Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,292,454  
1,347,902  
1,503,432  
1,524,889  
1,606,666  
542,697  
515,180  
713,963  
699,880  
711,465  
64,865  
78,710  
79,972  
59,453  
106,974  
295,757  
262,277  
459,824  
481,004  
495,004  
170,431  
162,709  
163,384  
149,035  
98,152  
11,127  
11,025  
10,276  
9,790  
10,482  
518  
458  
508  
599  
854  
749,757  
832,722  
789,470  
825,009  
895,201  
812  
812  
812  
812  
1,015  
602,272  
637,557  
667,796  
703,231  
736,032  
0  
0  
0  
0  
0  
3,785  
1,297  
1,683  
1,839  
2,382  
139,428  
188,825  
115,195  
115,195  
151,852  
3,459  
4,232  
3,983  
3,932  
3,920  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,292,454  
1,347,902  
1,503,432  
1,524,889  
1,606,666  
267,717  
333,382  
508,885  
583,225  
512,762  
79,551  
145,216  
149,425  
220,765  
138,992  
188,166  
188,166  
359,460  
362,459  
373,770  
1,024,737  
1,014,520  
994,548  
941,664  
1,093,904  
1,024,737  
1,014,520  
994,548  
941,664  
1,093,904  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0