CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,026,122  
2,005,228  
1,928,646  
1,875,023  
1,568,559  
311,024  
319,024  
343,802  
604,483  
305,288  
99,908  
152,977  
170,655  
119,129  
108,063  
51,304  
17,302  
20,908  
23,196  
47,824  
133,351  
120,740  
122,170  
404,072  
103,751  
5,501  
5,577  
6,421  
6,812  
6,647  
20,961  
22,427  
23,649  
51,275  
39,004  
1,715,098  
1,686,204  
1,584,843  
1,270,539  
1,263,271  
290  
3,322  
1,702  
569  
569  
761,723  
763,640  
374,830  
365,735  
341,750  
62,072  
61,874  
63,431  
64,111  
64,790  
29,494  
17,327  
334,318  
345,955  
269,984  
828,789  
812,338  
782,200  
472,199  
570,701  
32,731  
27,704  
28,362  
21,972  
15,478  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,026,122  
2,005,228  
1,928,646  
1,875,023  
1,568,559  
860,913  
928,506  
895,566  
894,977  
612,269  
204,129  
214,364  
160,937  
182,847  
203,482  
656,785  
714,142  
734,629  
712,130  
408,786  
1,165,209  
1,076,721  
1,033,079  
980,046  
956,291  
1,165,209  
1,076,721  
1,033,079  
980,046  
956,291  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0