Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,372,280  
1,291,382  
1,292,454  
1,347,902  
1,503,432  
677,674  
570,184  
542,697  
515,180  
713,963  
111,840  
28,454  
64,865  
78,710  
79,972  
389,557  
312,557  
295,757  
262,277  
459,824  
166,952  
220,462  
170,431  
162,709  
163,384  
8,894  
8,154  
11,127  
11,025  
10,276  
430  
557  
518  
458  
508  
694,606  
721,199  
749,757  
832,722  
789,470  
609  
609  
812  
812  
812  
542,437  
570,928  
602,272  
637,557  
667,796  
0  
0  
0  
0  
0  
4,919  
3,730  
3,785  
1,297  
1,683  
138,796  
138,796  
139,428  
188,825  
115,195  
7,845  
7,136  
3,459  
4,232  
3,983  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,372,280  
1,291,382  
1,292,454  
1,347,902  
1,503,432  
306,491  
306,718  
267,717  
333,382  
508,885  
120,936  
121,162  
79,551  
145,216  
149,425  
185,556  
185,556  
188,166  
188,166  
359,460  
1,065,788  
984,665  
1,024,737  
1,014,520  
994,548  
1,065,788  
984,665  
1,024,737  
1,014,520  
994,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0