CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,500,435  
2,026,122  
2,005,228  
1,928,646  
1,875,023  
763,549  
311,024  
319,024  
343,802  
604,483  
244,625  
99,908  
152,977  
170,655  
119,129  
58,723  
51,304  
17,302  
20,908  
23,196  
432,194  
133,351  
120,740  
122,170  
404,072  
4,938  
5,501  
5,577  
6,421  
6,812  
23,069  
20,961  
22,427  
23,649  
51,275  
1,736,886  
1,715,098  
1,686,204  
1,584,843  
1,270,539  
42,777  
290  
3,322  
1,702  
569  
773,699  
761,723  
763,640  
374,830  
365,735  
61,392  
62,072  
61,874  
63,431  
64,111  
26,123  
29,494  
17,327  
334,318  
345,955  
775,854  
828,789  
812,338  
782,200  
472,199  
57,040  
32,731  
27,704  
28,362  
21,972  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,500,435  
2,026,122  
2,005,228  
1,928,646  
1,875,023  
1,147,616  
860,913  
928,506  
895,566  
894,977  
544,097  
204,129  
214,364  
160,937  
182,847  
603,519  
656,785  
714,142  
734,629  
712,130  
1,352,819  
1,165,209  
1,076,721  
1,033,079  
980,046  
1,352,819  
1,165,209  
1,076,721  
1,033,079  
980,046  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0