Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,347,041  
1,372,280  
1,291,382  
1,292,454  
1,347,902  
677,184  
677,674  
570,184  
542,697  
515,180  
101,587  
111,840  
28,454  
64,865  
78,710  
436,678  
389,557  
312,557  
295,757  
262,277  
129,089  
166,952  
220,462  
170,431  
162,709  
9,463  
8,894  
8,154  
11,127  
11,025  
367  
430  
557  
518  
458  
669,857  
694,606  
721,199  
749,757  
832,722  
609  
609  
609  
812  
812  
517,162  
542,437  
570,928  
602,272  
637,557  
0  
0  
0  
0  
0  
1,533  
4,919  
3,730  
3,785  
1,297  
141,071  
138,796  
138,796  
139,428  
188,825  
9,482  
7,845  
7,136  
3,459  
4,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,347,041  
1,372,280  
1,291,382  
1,292,454  
1,347,902  
292,111  
306,491  
306,718  
267,717  
333,382  
122,407  
120,936  
121,162  
79,551  
145,216  
169,703  
185,556  
185,556  
188,166  
188,166  
1,054,930  
1,065,788  
984,665  
1,024,737  
1,014,520  
1,054,930  
1,065,788  
984,665  
1,024,737  
1,014,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0