CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,128,418  
3,022,515  
2,622,897  
2,732,578  
2,627,380  
1,029,962  
1,046,625  
725,885  
824,832  
904,725  
278,010  
408,884  
180,263  
242,392  
211,514  
198,030  
112,218  
66,898  
109,459  
158,417  
517,070  
492,743  
451,065  
448,427  
507,101  
6,648  
6,709  
6,478  
5,294  
5,462  
30,204  
26,071  
21,180  
19,260  
22,230  
2,098,456  
1,975,891  
1,897,012  
1,907,747  
1,722,655  
8,357  
11,499  
10,196  
7,999  
7,999  
777,542  
780,941  
793,047  
777,203  
759,761  
57,994  
58,674  
59,353  
59,155  
60,712  
168,302  
83,876  
6,046  
24,291  
38,311  
1,020,963  
955,407  
971,571  
978,336  
792,777  
65,297  
85,494  
56,799  
60,761  
63,094  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,128,418  
3,022,515  
2,622,897  
2,732,578  
2,627,380  
1,506,929  
1,465,264  
1,187,958  
1,305,659  
1,218,951  
631,345  
737,079  
660,786  
742,077  
576,220  
875,584  
728,185  
527,173  
563,581  
642,732  
1,621,489  
1,557,252  
1,434,938  
1,426,920  
1,408,428  
1,621,489  
1,557,252  
1,434,938  
1,426,920  
1,408,428  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0