Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,447,346  
1,393,366  
1,347,041  
1,372,280  
1,291,382  
825,751  
752,717  
677,184  
677,674  
570,184  
148,912  
70,913  
101,587  
111,840  
28,454  
440,782  
472,139  
436,678  
389,557  
312,557  
227,623  
201,981  
129,089  
166,952  
220,462  
8,038  
7,477  
9,463  
8,894  
8,154  
396  
206  
367  
430  
557  
621,595  
640,649  
669,857  
694,606  
721,199  
406  
609  
609  
609  
609  
471,113  
487,210  
517,162  
542,437  
570,928  
0  
0  
0  
0  
0  
1,723  
4,733  
1,533  
4,919  
3,730  
141,240  
141,240  
141,071  
138,796  
138,796  
7,114  
6,857  
9,482  
7,845  
7,136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,447,346  
1,393,366  
1,347,041  
1,372,280  
1,291,382  
299,593  
274,556  
292,111  
306,491  
306,718  
139,893  
103,855  
122,407  
120,936  
121,162  
159,700  
170,700  
169,703  
185,556  
185,556  
1,147,753  
1,118,810  
1,054,930  
1,065,788  
984,665  
1,147,753  
1,118,810  
1,054,930  
1,065,788  
984,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0