Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,019,569  
2,125,937  
2,309,012  
2,729,324  
2,593,294  
1,631,934  
1,700,187  
1,876,813  
2,299,496  
2,159,938  
24,618  
19,514  
40,745  
42,925  
13,200  
350  
350  
350  
350  
350  
450,402  
433,083  
556,397  
690,459  
390,788  
1,135,217  
1,225,004  
1,262,956  
1,547,083  
1,721,239  
21,348  
22,236  
16,364  
18,679  
34,361  
387,635  
425,750  
432,199  
429,828  
433,356  
0  
28  
21  
0  
0  
287,480  
318,046  
316,258  
321,171  
326,385  
0  
4,376  
4,502  
4,667  
4,846  
67,690  
68,560  
73,456  
69,150  
64,301  
880  
751  
4,501  
501  
500  
31,584  
33,989  
33,461  
34,338  
37,323  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,019,569  
2,125,937  
2,309,012  
2,729,324  
2,593,294  
1,609,741  
1,702,278  
1,869,543  
2,289,663  
2,154,958  
1,494,230  
1,600,279  
1,744,060  
2,182,165  
2,023,735  
115,511  
101,999  
125,484  
107,498  
131,223  
409,828  
423,659  
439,469  
439,661  
438,336  
409,828  
423,659  
439,469  
439,661  
438,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0