CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,627,380  
2,500,435  
2,026,122  
2,005,228  
1,928,646  
904,725  
763,549  
311,024  
319,024  
343,802  
211,514  
244,625  
99,908  
152,977  
170,655  
158,417  
58,723  
51,304  
17,302  
20,908  
507,101  
432,194  
133,351  
120,740  
122,170  
5,462  
4,938  
5,501  
5,577  
6,421  
22,230  
23,069  
20,961  
22,427  
23,649  
1,722,655  
1,736,886  
1,715,098  
1,686,204  
1,584,843  
7,999  
42,777  
290  
3,322  
1,702  
759,761  
773,699  
761,723  
763,640  
374,830  
60,712  
61,392  
62,072  
61,874  
63,431  
38,311  
26,123  
29,494  
17,327  
334,318  
792,777  
775,854  
828,789  
812,338  
782,200  
63,094  
57,040  
32,731  
27,704  
28,362  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,627,380  
2,500,435  
2,026,122  
2,005,228  
1,928,646  
1,218,951  
1,147,616  
860,913  
928,506  
895,566  
576,220  
544,097  
204,129  
214,364  
160,937  
642,732  
603,519  
656,785  
714,142  
734,629  
1,408,428  
1,352,819  
1,165,209  
1,076,721  
1,033,079  
1,408,428  
1,352,819  
1,165,209  
1,076,721  
1,033,079  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0