Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,683,602  
1,594,358  
1,447,346  
1,393,366  
1,347,041  
1,046,036  
983,856  
825,751  
752,717  
677,184  
75,153  
119,032  
148,912  
70,913  
101,587  
715,143  
591,782  
440,782  
472,139  
436,678  
252,646  
264,826  
227,623  
201,981  
129,089  
2,808  
7,639  
8,038  
7,477  
9,463  
286  
577  
396  
206  
367  
637,566  
610,501  
621,595  
640,649  
669,857  
406  
406  
406  
609  
609  
451,630  
459,933  
471,113  
487,210  
517,162  
0  
0  
0  
0  
0  
1,724  
1,736  
1,723  
4,733  
1,533  
173,640  
141,240  
141,240  
141,240  
141,071  
10,166  
7,187  
7,114  
6,857  
9,482  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,683,602  
1,594,358  
1,447,346  
1,393,366  
1,347,041  
354,641  
337,557  
299,593  
274,556  
292,111  
205,977  
177,893  
139,893  
103,855  
122,407  
148,664  
159,664  
159,700  
170,700  
169,703  
1,328,961  
1,256,801  
1,147,753  
1,118,810  
1,054,930  
1,328,961  
1,256,801  
1,147,753  
1,118,810  
1,054,930  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0