CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,928,646  
1,875,023  
1,568,559  
1,408,892  
1,310,352  
343,802  
604,483  
305,288  
358,905  
399,836  
170,655  
119,129  
108,063  
204,039  
239,520  
20,908  
23,196  
47,824  
45,195  
45,279  
122,170  
404,072  
103,751  
70,818  
93,428  
6,421  
6,812  
6,647  
7,456  
6,825  
23,649  
51,275  
39,004  
31,397  
14,786  
1,584,843  
1,270,539  
1,263,271  
1,049,986  
910,515  
1,702  
569  
569  
33,185  
33,185  
374,830  
365,735  
341,750  
315,329  
300,874  
63,431  
64,111  
64,790  
65,470  
66,149  
334,318  
345,955  
269,984  
218,289  
98,515  
782,200  
472,199  
570,701  
400,159  
395,520  
28,362  
21,972  
15,478  
17,555  
16,273  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,928,646  
1,875,023  
1,568,559  
1,408,892  
1,310,352  
895,566  
894,977  
612,269  
543,565  
452,933  
160,937  
182,847  
203,482  
164,559  
146,933  
734,629  
712,130  
408,786  
379,006  
306,000  
1,033,079  
980,046  
956,291  
865,326  
857,419  
1,033,079  
980,046  
956,291  
865,326  
857,419  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0