CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,622,897  
2,732,578  
2,627,380  
2,500,435  
2,026,122  
725,885  
824,832  
904,725  
763,549  
311,024  
180,263  
242,392  
211,514  
244,625  
99,908  
66,898  
109,459  
158,417  
58,723  
51,304  
451,065  
448,427  
507,101  
432,194  
133,351  
6,478  
5,294  
5,462  
4,938  
5,501  
21,180  
19,260  
22,230  
23,069  
20,961  
1,897,012  
1,907,747  
1,722,655  
1,736,886  
1,715,098  
10,196  
7,999  
7,999  
42,777  
290  
793,047  
777,203  
759,761  
773,699  
761,723  
59,353  
59,155  
60,712  
61,392  
62,072  
6,046  
24,291  
38,311  
26,123  
29,494  
971,571  
978,336  
792,777  
775,854  
828,789  
56,799  
60,761  
63,094  
57,040  
32,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,622,897  
2,732,578  
2,627,380  
2,500,435  
2,026,122  
1,187,958  
1,305,659  
1,218,951  
1,147,616  
860,913  
660,786  
742,077  
576,220  
544,097  
204,129  
527,173  
563,581  
642,732  
603,519  
656,785  
1,434,938  
1,426,920  
1,408,428  
1,352,819  
1,165,209  
1,434,938  
1,426,920  
1,408,428  
1,352,819  
1,165,209  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0