428,886  
407,944  
390,298  
430,615  
429,342  
428,886  
407,944  
390,298  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0