Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,309,012  
2,729,324  
2,593,294  
2,310,396  
2,051,239  
1,876,813  
2,299,496  
2,159,938  
1,876,915  
1,611,325  
40,745  
42,925  
13,200  
37,226  
13,859  
350  
350  
350  
350  
350  
556,397  
690,459  
390,788  
315,479  
130,519  
1,262,956  
1,547,083  
1,721,239  
1,499,710  
1,451,085  
16,364  
18,679  
34,361  
24,151  
15,512  
432,199  
429,828  
433,356  
433,481  
439,914  
21  
0  
0  
0  
300  
316,258  
321,171  
326,385  
331,686  
256,983  
4,502  
4,667  
4,846  
5,025  
5,203  
73,456  
69,150  
64,301  
61,569  
127,798  
4,501  
501  
500  
500  
501  
33,461  
34,338  
37,323  
34,700  
49,129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,309,012  
2,729,324  
2,593,294  
2,310,396  
2,051,239  
1,869,543  
2,289,663  
2,154,958  
1,878,001  
1,633,770  
1,744,060  
2,182,165  
2,023,735  
1,757,606  
1,482,647  
125,484  
107,498  
131,223  
120,395  
151,124  
439,469  
439,661  
438,336  
432,395  
417,469  
439,469  
439,661  
438,336  
432,395  
417,469  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0