Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,503,432  
1,524,889  
1,606,666  
1,648,627  
1,669,842  
713,963  
699,880  
711,465  
717,098  
710,473  
79,972  
59,453  
106,974  
107,626  
249,398  
459,824  
481,004  
495,004  
491,353  
243,727  
163,384  
149,035  
98,152  
105,554  
204,363  
10,276  
9,790  
10,482  
9,706  
10,124  
508  
599  
854  
2,859  
2,861  
789,470  
825,009  
895,201  
931,529  
959,370  
812  
812  
1,015  
0  
0  
667,796  
703,231  
736,032  
760,610  
482,729  
0  
0  
0  
0  
0  
1,683  
1,839  
2,382  
1,129  
323,009  
115,195  
115,195  
151,852  
165,857  
149,845  
3,983  
3,932  
3,920  
3,933  
3,787  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,503,432  
1,524,889  
1,606,666  
1,648,627  
1,669,842  
508,885  
583,225  
512,762  
554,946  
601,179  
149,425  
220,765  
138,992  
174,836  
200,977  
359,460  
362,459  
373,770  
380,110  
400,202  
994,548  
941,664  
1,093,904  
1,093,681  
1,068,664  
994,548  
941,664  
1,093,904  
1,093,681  
1,068,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0