CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,732,578  
2,627,380  
2,500,435  
2,026,122  
2,005,228  
824,832  
904,725  
763,549  
311,024  
319,024  
242,392  
211,514  
244,625  
99,908  
152,977  
109,459  
158,417  
58,723  
51,304  
17,302  
448,427  
507,101  
432,194  
133,351  
120,740  
5,294  
5,462  
4,938  
5,501  
5,577  
19,260  
22,230  
23,069  
20,961  
22,427  
1,907,747  
1,722,655  
1,736,886  
1,715,098  
1,686,204  
7,999  
7,999  
42,777  
290  
3,322  
777,203  
759,761  
773,699  
761,723  
763,640  
59,155  
60,712  
61,392  
62,072  
61,874  
24,291  
38,311  
26,123  
29,494  
17,327  
978,336  
792,777  
775,854  
828,789  
812,338  
60,761  
63,094  
57,040  
32,731  
27,704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,732,578  
2,627,380  
2,500,435  
2,026,122  
2,005,228  
1,305,659  
1,218,951  
1,147,616  
860,913  
928,506  
742,077  
576,220  
544,097  
204,129  
214,364  
563,581  
642,732  
603,519  
656,785  
714,142  
1,426,920  
1,408,428  
1,352,819  
1,165,209  
1,076,721  
1,426,920  
1,408,428  
1,352,819  
1,165,209  
1,076,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0